Dne 17.08.2015 byl ve Sbírce zákonů České republiky publikován zákon, kterým se mění zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Cílem této novely přestupkového zákona je zavést přísnější postihy recidivy závažnějších přestupků proti majetku, proti občanskému soužití a proti veřejnému pořádku

Již od 01.10.2015 novela přestupkového zákona zvyšuje obecné výše horní sazby pro uložení pokut ve zkráceném řízení:

  • v případě blokového řízení z původní částky 1.000 Kč na 5.000 Kč
  • v případě příkazního řízení z původní částky 4.000 Kč na 10.000 Kč

U osoby, která v době spáchání přestupku dovršila patnáctý rok a nepřekročila osmnáctý rok svého věku – MLADISTVÁ/Ý se:

  • horní hranice pokuty snižuje na polovinu, přičemž však nesmí být vyšší než 5.000 Kč. V blokovém řízení se horní hranice pokuty u mladistvého snižuje na polovinu, přičemž však nesmí být vyšší než 2.500 Kč. V ústním projednávání přestupku tedy mladistvému může být uložena maximální pokuta ve výši 5.000 Kč a ve zkráceném blokovém řízení maximálně pokuta ve výši 2.500 Kč.

V novele přestupkového zákona se od 01.10.2015 rovněž zavádí institut PŘERUŠENÍ BĚHU PROMLČECÍ DOBY – běh 1 roční prekluzivní lhůty se nově přerušuje:

  • zahájením řízení o přestupku
  • vydáním rozhodnutí o vině z přestupku
  • doručením příkazu o uložení pokuty

Přerušením běhu 1 roční prekluzivní lhůty začíná běh nové lhůty, ale přestupek musí být projednán maximálně do 2 let od jeho spáchání. Důvodem této změny je skutečnost, že stávající prekluzivní jednoroční lhůta je příliš krátká a často docházelo k tomu, že po jejím uplynutí zůstal spáchaný přestupek nepotrestán.

Ještě citelnější změny přestupkového zákona nastanou dnem 01.10.2016, kdy dojde k novému rozčlenění vymezení přestupků proti občanskému soužití a proti majetku, přičemž současně za spáchání těchto přestupků budou zvýšeny horní sazby pro uložení pokuty např. za urážku na cti z 5.000 Kč na 20.000 Kč, při recidivě pak až do 30.000 Kč. Rovněž u majetkových přestupků dojde k navýšení horních sazeb a to z původních 15.000 Kč až na 20.000 Kč, při recidivě opět až na 30.000 Kč.

Nově bude stanoven zákaz, že ve zkráceném blokovém řízení nebude možno vyřídit přestupek v případě, že bude zjištěna recidiva, ale bude nutno provést klasické ústní projednávání přestupku a uložit vyšší sankci.

V rámci přestupkového zákona se za RECIDIVU považuje opakované spáchání přestupku = došlo-li ke spáchání přestupku, přičemž za tentýž byl v posledních 12 měsících pravomocně uznán vinným.

Velkou změnou bude rovněž zavedení REJSTŘÍKU PŘESTUPKŮ, ve kterém se budou evidovat pravomocná rozhodnutí (tj. rovněž i uložení blokových pokut) o přestupcích na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, na úseku zemědělství a myslivosti, na úseku obrany České republiky, přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku.

Z důvodů prověřování případné recidivy bude povinností správních orgánů opatřit si opis z evidence (rejstříku) přestupků, dle kterého bude zjištěno, zda již byl pachatel postižen za spáchání přestupku a jakým správním orgánem, tj. např. v Praze, Brně atd. V takovém případě za recidivu musí být postižen vyšší pokutou.

Tuto ověřovací povinnost by měla plnit i Policie ČR a obecní policie před vyřízením věci v blokovém řízení na místě spáchání přestupku.

Frýdlant 07/09/2015
Dana Mrázová, odbor kanceláře úřadu – přestupky, tel. 482 464 049

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest

Share This