NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM – Tajemník městského úřadu Nové Město pod Smrkem v y h l a š u j e podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků výběrové řízení,které je podmínkou pro vznik pracovního poměru vedoucího úředníka jmenováním do funkce vedoucí sociálního odboru. Podmínky výběrového řízení: Místo výkonu práce: budovy městského úřadu a území správního obvodu města Nové Město pod Smrkem.Předpoklady pro výkon funkce: vedoucím úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a v ČR má trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem – lustračním zákonem.Požadavky: vzdělání VŠ, řidičský průkaz skupiny B Výhodou: vzdělání sociální, nebo právní, zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociální péče, praxe v řídící činnosti pro vedení malého kolektivu. Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana. Dále musí obsahovat datum a podpis zájemce. K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady: životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Platové zařazení: dle platného katalogu. Pracovní poměr: na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem do funkce v dubnu 2010. Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je dne 20. ledna 2010 Způsob podání přihlášky: osobně na podatelně městského úřadu, nebo odeslat na adresu: Městský úřad, k rukám tajemníka, Palackého 280, PSČ 463 65 Nové Město pod Smrkem. Případné dotazy: tel. 482360323, tajemník úřadu.

Sdílet

Pin It on Pinterest