jarní poz

Přestože kalendářně máme ještě zimu, teplé počasí již láká k pracím na zahradě. Lidé tak vyhrabávají suchou trávu a mechy z trávníků, stříhají okrasné dřeviny a prořezávají větve stromů. Tento „zelený” odpad většinou také pálí a ne vždy si uvědomují rizika s tím spojená. Každoročně se toto pálení vymkne některým lidem z pod kontroly a požáry způsobují škody na majetku a zdraví. Již o uplynulém slunném víkendu zasahovaly 3 jednotky hasičů například v Líšném, kde likvidovaly požár travního porostu v ploše 50×70 metrů. Majitel původně pálil roští ve zděném ohništi, ale kvůli větru se dostala jedna z hořících větví mimo ohniště a zapálila suchý travní porost. Uhasit tato velký požár již nezvládl, proto zavolal přes linku 112 hasiče.

Pálení klestí může být nebezpečné a musíte ho nahlásit

Při pálení biologického odpadu doporučujeme dodržovat tato pravidla:

  • velikost hromad zeleného odpadu po úklidu (případně zbytků po těžbě) volte tak, aby shořely během doby, kdy je na místě přítomen dozor
  • při náhlém zhoršení počasí – silném větru – pálení ihned přerušte a oheň uhaste
  • místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na zeminu
  • mějte připravené jednouché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek atd.)
  • místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení ohně
  • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny
  • spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů
  • osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena

Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat pálení na operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Pálení lze nahlásit telefonicky na čísle 950 471 111 nebo přes internetový formulář, který je zveřejněn na našich webových stránkách www.hzslk.cz v horní pravé části nazvané „pálení klestí” nebo přes banner v pravém sloupci„nahlášení pálení”. Při ohlašování pálení je nutno uvést následující informace:

• datum a místo pálení
• osobu, která je za pálení odpovědná + kontakt (mobilní telefon)
• dobu, po kterou bude pálení probíhat

Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na informační a operační středisko HZS Libereckého kraje.

 

Zatímco pálit „zelený” odpad lze, plošné vypalování porostů je zákonem zakázáno!

 

Zákony a sankce

Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.

Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Zdroj: Liberec mě baví, foto: HZS Libereckého kraje (Zdenka Štrauchová)

 

Pin It on Pinterest