Ilustracni_foto_medium

Letošní přijímací řízení na střední školy zřizované Libereckým krajem, které se letos uskuteční 22. a 23. dubna (náhradní termín 6. 5.), přináší pro žáky několik důležitých novinek.

Žáci, kteří se v letošním roce hlásí na gymnázia, střední školy s  maturitou, a také uchazeči o nástavbové studium v denní formě, čeká stejně jako vloni jednotná přijímací zkouška formou písemného testování. U gymnázií však dochází k razantnější změně – je pro mě nově stanovena hranice úspěšnosti pro přijetí uchazeče o studium –  ať čtyřleté nebo víceleté.  Zájemce o čtyřleté studium musí dosáhnout v testu složeného ze tří částí minimálně 35 % z celkového bodového hodnocení testu, pro víceletá gymnázia je hranice stanovena na 40 %. Žáci budou testováni z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, výsledek ze všech tří částí se sčítá a následně vypočítává dosažený výsledek.

Příklad výpočtu: Minimální bodový zisk pro přijetí do 4letého gymnázia – hranice úspěšnosti 35%: 0,35*180=63 bodů, minimální bodový zisk pro přijetí na víceletá gymnázia – hranice úspěšnosti 40%: 0,4*180 =72 bodů (test z českého jazyka 60 bodů, test z matematiky 60 bodů, test z obecných studijních předpokladů 60 bodů).

Uchazeči, kteří získají méně než 63 bodů u oboru 4leté gymnázium, resp. méně než 72 bodů u oborů víceleté gymnázium, nesplnili jedno z kritérií pro přijetí a nemohou být přijati ke vzdělávání.

U oborů zakončených maturitní zkouškou se výsledek testování podílí minimálně ze 70 % na celkovém bodovém hodnocení u přijímacího řízení. 30 % tvoří další kritéria, např. body za vysvědčení na základní škole, umístění v okresním, krajském nebo celostátním kole soutěží a olympiád vyhlášených MŠMT apod.

Samotné testování bude probíhat pouze v obou termínech prvního kola přijímacího řízení, mezi nimiž budou výsledky nepřenositelné. Uchazeči budou konat tolik testů, kolik podají přihlášek, tzn. maximálně dva. Do dalších kol budou výsledky přenositelné. Hranice pro přijetí bude platná i pro další kola přijímacího řízení. Uchazeči, kteří nebudou mít výsledky testů z kola prvního, pak budou otestováni v příslušném dalším kole přijímacího řízení.

„U letošních přijímaček pokračujeme v testování uchazečů a zároveň jsme stanovili minimální úspěšnost v testu pro přijetí do gymnázia. Veškeré změny mají jediný cíl, přispět ke zvyšování kvality a efektivity ve vzdělávání v kraji a sjednotit standard přijímaných žáků,“ vysvětlila krajská radní pro školství Alena Losová, která navíc připomněla, že jednotnou přijímací zkoušku mají už i v okolních krajích – Královéhradeckém a Ústeckém.

Podle ní v letošním školním roce ukončí základní školní docházku v Libereckém kraji 3 253 žáků. Předpokládá se, že na krajem zřizovaná gymnázia – Gymnázium Česká Lípa, Gymnázium F. X. Šaldy Liberec, Gymnázium Frýdlant, Gymnázium Ivana Olbrachta Semily, Gymnázium Jablonec nad Nisou, Dr. Randy, Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu, Gymnázium Mimoň, Gymnázium Tanvald, Gymnázium Turnov, Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, bude přijato do 1. ročníku maximálně 720 žáků, z toho 330 do čtyřletého studia a zbytek do víceletého.

Letos se k povinnému testování poprvé přidají i uchazeči o obory s talentovou zkouškou umělecky zaměřené a sportovní gymnázia, tedy školy: Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor, Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov a Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice a Gymnázium Jablonec nad Nisou, Dr. Randy.

U umělecky zaměřených oborů budou žáci letos poprvé skládat test z českého jazyka a obecných studijních předpokladů, na sportovních gymnáziích pak k nim přibude i matematika.

Talentová zkouška přitom zde tvoří v konečném hodnocení 70 %, zbytek hodnocení představuje výsledek testů a ostatní kritéria.

Přihlášku odevzdá uchazeč řediteli vybrané střední školy nejpozději 15. března 2014 (poznámka: talentové zkoušky do uměleckých oborů a sportovních gymnázií již proběhly 8., 9. a 10. 1. 2014).

Veškeré informace o přijímacím řízení naleznete na školském portálu http://www.edulk.cz/Přijímacířízení.aspx

 „Liberecký kraj hodlá i v dalších letech v rámci přijímacího řízení ke vzdělávání testovat uchazeče, kteří podají přihlášky do jím zřizovaných škol. Předpokládáme, že už v příštím roce by se mohla hranice úspěšnosti v testu u gymnázií posunout výše a na druhé straně uvažujeme o zavedení hranice úspěšnosti i pro přijetí na ostatní obory vzdělávání zakončené maturitou,“ zdůraznila Alena Losová s tím, že o přijetí nebo nepřijetí žáka rozhoduje ředitel příslušné školy.

TK se zúčastnili: Alena Losová, dipl. um., radní pověřená řízením resortu školství, mládeže a zaměstnanosti, Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D., ředitel Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy

Ing. Josef Šorm, ředitel Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a VOŠ, Liberec, a

Ing. Tomáš Princ, ředitel Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec.

Zdroj: Liberecký kraj

 

Pin It on Pinterest