[singlepic id=3401 w=101 h=133 float=left]RASPENAVA – Od 1. prosince 2009 vstoupila v platnost novela zákona č.114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jedna z důležitých změn se týká §8 – povolování ke kácení dřevin:Změna §8 odst.1 a 3 – od 1.12.2009 není potřeba povolení orgánu ochrany přírody ke kácení dřevin o obvodu do 80cm ve výšce 130cm nad zemí nebo souvislé keřové plochy do 40m2 ,pokud nejsou součástí významného krajinného prvku, a to bez ohledu na to, zda se jedná o stromy ve vlastnictví fyzické či právnické osoby. Kácení povolují obecní úřady, včetně území CHKO. Žádost o povolení ke kácení dřevin se tedy pro k.ú.Raspenava i nadále podává na Městském úřadu Raspenava.

Změna §8 odst.2 – povolení není třeba ke kácení dřevin z pěstebních důvodů, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu elektrizační a plynárenské soustavy prováděné při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních, není-li v zákoně stanoveno jinak. Kácení z výše uvedených důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, kterým je pověřený obecní úřad obce s rozšířenou působností, pro k.ú.Raspenava je to Městský úřad Frýdlant. Oznámení musí mít stejné náležitosti jako žádost.

§8 odst.4 – Havarijní kácení (kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu), oznamuje ten, kdo kácení provede, orgánu ochrany přírody do 15dnů od provedení kácení. Oznámení se jako v předchozím případě podává na pověřený obecní úřad obce s rozšířenou působností, pro k.ú.Raspenava je to Městský úřad Frýdlant a zase musí mít všechny náležitosti jako žádost.

Josef Černý, referent úseku životního prostředí

Pin It on Pinterest