fbpx

Greenway_Jizera_-_cyklistka_na_novem_moste_v_Male_Skale_mediumResort dopravy připravuje aktualizaci “Programu rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji na období 2014-2020“

KÚ Libereckého kraje připravuje aktualizaci “Programu rozvoje cyklistické dopravy v LK na období 2014-2020“. Aktualizace bude navazovat na předchozí dokument, který byl poprvé schválen v roce 2008 a aktualizován pro rok 2013. Na druhém pracovním semináři počátkem dubna byla představena kostra a základní myšlenky dokumentu.

„Nečekají se převratné změny. Stále bude založen na podpoře dvou pilířů – cyklodopravy a cykloturistiky a podpoříme budování dálkových tras,“ potvrdil v úvodu radní pro dopravu Vladimír Mastník. Konference se zúčastnili i Jaroslav Martínek, národní cyklokoordinátor, Iveta Moravcová, koordinátorka cyklodopravy v Libereckém kraji, a další hosté.

Program rozvoje cyklodopravy v LK na období 2014 – 2020.

Základní charakteristika dokumentu

  • Základem pro zpracování tohoto dokumentu se stal Program rozvoje Libereckého kraje 2014–2020 (dále PRLK 2014-2020), což je nový střednědobý strategický dokument, který formuluje na období 7 let opatření a aktivity pro dosažení cílů rozvoje území kraje stanovených ve Strategii rozvoje kraje.
  • Liberecký kraj se věnuje koncepci realizace „kostry cyklodopravy“. Tato vytvořená krajská síť řeší nízkoenergetické propojení sídelních útvarů Libereckého kraje a rozvoj turistického a destinačního programu. Sestává z následujících tematických rozvojových cyklokoridorů: Cyklotrasa Odra – Nisa, Greenway Jizera, Zelená cyklomagistrála Ploučnice, Cyklostezka sv. Zdislavy, Cyklostezka Varhany a dále z výběru mezinárodních a nadregionálních cyklokoridorů, kam se zahrnuje trasa Hřebenovky, a některé cyklotrasy.
  • Dokument kraje v oblasti cyklodopravy vychází z principu, že za rozvoj cyklistické dopravy je zodpovědná obec a město.  Nicméně kraj přijímá spoluzodpovědnost za řešení cyklistické dopravy ve městech a obcích a to už jen tím, že přes město prochází krajské komunikace, ale i dotuje veřejnou dopravu, která významným způsobem ovlivňuje dopravu ve městě.
  • Pokud má ovšem kraj podporovat cyklistickou dopravu ve městě, pak potřebuje znát, jak se na tento druh dívá město, jak město vnímá dopravu jako celek a jaké jsou jeho potřeby ve vztahu k cyklistické dopravě. Za tím účelem bylo provedeno dotazníkové šetření. Navazující akční plán v dokumentu je navržen ve výši cca 10 mil. Kč za rok.

 

Liberecký kraj na webových stránkách prezentuje pracovní verzi dokumentu a obce tak budou mít ještě čas zasílat připomínky. Kontaktní osobou je pracovnice odboru dopravy Iveta Moravcová : iveta.moravcova@kraj-lbc.cz .

Odpovědi obcí pomohou LK jednak stanovit důrazy při aktualizaci koncepce, a také nám pomohou upřesnit kritéria při naší dotační politice.

Příloha 1 – Cíle Programu rozvoje Libereckého kraje 2014–2020

A.

Dynamická a konkurenceschopná ekonomika

B.

Kvalitní a zdravé lidské zdroje

C.

Komplexní a kvalitní infrastruktura

D.

Zdravé životní prostředí bez zátěží

E.

Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti

 

A.1

Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky a podpora podnikatelského prostředí

B.1

Podpora celoživotního učení s důrazem na kvalitu života

C.1

Průběžné zkvalitňování dopravní infrastruktury a její optimalizace

D.1

Snižování škodlivých vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel

E.1

Rozvoj všestranné spolupráce, včetně posílení spolupráce meziresortní a přeshraniční

A.2

Podpora vědy, výzkumu a zavádění inovací

B.2

Zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti obyvatel

C.2

Optimalizace dopravních systémů včetně jejich alternativ a zlepšení dopravní obslužnosti

D.2

Předcházení a řešení dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zdraví

E.2

Rozvoj městských oblastí

A.3

Podpora funkcí zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství

B.3

Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče a sociálních služeb, podpora zdravého životního stylu

C.3

Průběžné budování a modernizace technické infrastruktury včetně obnovitelných zdrojů

D.3

Péče o krajinu, trvale udržitelné využívání krajinného a přírodního potenciálu

E.3

Rozvoj venkovských oblastí

A.4

Rozvoj cestovního ruchu jako významného sektoru ekonomiky kraje

B.4

Podpora poskytování kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel

C.4

Zavádění a rozvoj informačních a komunikačních technologií

D.4

Posilování ekologického povědomí obyvatel

E.4

Koncepční řízení rozvoje

B.5

Péče o kulturní dědictví

E.5

Podpora rozvoje občanské společnosti

B.6

Zajištění dostupnosti a kvality bydlení, pracovního a veřejného prostředí

E.6

Zkvalitnění veřejné správy

B.7

Zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close