Hasičské sbory na území dnešní Raspenavy vznikaly postupně: jako první Lužec (už v roce 1873) , o jedenáct let později ve Fedrdinandově a za další dva roky, přesně 8. července 1886 v Raspenavě. Prvním velitelem byl obchodník Antonín Hugo Richter.

Stávající generace na tradice svých předchůdců navazuje i dnes a to zejména při pomoci spoluobčanům. V této souvislosti si dovoluji citovat slova bývalého ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Karla Boháče a současného vedoucího klubu historie a muzejnictví při OSH v Liberci. „Není v Čechách moc takových dobrovolných organizací, kde pomoc ostatním je postavena jako nejvyšší meta jejich snažení. Hasiči vzali na svá bedra převážně povinnosti jak pomáhat aktivně a účinně ostatním. Je to však i parta lidí, která se dokáže pobavit a uspořádat zábavu pro ostatní”.

Minulou sobotu proběhla u hasičů výroční valná hromada. Jako tradičně pečlivě připravená a ozdobená hosty – místostarostou MěÚ Ing. Jiřím Štibříkem a okresním starostou OSH v Liberci Milanem

Navrátilem. Po jejím skončení si o hasičském sboru povídali v klubovně, kde čestné místo patří historickým přílbám, pohárům ze soutěží. Témat je několik:

Například mladí hasiči. „Pamatuji si, že už v šedesátých letech tady byla hasičská mládež”, říká starosta sboru Josef Hanzl, „Samozřejmě děti odrůstaly, nové přicházely.. .V roce 2000 jsme uspořádali jednu z nejlepších soutěží a to Superpohár mládeže tří zemí, který probíhal tři měsíce v Polsku, Německu i v Raspenavě”, pokračuje. Současnost mladých hasičů není bez problémů, ale jak uvádí plán činnosti SDH na rok 2009, práce se určitě zlepší – děti se zapojí do hry Plamen a určitě se zdaří sehnat schopného vedoucího, který by pomohl současným vedoucím.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů -to jsou muži, kteří jezdí k požárům, dopravním nehodám, živelným pohromám ‘ apod. „Jezdí tam, odkud jiní utíkají”, připomíná zástupce velitele. Do roku 2005 se v Raspenavě jezdilo s tím, co tady léta bylo. Poté získali hasiči vozidlo CAS 25 K Liaz 101.860. Bylo sice provozuschopná, ale rezavá. Dva roky ji opravovali, vyměňovali jednotlivé součásti. S financováním oprav městu Raspenava (jemuž jednotka patří a zřizuje ji na základě povinnosti uložené zákonem) výrazně pomohl Fond požární ochrany kraje, místní firmy a hasičské sbory z partnerských měst ze zahraničí. Dnes je vozidlo dokonalým fešákem a chlubí se nápisem na dveřích: Rekonstrukce vozidla byla provedena svépomocí za financování města Raspenavy a přispění zejména Fondu PO Libereckého kraje, firem ALFA FARSKÝ s.r.o., IMMOBILIENGESELLSHAFT Raspenava, dobrovolných hasičů

z WILDENBRUCHU a dalších … děkujeme”. Převodem získali od HZS LK vozidlo CAS 32 T148, za které za stejných podmínek opustila raspenavský vozový park stařičká CAS 25 RTHP Š706, provozuschopná jsou také další vozidla.

V současné hasičské zbrojnici od roku 1993 do roku 2002 byla požární stanice HZS (dnes je v nových prostorách pod nádražím ČD). Po odchodu HZS LK se hasiči pustili do oprav, úprav a budování denní místnosti, upravili si ústřednu, nájezdy před vraty, zbudovali boxy pro zásahové oděvy, za zbrojnicí místo pro posezení. V tomto roce mají v plánu opravy sociálních zařízení.

V roce 2008 bylo odpracováno na údržbě techniky a technických prostředků cca 1200 hodin a dalších cca 130 hodin při pomoci městu při čištění kanalizací a komunikací. Loni raspenavští hasiči vyjeli k 37 událostem, z nich bylo 16 požárů, 7 dopravních nehod, dále úniky nebezpečných látek, větrná smršť… V jednotce je v současnosti 25 hasičů a mezi priority patří kvalitní výcvik a školení.

V rámci oslav města byla předvedena technika hasičských sborů z okolí, prezentována byla spolupráce s kolegy z OSP Gryfów Slaski, Leknica a FF Wildenbruch. „V současné době spolupracujeme s Ústavem sociální péče pro mládež v Raspenavě, i pro ně jsme uspořádali ukázky hasičské práce. Projevují nesmírnou radost z toho, že si mohou vyzkoušet přílbu, mohou stříkat ze džberovky”, doplňuje velitel Jaromír Hanzl.

Vybírám na závěr ještě několik zajímavostí. Hasiči z Lužce, se kterými raspenavští úzce spolupracují, pořádají pravidelně od roku 1967 hasičské plesy. V řadách SDH jsou také ženy. Pro mužskou část sboru vytvářejí „to pravé zázemí”, umějí se postavit k práci, vychovávají mladé hasiče. Oblíbené pálení čarodějnic, které se za 26 let stalo výhradně hasičskou záležitostí. V rámci přípravy „slavností města” loni odpracovali 510

hodin. Jezdilo se na řadu soutěží Jizerské ligy, proběhly 14. ročníky Smědavského poháru a „Pink – poháru” v sálové kopané.

Přejeme všem 47 členům, z nichž je 15 žen a 12 mladých hasičů, aby i v tomto roce je provázelo nadšení, obětavost i zdraví. V Raspenavě hasiči vše co dělají je v duchu starého hasičského hesla

„ Bližnímu k ochraně – sobě ke cti”.

Věra Nutilová, dopisovatelka hasičských novin

Pin It on Pinterest