strže SmědavaJizerské hory se pyšní unikátní stavbou, která je svým charakterem první v České republice. Investorem této stavby jsou Lesy České republiky, s.p.. Jedná se o stavbu preventivního protipovodňového opatření na severním svahu Smědavské hory v úseku Bílý Potok – Smědava.

Nadměrné dešťové srážky v srpnu 2010 zapříčinily rozsáhlý povrchový odtok vody na lesních pozemcích. Vlivem těchto srážek došlo k sesuvu strmého severního svahu na Smědavské hoře, kde se vytvořily strže, které 2krát kříží silnici II/290 Hejnice-Smědava.

„Lesy ČR,s.p. nechaly vybudovat 6 kusů flexibilních bariér švýcarského systému GEOBRUGG VX 140-H4, které jsou použity v naší republice úplně poprvé. Bariéry jsou tvořené sítí s kulatými oky, které díky konstrukci odolávají velkým statickým a dynamickým zatížením. Nosný systém bariéry tvoří podpůrná a okrajová lana stabilizovaná v profilu pomocí speciálních kotev s flexibilní hlavou. Na nosná lana je zavěšena záchytná flexibilní síť z ROCCO kroužků“,popisuje autor projektu Ing.Vokurka PhD. Ing. Vacek, lesní správce LS Frýdlant, uvádí: „Flexibilní bariéry mají za cíl zastavit probíhající stržovou erozi lesního pozemku a stabilizovat sunutí kamenů a erodovaného materiálu na silnici, která je páteřní komunikací pro vstup do Jizerských hor z Frýdlantského výběžku.“ Ve spodní části strže Lesy ČR postavily kamennou přehrážku, aby se zastavilo další prodlužování strže zpětnou činností protékající vody. Přehrážka je více jak 18 m široká a přes 3m vysoká.

Stavba byla stavebně realizována od září do listopadu 2015 firmami CTB,a.s. a Dalibor Kašpárek, podle projektové dokumentace zpracované projekční firmou AV ProENVI s.r.o. Ing.Vokurkou. Stavební náklady byly v celkové výši více jak 5 mil.Kč. Stavba byla hrazená z dotací Ministerstva zemědělství. „Jedná se o stavbu ve veřejném zájmu dle §35 lesního zákona“, říká z Lesů ČR Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí Správy toků-oblasti povodí Labe a dodává: „Stavba je významným vodohospodářským a protierozním opatřením na velmi svažitém území Jizerských hor.“

Zdroj: Město Hejnice

Pin It on Pinterest

Share This