rozpocet

LIBERECKÝ KRAJ –  Liberecký kraj jako první kraj v České republice spouští další nástroj k dosažení maximální otevřenosti úřadu při nakládání s veřejnými finančními prostředky – rozklikávací rozpočet Libereckého kraje (http://rozpocet.kraj-lbc.cz/). Stává se tak první institucí, která nabízí aktuální přehled rozpočtu na svých internetových stránkách, a to zejména v rozsahu schválených očekávaných příjmů a jejich skutečné plnění a současně schválené objemy výdajů včetně jejich skutečného čerpání.

„Liberecký kraj je po hlavním městě Praze prvním krajem, který spouští takovýto nástroj pro kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky. Oproti rozklikávacímu rozpočtu Prahy ale jdeme více do hloubky, a to tím, že veřejnosti nabízíme k nahlédnutí veškeré položky rozpočtu.“ vysvětluje ekonomický náměstek hejtmana Marek Pieter.

Rozklikávací rozpočet je uveřejněn na hlavní stránce oficiální webové stránky Libereckého kraje (www.kraj-lbc.cz) v sekci Úřední deska, pod odkazem Rozpočet a závěrečný účet. Prostřednictvím odkazu se uživatel dostane na stránky Ekonomického odboru, kde na levé straně obrazovky má k dispozici informace a výkazy týkající se hospodaření Libereckého kraje, včetně odkazu na Rozklikávací rozpočet.

„Rozklikávací rozpočet je dalším splněným slibem současného vedení kraje. Kdokoliv teď bude moci sledovat nakládání s veřejnými finančními prostředky. Zpřístupní se přehled o výdajích a příjmech kraje veřejnosti. Věřím, že zprovoznění tohoto nástroje je tak významným krokem k posílení průhledného hospodaření kraje a jeho organizací, že se podaří i obnovit důvěru mezi občany a veřejnou správou,“ říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Liberecký kraj v poslední době spustil několik aplikací, kterými přibližuje kraj veřejnosti. Kdokoliv, kdo má připojení k internetu může nyní on-line sledovat každé jednání krajského zastupitelstva nebo se na něj podívat v záznamu na webovém portále Libereckého kraje. Byl také zřízen facebookový profil Libereckého kraje, který je denně aktualizován. Prostřednictvím facebooku mohou občané komunikovat přímo s členy rady kraje a klást jim dotazy. Liberecký kraj zřídil také youtube kanál, kde jsou archivována všechna natočená videa ze zasedání zastupitelstva i jiných akcí kraje. Jako první kraj v České republice také začal uveřejňovat smlouvy prostřednictvím Portálu veřejně správy. Před vstupem do sídla Libereckého kraje byly také zprovozněny dvě elektronické úřední desky. V přípravách je úprava webového portálu Libereckého kraje, která by měla přinést hlavně zjednodušení přístupu k informacím.

Struktura a rozsah informací, které lze nalézt v rozklikávacím rozpočtu:

I. Hlavní stránka

1) Bilance příjmů, graf – jsou zobrazeny hodnoty k příjmům kraje pro rok 2013 a to na úrovni Schváleného rozpočtu (SR), upraveného tzn. aktuálního rozpočtu (UR) a skutečně realizovaných příjmů, které kraj obdržel (označené jako Čerpání). V této sekci dostane uživatel informace o jednotlivých:

– daňových příjmech

– nedaňových příjmech

– příjmech z prodeje majetku (kapitálové příjmy)

– přijatých dotacích (transferech)

2) Bilance výdajů, graf – jsou zobrazeny hodnoty k výdajům kraje pro rok 2013 a to opět na úrovni Schváleného rozpočtu (SR), upraveného tzn. aktuálního rozpočtu (UR) a skutečně realizovaných výdajů (tzn. kolik již kraj „utratil“, označené jako Čerpání).

Základním členěním výdajů je úroveň Běžných (neinvestičních) a Kapitálových (investičních) výdajů.

Dalším členěním je již konkrétní název výdaje jako např. výdaje na dopravní obslužnost, dotace poskytované právnickým nebo fyzickým osobám, příspěvky pro krajem zřízené příspěvkové organizace (tyto informace lze nalézt ve sloupci POL) atd.

3) Vývoj rozpočtu v měsících – navazuje na celkovou bilanci výdajů s tím, že průběh změn výdajů je sledován po jednotlivých měsících.

II. Další pohled na strukturu výdajů – levá strana lišty nabídky rozklikávacího rozpočtu

Další pohled na strukturu výdajů může uživatel zvolit podle nabídky Členění dle odvětví, Členění dle kapitol a Členění dle odborů

4) Členění dle odvětví – v tomto pohledu se uživateli zobrazí nejprve celkové hodnoty výdajů za příslušná odvětví jako jsou Služby pro obyvatelstvo, Sociální věci a politika zaměstnanosti atd. V další úrovni již uživatel získá podrobné informace o výdajích kraje na silnice, v jaké výši jsou výdaje na provoz autobusové nebo drážní dopravy, kterou dotuje kraj, výdaje kraje na gymnázia, střední školy, domovy pro osoby se zdravotním postižením a mnoho dalších.

5) Členění dle kapitol – v tomto náhledu uživatel získá informace o tom, jaké kapitoly jsou Libereckým krajem zřízeny a jaký objem finančních prostředků je v nich předurčen. Názvy těchto kapitol de facto předurčují věcnost výdaje, do jaké oblasti bude výdaj směrován. Jde např. o kapitoly Spolufinancování EU, Kapitálové výdaje, Krajský úřad, Energie, Úvěry a další. O úroveň níže jsou uvedeny výdaje příslušného odboru krajského úřadu, jak na té které kapitole participuje.

6) Členění dle odborů – krajský úřad je organizačně členěn na nižší řídící jednotky a to na příslušné odbory. Tyto odbory plní jim definované věcně odborné činnosti a k tomu samozřejmě potřebují finanční prostředky. Proto uživatel může v tomto náhledu získat informace o tom, kolik finančních prostředků má příslušný odbor, a to včetně jím vedených příspěvkových organizací, na zajištění činností.

Data uveřejňována v rozklikávacím rozpočtu jsou aktualizována každý měsíc.

Z technologického hlediska je aplikace postavena nad technologií Microsoft SQL Server Reporting Services. Prezentace dat prostřednictvím internetového prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, atd.) je pro občany výhodná.

„Odbor informatiky Krajského úřadu provedl analýzu potřeb a možných řešení. Na základě těchto výstupů bylo přistoupeno k řešení softwarové aplikace s výstupem na portál Libereckého kraje,“ dodává náměstek Pieter.

Vlastní aplikaci dodala česká softwarová společnost GORDIC, se kterou Liberecký kraj spolupracuje už od svého vzniku a která je dodavatelem ekonomického informačního systému a systému pro správu a řízení dokumentů – spisové služby.

Květa Šírová
oddělení tiskové a vnějších vztahů

Pin It on Pinterest