Finanční úřad, obrázek se otevře v novém okně

FINANČNÍ ÚŘAD ve Frýdlantě
Krkonošská 350, 468 41 Tanvald

Vaše č.j.
Čj.: 50174/12/193010505851
Vyřizuje: Ing. Hronová
Telefon: 482 363 301

Dle rozdělovníku

Věc:
Informace ke změnám v české daňové správě po 1.1.2013

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky dojde od 1.1.2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Stávající soustava územních finančních orgánů, kterou v současné době tvoří Generální finanční ředitelství, 8 finančních ředitelství, 199 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad bude nahrazena orgány finanční správy, které bude tvořit stávající Generální finanční ředitelství se sídlem v Praze, Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně, Specializovaný finanční úřad s celorepublikovou působností a 14 finančních úřadů umístěných v krajských městech.

Nedílnou součástí každého finančního úřadu umístěného v krajském městě budou jeho územní pracoviště, která stanoví Vyhláška č. 48/2012 Sb. a Organizační řád Finanční správy ČR. Z pohledu zákona o Finanční správě ČR budou finanční úřad i jeho územní pracoviště tvořit jediný správní celek.

Na území Libereckého kraje vznikne Finanční úřad pro Liberecký kraj, jeho součástí bude 10 územních pracovišť, zřízených ze „zanikajících“ finančních úřadů, a to Územní pracoviště v Liberci, Územní pracoviště v České Lípě, Územní pracoviště ve Frýdlantě, Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou, Územní pracoviště v Jilemnici, Územní pracoviště v Novém Boru, Územní pracoviště v Semilech, Územní pracoviště v Tanvaldě, Územní pracoviště v Turnově a Územní pracoviště v Železném Brodě.

Nad rámec dnes vykonávaných činností bude Finanční úřad pro Liberecký kraj vykonávat kontrolu dotací, finanční kontrolu a bude pověřen výběrem pojistného a následným převodem vybraných prostředků účastníků důchodového spoření na účty penzijních společností. Z pověření ministerstva bude moci rovněž přezkoumávat hospodaření kraje, regionální rady regionu soudržnosti a vykonávat dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí.
Cenovou kontrolu, dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami a vedení Centrálního registru smluv účastníků důchodového spoření bude vykonávat Specializovaný finanční úřad.
Výše uvedené organizační změny se veřejnosti nijak nedotknou, rozsah a dostupnost dosavadních služeb správce daně zůstává pro rok 2013 zachována. Další aktuální informace jsou dostupné na internetových stránkách české daňové správy – http://cds.mfcr.cz(aktuální informace ke vzniku Finanční správy).

S pozdravem

Ing. Dagmar Hronová
ředitelka FÚ ve Frýdlantě

Rozdělovník : obce a města v územní působnosti FÚ ve Frýdlantě

zdroj: www.obecpertoltice.cz

Pin It on Pinterest

Share This