Krátkodobý strategický dokument, který definuje politiku Libereckého kraje v oblasti sportu a pohybové gramotnosti – to je Plán rozvoje sportu 2022–2025. Vyplývá z něj, že Liberecký kraj podpoří 35 miliony zejména sportovní infrastrukturu, činnost dětí a mládeže a významné sportovní akce.

„Aktuálně platný Plán rozvoje sportu navazuje na obdobný dokument, jehož platnost skončila rokem 2021. Práce na něm začaly v dubnu loňského roku. Výrazně se na něm podíleli zaměstnanci krajského odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. V první řadě je potřeba všem zúčastněným poděkovat za jejich práci. Jsem rád, že jsme dokument vytvořili vlastními silami, bez nutnosti najímat externího zpracovatele,“ uvedl Dan Ramzer, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Zpracování Plánu rozvoje sportu ukládá všem krajům a obcím zákon o podpoře sportu, který také definuje jeho základní obecné náležitosti. Každý dokument musí obsahovat vymezení oblasti podpory sportu, stanovení priorit a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany kraje. Jeho součástí musí být i určení prostředků z rozpočtu kraje, které jsou nezbytné k jeho naplnění.

„Vzhledem k tomu, že zákon jen velice obecně definuje náležitosti pro zpracování Plánů rozvoje sportu, a Národní sportovní agentura a před ní ani ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nevydalo žádnou upřesňující metodiku, jsou jednotlivé plány, ať už obcí nebo krajů, zpracovány rozdílně. V Libereckém kraji jsme se rozhodli zpracovat Plán rozvoje sportu v co možná nejjednodušší a nejkonkrétnější struktuře, která dává jasná a všem srozumitelná pravidla podpory sportu v regionu,“ dodal Ramzer.

Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji má šest základních oblastí podpory:

  • Sportovní infrastruktura – zastaralá sportovní infrastruktura je aktuálně jedním z dominantních činitelů limitujících rozvoj sportu a zvyšování pohybové gramotnosti. Doposud se nepodařilo nastavit transparentní a předvídatelný systém státní podpory budování nové a rekonstrukce a modernizace stávající sportovní infrastruktury. To má za následek celkové zastarávání sportovní infrastruktury a také její různou úroveň v jednotlivých regionech České republiky.
  • Sportovní činnost dětí a mládeže ve sportovních organizacích – úbytek až ztráta spontánních pohybových aktivit, což je sledovatelné v celé populaci, má na dětskou a dospívající populaci devastující účinek. Neohrožuje pouze pohybové návyky vztažené ke sportovním aktivitám, ale má dopady i do zdravotní oblasti a na trh práce. Do popředí proto vystupuje nutnost řízené pohybové aktivity.
  • Pohybová gramotnost – zvyšování, či alespoň udržení pohybové gramotnosti je jedním ze základních cílů Libereckého kraje v oblasti podpory pohybových aktivit, a to bez ohledu na věk, pohlaví či výkonnost cílové skupiny. Jedná se o souhrn aktuálních dovedností a motivace k pohybovým aktivitám.
  • Sportovní akce – konání sportovních akcí má význam zejména z pohledu propagace pohybových aktivit. Samostatnou kapitolou jsou pak významné sportovní akce, jejichž dopad je multidisciplinární (ekonomika, cestovní ruch, propagace pohybových aktivit, vlastenectví apod.).
  • Sportovní reprezentace Libereckého kraje – podpora vrcholového sportu je důležitou součástí plánu. Vrcholové sportovkyně a sportovci jsou pro mladou generaci vzorem. Vrcholový sport slouží rovněž jako jeden z nástrojů identifikace občanů s krajem. Nezanedbatelný je rovněž ekonomický přínos vrcholového sportu.
  • Koordinace výkonu veřejné správy v oblasti sportu – k efektivnímu a hospodárnému využití peněžních prostředků, a to nejen v oblasti sportu, je nutná vzájemná koordinace procesů jednotlivých orgánů veřejné správy. Cílem této spolupráce by měla být vzájemná koordinace plánů rozvoje sportu jednotlivých obcí s krajským plánem podpory sportu a koordinace vynakládání veřejných peněžních prostředků pro všechny oblasti sportu a rozvoj pohybové gramotnosti. 

Ve schváleném plánu rozvoje sportu je zakomponován finanční závazek Libereckého kraje uvolnit ze svého rozpočtu minimálně 35.000.000 korun ročně pro podporu sportu a pohybové gramotnosti. Je to o 5.000.000 korun více, než byl závazek v minulém období. Plán zároveň obsahuje rámcový přehled toho, jak budou peněžní prostředky směrovány do jednotlivých oblastí.

Více informací, rozdělení finančních prostředků a video z tiskové konference zde.

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
485226307
770134419

Žehnání obnovenému pomníku obětem první světové války a instalaci čtrnácti skleněných stanic Křížové cesty smíření v zahradě u kostela sv. Anny v Dětřichově / Fotoreportáž

Žehnání obnovenému pomníku obětem první světové války a instalaci čtrnácti skleněných stanic Křížové cesty smíření v zahradě u kostela sv. Anny v Dětřichově / Fotoreportáž

V sobotu 18. listopadu 2023 jsme slavnostně požehnali obnovenému pomníku obětem první světové války v Dětřichově a instalaci čtrnácti skleněných stanic Křížové cesty smíření v zahradě u kostela sv. Anny. Mezi hosty, kteří se této významné události zúčastnili, byli...

číst více
Na odnomu korabli – zapojujeme ukrajinské rodiny

Na odnomu korabli – zapojujeme ukrajinské rodiny

Od roku 2022 přibylo na Frýdlantsko 600 ukrajinských uprchlíků. Mnoho jich už region opustilo, ale mnoho jich u nás zůstává. Aktuální situace je trochu nepřehledná, jedná se o 200-500 osob. Projekt Na odnomu korabli pomáhá uprchlíkům z celého...

číst více
Školy a školky na Frýdlantsku – Nová mapa vzdělání

Školy a školky na Frýdlantsku – Nová mapa vzdělání

Frýdlantsko je těžký kraj. Na relativně velkém prostoru nás žije 24,7 tisíc a jsme roztroušeni po 18 obcích. Máme tu 3 střední školy (1 106 žáků), 15 základních škol (2 276 žáků) a 14 mateřských škol (805 dětí). Naše děti učí 296 učitelů v mateřských (78)...

číst více

Pin It on Pinterest