Kam za památkami

Turistika (památky) 

Infocentrum Lázně Libverda
Lázně Libverda 17
p. Hejnice, 463 62
Telefon: +420 482 322 457
Fax: +420 482 322 457
E-mail: infocentrum@laznelibverda.cz
Web: www.laznelibverda.cz

 Městské informační centrum Frýdlant
nám. T.G.Masaryka 99
Frýdlant, 464 01
Telefon: +420 482 312 552
Fax: +420 482 312 440
E-mail: mic@mesto-frydlant.cz
Web: www.frydlantvc.cz

Informační centrum Hejnice
Klášterní 87
Hejnice, 463 62
Telefon: +420 482 322 276
E-mail: infocentrum@ichejnice.cz
Web: www.ichejnice.cz

 

Církevní stavby

Kostel sv. Magdalény
Arnoltice
V roce 1738 byl původní arnoltický kostel přestavěn na zděný. Největší zajímavostí je velký zvon z dílny Jáchyma von Kyaw, který pochází z roku 1604. Kostelík je místem, kde se pravidelně konají spinetové koncerty.

Kostel Nejsvětější Trojice
Bílý Potok
Původní dřevěnou kapli postavil v obci Bílý Potok Franz Prager v letech 1774 – 1775. Na jejím místě byl z příspěvků obce a dobrovolných příspěvků občanů v letech 1888 až 1890 postaven kostel Nejsvětější Trojice. Vysvěcen byl 28. září 1890.

Kostel a kaplička sv. Michaela
Bulovka
Kamenná podoba kostela vznikla přestavbou roce 1720-1724 a mohutná čtyřboká věž byla přistavěna roku 1738. Věž byla v roce 1800 opatřena hodinami, roku 1909 byly veřejnou sbírkou pořízeny věžní hodiny nové. Chloubou kostela je původní velký zvon. Střední a malý zvon byly ve válečných dobách přelity do kanónů. Při vchodu je zazděna hlavička středověkého trpaslíka, pravděpodobně pozůstatek náhrobku. U bulovského hřbitova je velký kamenný kříž, který byl vysvěcen 4. října 1886. Kaplička u cesty prošla v nedávné době rekonstrukcí.

Kostel sv. Martina
Dolní Oldříš
U kostela se dochoval náhrobek rytíře Abrahama von Eberharda z roku 1612. Na venkovní straně kamenné ohrady kostela je zachovaný smírčí kříž.
Kostel sv. Martina má pronajatý obec Bulovka jako stálou výstavní síň a obecní muzeum. Každý měsíc se zde pravidelně konají klavírní koncerty. Přístup je možný po dohodě.

Bazilika Navštívení Panny Marie a bývalý františkánský klášter
Klášterní 1
Hejnice, 463 62
Telefon: +420 427 360 211
Fax: +420 482 360 299
E-mail: mcdo@mcdo.cz
Web: www.mcdo.cz
Hejnický chrám je významnou církevní památkou a řadí se mezi nejstarší poutní místa Evropy. Původně zde ve 14. století stál malý dřevěný kostelík, který byl postupně rozšiřován. Dnešní velkolepá barokní přestavba dle plánů Johanna Fischera z Erlachu pochází z let 1722-1729.Nejcennějším předmětem poutního mariánského místa je dřevěná gotická soška Madonky, tzv. Mater Formosy- Matky Spanilé, pocházející patrně z roku 1380. K dalším klenotům baziliky patří bezpochyby polní oltář vévody Albrechta z Valdštejna, iluzorní oltář jezuity Josefa Kramolína z Bohosudova a dále křišťálový lustr z roku 1853, který byl kostelu darován samotným králem jizersko-horského sklářství, Janem Riedlem. Před chrámem stojí Mariánský sloup z roku 1695. V místě najdeme i cenné umělecké sochy z období baroka – sochy Sv. Václava, Sv. Jana Nepomuckého a další. V chrámu je také umístěna expozice Hejnického betlému z 19. století, jehož tvůrcem je zřejmě Josef Führich (1800-1876).Betlém zachycuje výjevy ze života františkánů a zobrazuje okolí Hejnic, spatřit jej však lze pouze ve vánoční čas. V dnes již bývalém františkánském klášteře bylo Biskupstvím litoměřickým zřízeno Mezinárodní Centrum Duchovní obnovy, kde je volně přístupná klášterní galerie.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Horní Řasnice
Původně raně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie pochází ze 14. století. V 18. století byl barokně přestavěn, další úpravy a přístavby byly prováděny v 19. století. Mariánská kaple z počátku 18.století je zasvěcena Panně Marii Sněžné.

Děkanský kostel nalezení Svatého kříže
Frýdlant
Kostel byl dokončen italskými architekty na základech starší svatyně sv. Kateřiny v roce 1551. Po několika přestavbách je kostel směsicí různých slohů. Z vnitřního vybavení je nejznámější a nejcennější monumentální pohřební kaple s rodinnou hrobkou Redernů z roku 1566 patřící k nejhezčím renesančním památkám v Čechách. V okolí je řada chráněných objektů: renesanční a barokní náhrobky, mariánský sloup, železný kříž na žulovém podstavci, socha sv. Heleny a budova fary.

Kostel sv. Máří Magdalény
Frýdlant
Barokní kostel pochází z roku 1533, o sto let později byl přestavěn a dnes slouží pravoslavné církvi.

Evangelický kostel Spasitele
Frýdlant
[singlepic id=1608 w=101 h=133 float=left]Evangelický kostel z roku 1902 byl postaven pro církev augšpurského vyznání. Od roku 1945 slouží církvi československé. V interiéru najde návštěvník pozoruhodné varhany z dílny mistra Schustra.

 

 

 

Zřícenina kostela sv. Jakuba
Jindřichovice pod Smrkem
Čtyři kilometry od Nového Města pod Smrkem při cestě do Jindřichovic se nacházejí zříceniny kostela sv. Jakuba. Kostel byl postaven v pozdně románském slohu ve 2. polovině 13.století. Je pozůstatkem původní vsi Jindřichovice, která byla spolu s kostelem v roce 1431 vypálena husity.

Kostel Nejsvětější Trojice
Jindřichovice pod Smrkem
Jednolodní barokní kostel pochází z roku 1670. Na kostele je umístěna pamětní deska obětem první světové války.

Kostel sv. Petra a Pavla
Ludvíkov pod Smrkem
Nejstarší stavbou v okolí Nového Města pod Smrkem je kostel sv. Petra a Pavla v Ludvíkově, který je připomínán v roce 1346. Presbytář je sklenut ranně gotickou křížovou klenbou.

Kostel sv. Kateřiny
Nové Město pod Smrkem
Původně evangelický kostel pochází z roku 1607. V roce 1622 se zřítila jeho dřevěná věž, v roce 1693 byla postavena kamenná. Roku 1821 byla zahájena nová stavba, k níž položili základní kámen Christian Christoph hrabě von Clam-Galas se svou manželkou hraběnkou Josephine.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Raspenava
Kostel byl postavený v neobarokním slohu na počátku 19. století. Stojí v místě původního raně gotického kostelíka. U kostela je zajímavá hrobka továrnické rodiny Richterů.

Kostel sv. Vavřince
Ves u Černous
Kostel již v roce 1346 příslušel k míšeňské, později pražské diecézi. Uvnitř i na zdi přilehlého hřbitova jsou dodnes zachovány cenné renesanční a barokní náhrobky majitelů obce ze 16.-18. století. Náhrobky jsou památkově chráněny, stejně jako hřbitovní kruhová zeď s branou a márnice.

Hrady a zámky

Hrad a zámek Frýdlant
Zámecká 4001
Frýdlant, 464 11
jeden z nejnavštěvovanějších historických objektů v České republice
Telefon: +420 482 312 130
Fax: +420 482 311 629
E-mail: frydlant@liberec.npu.cz
Web: www.frydlantvc.cz

Z původního gotického hradu byl během staletí přestavěn na rozlehlý renesanční zámek s bohatou výzdobou a rozsáhlými sbírkami nesmírné historické a umělecké ceny. Historicky cenné jsou i domy před hradem. Již v roce 1800 bylo na zámku Frýdlant otevřeno první hradní a zámecké muzeum ve střední Evropě.

Lidová architektura

Hrázděné domy
Višňová
Osada Víska, která je připomínána již v roce 1396, se skládá ze dvou částí: severní a lépe zachované jižní, kde se nachází množství hrázděných domů.

Frýdlantské jesličky – pohyblivý betlém
Frýdlant
V jedné z nejstarších budov ve Frýdlantě je umístěn pohyblivý betlém, jehož autorem je rodák Gustav Simon. Betlém je umístěn v bývalé obytné místnosti tvůrce tohoto díla, v níž strávil velkou část svého života. Stavba jesliček trvala déle než 60 let. Zpočátku byly nepohyblivé, teprve v následujících letech byl vestavěn hodinový stroj, který pohybuje přes sto figur lidí a zvířat.

Kovárna Ondřeje Stelziga
Dolní Řasnice
Jednou z nejslavnějších budov Dolní Řasnice je kovárna Ondřeje Stelziga. Tento odbojný kovář vedl selský odbor proti frýdlantské šlechtě v letech 1679 – 1687 a s požadavky poddaných se svého času vypravil dokonce až do Vídně k císaři. Byl polapen a odsouzen k trestu smrti. Později byl rozsudek zmírněn na vyhnanství. Osudy tohoto řasnického kováře zpracoval v díle Železná koruna spisovatel Václav Kaplický.
Na místě původní kovárny dnes stojí o něco mladší dům s expozicí kovářského řemesla a historií Frýdlantska.

Různé historické a technické památky

Smírčí kříže
Raspenava
Kříž ze zvětralého pískovce nese na vysekané znamení meče a malé křížky. Kříž je zhruba metr vysoký. Nachází se na pozemku domu čp. 458, vpravo od silnice Raspenava-Hejnice, za odbočkou k raspenavskému nádraží. Pískovcový kříž s odlomenou hlavou se nachází na pravém břehu řeky Smědé, při zeleně značené turistické cestě do Frýdlantu. Na čelní ploše je patrná rytina meče.

Pomníček Josefa II.
Raspenava – Luh
Po levé straně při silnici z Raspenavy do Hejnic se nachází pomníček s portrétem císaře Josefa II. Připomíná návštěvu panovníka při inspekční cestě po zemích Koruny České. Jde o rekonstrukci, původní deska byla odstraněna ve dvacátých letech 20 století aby nepřipomínala Habsburský útlak.

Větrný mlýn
Heřmanice
Zbytky mlýna leží asi 200 m na západ od vrcholu Vysoký. Větrný mlýn postavil v místě trvalého proudění větru Eduard Zückler. Stavba byla dokončena v roce 1830 a mlelo se zde do roku 1866. V té době byl mlýn zničen procházejícím pruským vojskem. V roce 1897 se rozhodl příbuzný původního majitele Eduard Zückler ruiny přestavět na 13 metrů vysokou rozhlednu. Po 2. světové válce a odsunu německého obyvatelstva už tato stavba zchátrala až do dnešní podoby.

Novorenesanční radnice
Frýdlant
Dominantou Frýdlantu je neorenesanční radnice z let 1893-1896. Architektem byl Franz Neumann, tvůrce radnice v Liberci. Exteriér je zdoben sochami Spravedlnost a Obětavost. Busta Albrechta z Valdštejna, která je umístěna v hale radnice je dílem raspenavského sochaře Scholze. Ve druhém patře radniční budovy sídlí Městské muzeum. Jeho kuriozitou je velký model původní radnice, jejím autorem je řezbáře Kindermann.

Klingerovo Mauzoleum
Nové Město pod Smrkem
Majestátní stavba Klingerova z roku 1912 se nachází na místním hřbitově. Monument byl postaven dle italským vzorů. Po letech chátrání byla stavba v roce 1994 zapsána do seznamu kulturních památek. Je v postupné rekonstrukci.

Pomník Gottrieda Manzela
Nové město pod Smrkem
Pomník připomíná významnou osobnost Nového Města pod Smrkem, kterou byl místní farář Gottfried Menzel (1789 – 1879). Mramorový pomník se nachází v parku za kostelem sv. Kateřiny.Menzel byl významným přírodovědcem a cestovatelem.

Obří sud (technická památka)
Lázně Libverda
Výletní restaurace v dřevěném sudu, ke které mu byla později přistavěna další budova. Stavba pochází z roku 1931.

Větrný mlýn (technická památka)
Jindřichovice pod Smrkem
LUNARIA 82
Jindřichovce pod Smrkem, 463 66
GSM: +420 605 345 467
Větrný mlýn ze 30. let 20. století je exponátem Muzea venkovského života před průmyslovou revolucí v Jindřichovicích pod Smrkem.
Větrný mlýn má sloužit k výrobě elektřiny pro objekty muzea a současně k mletí obilí. Cihlová válcová budova má průměr 3,9m a vysoká je 4,2m.

Vodní náhon (technická památka)
Bulovka
V Bulovce u domu čp. 39 najdeme zachovalý a funkční náhon k malé vodní elektrárně. Obdobný náhon se nachází v Arnolticích, vede k bývalému mlýnu čp.29.

Opevnění v Jizerských horách (technická památka)
Smědava
Linie opevnění začíná směrem na východ, pokračuje přes silnici ze Smědavy na Souš a měla pokračovat přes Jizerku, Polubný a pod Štěpánkou do údolí Jizery, zde měla navazovat na opevnění Krkonoš.

Pin It on Pinterest