Aktivisté budou protestovat proti rozšiřování dolu Turów. Nisu sjedou na lodích

Polský hnědouhelný důl Turów nedaleko českých hranic se má rozšiřovat a prohlubovat. Jenže proto vznikají obavy, že tím sebere veškerou podzemní vodu z okolí, tedy i z Česka. A tak se spojilo několik lidí, kteří budou proti tomu o víkendu protestovat. Na lodích sjedou Nisu z Hrádku až do Polska. 

Více se dočtete zde.

Zdroj: Liberecká drbna

Zdrogovaného Poláka prozradil blinkr. Při odbočování ho zapomněl použít

Zajímavý úlovek se podařil libereckým městským strážníkům. Ti měli před pár dny hlídku ve Frýdlantě a do oka jim krátce po půlnoci padlo jedno z mála projíždějících aut. A proč? Řidič totiž zapomněl dát při odbočování blinkr. 

Více se dočtete zde.

 

Zdroj: Liberecká drbna

Výrobce kabelové konfekce CiS systems s.r.o. působí 20 let v Jizerských horách

Výrobce kabelové konfekce, systémové techniky a poskytovatel mechatroniky CiS s hlavním sídlem v Krefeldu a výrobními závody v Česku a Rumunsku slaví 20-leté výročí svého působení v České republice.

Foto: CiS – bývalá vesnická škola v Ludvíkově, dnes výrob. závod CiS systems

Před 20 lety se vydal jednatel společnosti CiS electronic GmbH – Krefeld, Peter M. Wöllner hledat vhodné místo pro mzdově nákladnou výrobu specifických kabelových svazků svých zákazníků.

Snad je možné za to vděčit náhodě, že právě v Ludvíkově pod Smrkem v Jizerských horách našel ideální podmínky pro nový výrobní závod. Tam už v roce 1992 začal Wöllner výrobu společně s jedním českým podnikem a za nepřetržité podpory CiS v Německu. Tím byl zahájen vývoj, který vedl v roce 1997 k založení CiS systems s.r.o.. V průběhu let byla krok za krokem přemístěna veškerá výroba z Německa do Čech.

Stejně jako tenkrát i dnes – úspěšný vývoj znamená a vyžaduje nové impulsy. Nestačí pouze odvaha ke změně nýbrž a to především také pohled do budoucnosti. Podnik úspěšně hospodařil a proto má dnes z původního malého týmu, který měl přibližně 25 zaměstnanců současných více než 600 zaměstnaců. U příležitosti letní slavnosti, která se uskutečnila v sobotu 26.08. se Wöllner těšil obzvlášť z toho, že může pozdravit a poctít přibližně polovinu zaměstnanců z tehdejšího „zakladatelského týmu“, kteří stále ještě aktivně v podniku pracují. Je pěkné vidět, že ve firmě máme mnoho věrných a dlouholetých zaměstnanců. Poctěni byli nejen jubilanti, kteří v podniku pracují 20 let, ale také ti zaměstnanci, kteří ve firmě pracují 15 a 10 let.

Podnik neustále rostl, v roce 2009 był koupen další výrobní závod v Hejnicích a było investováno do dalších výrobních ploch.

V tomto roce zaměstnává CiS systems s.r.o. ve třech stanovištích (Hejnice, Ludvíkov pod Smrkem a Nové Město pod Smrkem) celkem přes 600 zaměstnaců a podle nezávislé auditorské společnosti „Intertek“ patří opakovaně i v roce 2017 k zaměstnavatelům s nejlepšími pracovními podmínkami na světě.

„Děkuji všem našim obchodním partnerům a zcela zvlášť bych chěl poděkovat svým zaměstnancům a zaměstnankyním, kteří k tomuto velkému úspěchu přispěli! Na tento zvláštní rozvoj jsme pyšní a těšíme se na budoucí nové výzvy.“

20 let ve znamení neúnavného nasazení plného dynamiky a impulzů úspěšné aktivity na trhu značí stálý základ kvality, jistoty a stability.

CiS systems s.r.o. nabízí aktuálně mnoho nových pracovních míst ve všech třech stanovištích.

Pokud se chcete dozvědět víc, navštivte naše webové stránky www.cis-europe.eu.

CiS jakožto uznávaný značkový výrobce kabelové konfekce, systémové techniky a dodavatel mechatroniky sází na trvalé koncepty, kvalitu, rychlost a spolehlivost služeb vůči svým zákazníkům. Z pohledu těchto zákazníků se CiS počítá mezi nejlepší na trhu. Obzvlášť zákazníci oceňují jeho aktivní přístup k jejich celkovým nákladům, neboť tím se zvyšuje také jejich konkurenceschopnost. CiS bude tuto špičkovou pozici dále systematicky budovat v odvětvích automatizace, automotivu, bankovnictví, strojírenství, medicínské techniky, řídící, měřící a regulační techniky, transportní a dopravní techniky, stejně jako v energetických oblastech a technologiích pro obnovitelné zdroje. Také v roce 2017 patří CiS na základě provedeného WCA auditu auditorskou společností Intertek, Londýn k nejlepším zaměstnavatelům na světě.

CiS electronic GmbH, D-Krefeld

CiS automotive GmbH, D-Krefeld

CiS systems s.r.o., CZ-Nové Město p.S.,

CiS automotive SRL, RO-Sibiu

Post ředitelky školské instituce, aneb trochu jinak…

Úvodem se zmíním o pozici ředitelky s myšlenkou – vnášení zdravého socializačního procesu:

Domnívám se, že je to uchopitelné téma, které je velmi podstatné v oblasti pedagogiky a řízení školy, i když si to příliš neuvědomujeme. Veškeré negativní chování je opisem chování těch druhých. Chování a jednání bude ovlivňovat funkčnost pedagogického týmu, ať už budete pracovat jako učitelka či ředitelka školské instituce. Dejme tedy svým spolupracovníkům vzor!

V souvislosti s dětmi? Vidím to asi takto: Zamysleme se nad Montessori metodou a jejím působením na daného jedince! Hlavní Montessori myšlenky vycházejí z poznání spontánní tvořivosti dětí a jejich celkového vývoje. Všichni jsme schopni pochopit, že naši psychiku ovlivňují vnitřní a vnější stimuly.

U této metody se především vyzdvihuje spontánní tvořivost, která vychází z vnitřní a vnější spokojenosti daného dítěte, a je spojena s přirozenou lidskou kreativitou. Pokud vytvoříme dětem volný prostor (námi připravené prostředí) či svobodu v projevech chování a jednání poté – se do činnosti zapojují samy od sebe na základě své vlastní vůle a iniciativy – aniž se jim říká, co a kdy mají dělat. Pokusme se využít spontánní tvořivost všech dětí, kdy bezděčně tak vkládají veškerou svou energii a úsilí do formování své osobnosti procvičováním těla, kdy dochází k socializaci dítěte.

Dejme těmto dětem v činnostech prostor pro jejich lepší poznání a netlačme je tam, kde se necítí dobře! Naslouchejme jim více! Omezte poslušné sezení v lavicích! Nahraďte sezení pohybem! Ano, třeba i v českém jazyce. Proč by děti nemohly zastupovat vyjmenovaná slova a mezi svými spolužáky hledat příbuzná…
Co mě k tomu vede?, psát o postu ředitelky? – mým zájmem je zdůraznit to, že v dnešní společnosti převládá v komunikaci kritika či takový postoj, který nás vysává z optimistického vhledu do dané problematiky. Hospitace nefunguje jak má! Není to něco, co má děsit či naopak chlácholit. Prostě a normálně upřímně jednat. Lidově řečeno, nezdůrazňovat svou pozici, ani ji nezlehčovat. Vždyť to je vhled do procesu vyučování a nalézáme v něm jasně vymezené kroky pro pokrok všech dětí na škole. Učitel se má měnit, pak se mění žák. Neberte vše doslova, chápu i krizové siuace! Pak povolejme odborníky, nemyslím tím pedagogického asistenta, …, a jak tedy chápeme tuto roli?, jako pomocnou sílu? či jakou roli hraje v pedagogickém procesu? Ve funkci ředitelky je nutné stále se zdokonalovat, protože v dnešní době působí především jako manažer.

Manažer! Tak potom, kde je ten zisk? Pod ziskem (v uvozovkách) si mohu představit – lepší výsledky v hospodaření s finančními a materiálními (nemateriálními) prostředky jasně přidělené z daného rozpočtu obce či kraje. Také i spolupráci s několika sponzorskými organizacemi a pochopitelně ve výsledcích i v chování a jednání dětí a jejich známek během daného vyhodnoceného roku pro možná další srovnání každoročních úspěchů.
Co je ta změna? Změnu bych považovala za nejdůležitější v tom, když budeme optimističtější a ohleduplnější sami k sobě, pak mohu jako ředitelka si jasně trvat na některých požadavcích týkajících se dané školy. Slabá ředitelka nemůže bez tohoto umu nic dalšího zvládnout. Dobrý tým je ten nejsprávnější náboj pro rozvoj dané školy.
 A co kompetence? mám či nemám?, nyní se vyjádřím asi takto: vše se ukáže během času pro řízení dané školy. Ale co je ta priorita v kompetencích daného postu? Vždy je třeba zachovat respekt k lidem, protože je třeba věřit, že i oni poté, jej opětují i vám. Když nikoli, je třeba se k tomu postavit a stručněji řečeno, odosobnit se od problému a pozitivně komunikovat. Tomu já říkám, alchymie pro odhalení podstaty takového sdělení či působení pracovníka na škole.

Na závěr si neodpustím myšlenku: Ředitelku by mělo zajímat – jak se tým cítí (nezjišťovat si to zprostředkovaně) – co učitelé potřebují k tomu, aby jim na škole bylo lépe. Jedině tak i oni mohou přinášet a vnášet pozitivní vhledy na výsledky, a to ve prospěch svých žáků a studentů. Věřím, že bez toho pokrok není možný (snad jen za delší dobu a s mnoha problémy, které by nemusely vůbec nastat)!  „Svět řeší to, co lidé si sami uměle vytvoří.”

Pozn.: taktéž i pro opačné pohlaví…

 

Pin It on Pinterest