požárNa základě aktuálního stavu mimořádných klimatických podmínek navrhl dnes HZS Libereckého kraje stanovení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro celé území Libereckého kraje. Podnět byl zaslán na Krajský úřad LK v souladu s Nařízením Libereckého kraje č. 4/2003 ze dne 4. listopadu 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Statistické údaje jsou velice znepokojivé. Nárůst počtu požárů přírodních porostů za prvních 9 dní měsíce srpna 2015 statisticky přesáhl hodnotu 190% proti úrovni v měsíci červenci tohoto roku a v porovnání se srovnatelnou průměrovou hodnotou letního období loňského roku (VII-VIII.2015) dosahuje již úrovně přesahující 420%. Dodržování preventivních opatření obsažených ve výše uvedeném nařízení kraje je nezbytné k minimalizaci podmínek vzniku požárů, omezení rychlosti jejich rozvoje a zabezpečení efektivity zásahů jednotek požární ochrany v místě zásahu.

Po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se stanoví následující preventivní opatření:
a) zákaz rozdělávání ohňů a zákaz spalování hořlavých látek (odpad, suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti porostů, polí s obilovinami a pícninami a na místech, kde může dojít k rozšíření hoření; ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena
b) zákaz pálení v lesích,
c) zákaz kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň v přírodním prostředí (zejména v lesích a na lukách),
d) zákaz odhazovat hořící nebo doutnající předměty a používat pyrotechnické výrobky v přírodním prostředí (zejména v lesích a na lukách),
e) zákaz jízd parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření,
f) zákaz vjezdu motorových vozidel na lesní a polní cesty, (vyjma vozidel vlastníků lesů, kteří zabezpečují opatření pro dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů stanovené zvláštním právním předpisem a motorových vozidel používaných k přepravě hořlavých stébelnatých látek při žních a sklizni úrody),
g) zákaz používání vody ze zdrojů pro hašení požárů k jiným účelům; ustanovení zvláštního právního předpisu nejsou tímto dotčena,
h) povinnost zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů,
i) zákaz pro vlastníky lesů k povolování výjimek z ustanovení lesního zákona.

Dále se v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů stanoví tato preventivní opatření:
a) při skladování pevných paliv se sklonem k samovznícení musí být palivo průběžně kontrolováno a při zjištění příznaků samovznícení provedena účinná opatření k zamezení vzniku a rozšíření požáru, při skladování píce, úrody apod. se sklonem k samovznícení se postupuje obdobně,
b) motorová vozidla používaná k přepravě hořlavých stébelnatých látek při žních a sklizni úrody musí být při jízdě po poli nebo při práci v místech skladování vybavena lapači jisker nebo jiným obdobným zařízením.
Způsobem uvedeným v § 3 odst. 2 až 4 lze vyhlásit na návrh HZS Libereckého kraje případně i jiná vhodná opatření.

Sankce:
1) Za porušení ustanovení tohoto nařízení může být uložena pokuta podle zákona č.129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

(2) Porušení ustanovení tohoto nařízení fyzickou osobou může být postiženo rovněž podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Foto: HZS LK, ilustrační

Autor: por. Mgr. Zdenka Štrauchová

Zdroj: HZS LK

 

Pin It on Pinterest

Share This