untitledKRAJ – V pátek proběhla tisková konference na téma “Zřízení pracovního týmu po linii drogové problematiky na Krajském ředitelství policie Libereckého kraje.”

Tisková konference na téma „Zřízení pracovního týmu po linii drogové problematiky na území Libereckého kraje“ se konala v prostorách Krajského ředitelství policie Libereckého kraje v kavárně Pošta. Konference se zúčastnil hejtman Libereckého kraje Martin Půta, ředitel Národní protidrogové centrály SKPV PČR plk. Mgr. Jakub Frydrych a ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje plk. Mgr. Vladislav Husák.
Hlavním důvodem existence specializovaného pracovního týmu zabývajícího se problematikou drogové trestné činnosti na Krajském ředitelství policie Libereckého kraje je i nadále vzrůstající trend distribuce a užívání drog, dále snižování věkové hranice konzumentů a bohužel i dlouhodobě nepříznivá situace na drogové scéně v Libereckém kraji. „Skupina má za úkol destabilizovat drogový trh v Libereckém kraji, snížit objem drog na trhu v ČR a dostupnost všech typů drog především experimentující mládeži, a tím minimalizovat sociální a společenská rizika, která jsou s nelegálním obchodem drog spojená. Iniciativa týmu se zaměří zejména na výrobce, pěstitele a větší distributory drog. V rámci vedeného trestního řízení potom tyto osoby postihovat v souladu s platnými právními předpisy. V souvislosti se snižováním drogové hranice konzumentů, výrobců a distributorů drog, bude pozornost věnována i školní a středoškolské mládeži. Činnost týmu má jak represivní tak preventivní charakter.“ upřesnil plk. Mgr. Vladislav Husák. Tým v současné době tvoří vybraní zkušení kriminalisté zařazení jak na Krajském ředitelství Libereckého kraje, tak také na jednotlivých územních odborech pověřených úkoly na úseku odhalování drogové trestné činnosti.
Ředitel národní protidrogové centrály plk. Mgr. Jakub Frydrych vnímá vytvoření týmu v Libereckém kraji jako velice pozitivní krok k destabilizaci drogové scény na severu Čech. „Jsem si vědom toho, že Liberecko patří mezi ty více zatížené regiony v ČR, je to dáno jak dlouhodobou angažovaností organizovaných kriminálních struktur, které se podílejí na výrobě a distribuci drog, tak i skladbou obyvatelstva. Je to obdobné jako v celém severozápadním pohraničí.“ konstatuje plk. Frydrych. Ředitel NPC dále uvedl, že se drogová problematika týká opravdu všech a má další širší zdravotní, sociální a kriminogenní rizika.
Dále se zmínil o Protidrogové strategii České republiky, která stojí na třech pilířích:
  • pilíř  snižování nabídky – snižování dostupnosti nelegálních drog ve veřejném prostoru
  • pilíř  prevence v celém její specifické šíři
  • pilíř  snižování rizik léčby a následné péče
Hejtman Libereckého kraje Martin Půta: „Problematiku vnímám jako velice silnou. Jsem rád, že dojde k navýšení policistů, kteří se budou zabývat touto problematikou v Libereckém kraji, a také, že na území Libereckého kraje budou pracovat specialisté z národní protidrogové centrály.“ Hejtman se dále kladně vyjádřil k preventivním aktivitám na školách. Zmínil se také o jednáních v Sasku, kde je tato problematika vnímána jako velice vážná a musíme se jí společně, intenzivně zabývat. Dále představil některá preventivní opatření, kdy například Liberecký kraj v letošním roce podpořil sedm konkrétních protidrogových služeb na území kraje, a to částkou 3,2 mil. Kč (jsou to služby, které se zbývají drogově závislými). Každoročně Liberecký kraj také dofinancovává částkou 5 mil. Kč záchytné stanice v kraji. Zároveň zmínil, že na krajském úřadu je zřízena protidrogová komise.
Závěrečné slovo patřilo plk. Mgr. Husákovi, který vnímá toto téma jako velice vážné, jak pro policii, tak i pro veřejnost. Musíme si uvědomit, že jen soustavným bojem s drogovým kriminálním prostředím se dají ochránit před nebezpečím závislosti další a další dnes ještě zdravé děti, které jsou příštími možnými oběťmi. A to je podle našeho názoru nejdůležitější.
mjr. Jana Světlá
4. dubna 2014

Pin It on Pinterest