2015731825171750Jizerka – Pravidelnou akcí, kterou každoročně pořádá JJHS, je sečení biologicky cenných lokalit, konkrétně horských luk v Přírodní rezervaci (PR) Bukovec v blízkosti osady Jizerka v Jizerských horách a na Václavíkově Studánce. Další zájmovou plochou je podmáčená louka u Bílého Potoka pod Smrkem.

Na vícedenní brigádu se sjíždí čtyři desítky dobrovolníků z řad členů a příznivců JJHS, kteří se tak chtějí zapojit do praktické ochrany přírody a zároveň něco pozitivního udělat pro Jizerské hory a zachování její biodiverzity. Všechny práce jsou prováděny ve spolupráci s odbornými pracovníky Správy CHKO Jizerské hory.

Louky v PR Bukovec představují nejbohatší botanickou lokalitu v CHKO Jizerské hory. Hojně se zde vyskytuje například upolín nejvyšší (Trollius altissimus), tedy erbovní rostlina CHKO Jizerské hory, i další vzácné druhy flory jako kropenáč vytrvalý (Swertia perennis) nebo pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea). Louky se kosí vždy až po odkvětu význačných rostlin, aby se omezil rozvoj rostlin běžných, a také aby se zabránilo zarůstání luk náletovými dřevinami. Na rozdíl od většiny luk na našem území, které vznikly lidským přičiněním, bezlesí v okolí Bukovce se zde vyskytovalo již před příchodem člověka. Odtud také pochází název louky u turistické cesty od parkoviště u Mořiny na Bukovec „Pralouka“.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, JJHS se nezabývá pouze sečením luk na Jizerce. Během pěti dní byla posečena ještě mokřadní louka u Bílého Potoka s bohatým výskytem chráněné vachty trojlisté (Menyanthes trifolia) a také louka na Václavíkově Studánce – naleziště několika druhů orchidejí.

Základní péče o luční ekosystémy spočívá v pravidelném kosení, monitorování výskytu zvláště chráněných druhů, zabránění všech aktivit, které by mohly znamenat potenciální ohrožení těchto biotopů, a naopak podpora činností směřujících k trvale udržitelnému využití daných pozemků.

Práce probíhaly od pátku 24. 7. do 29. 7.

Autor / zdroj: Leoš Vašina

Zdroj: Regiony24.cz

 

Pin It on Pinterest

Share This