Greenway_Jizera_-_cyklistka_na_novem_moste_v_Male_Skale_mediumResort dopravy připravuje aktualizaci “Programu rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji na období 2014-2020“

KÚ Libereckého kraje připravuje aktualizaci “Programu rozvoje cyklistické dopravy v LK na období 2014-2020“. Aktualizace bude navazovat na předchozí dokument, který byl poprvé schválen v roce 2008 a aktualizován pro rok 2013. Na druhém pracovním semináři počátkem dubna byla představena kostra a základní myšlenky dokumentu.

„Nečekají se převratné změny. Stále bude založen na podpoře dvou pilířů – cyklodopravy a cykloturistiky a podpoříme budování dálkových tras,“ potvrdil v úvodu radní pro dopravu Vladimír Mastník. Konference se zúčastnili i Jaroslav Martínek, národní cyklokoordinátor, Iveta Moravcová, koordinátorka cyklodopravy v Libereckém kraji, a další hosté.

Program rozvoje cyklodopravy v LK na období 2014 – 2020.

Základní charakteristika dokumentu

  • Základem pro zpracování tohoto dokumentu se stal Program rozvoje Libereckého kraje 2014–2020 (dále PRLK 2014-2020), což je nový střednědobý strategický dokument, který formuluje na období 7 let opatření a aktivity pro dosažení cílů rozvoje území kraje stanovených ve Strategii rozvoje kraje.
  • Liberecký kraj se věnuje koncepci realizace „kostry cyklodopravy“. Tato vytvořená krajská síť řeší nízkoenergetické propojení sídelních útvarů Libereckého kraje a rozvoj turistického a destinačního programu. Sestává z následujících tematických rozvojových cyklokoridorů: Cyklotrasa Odra – Nisa, Greenway Jizera, Zelená cyklomagistrála Ploučnice, Cyklostezka sv. Zdislavy, Cyklostezka Varhany a dále z výběru mezinárodních a nadregionálních cyklokoridorů, kam se zahrnuje trasa Hřebenovky, a některé cyklotrasy.
  • Dokument kraje v oblasti cyklodopravy vychází z principu, že za rozvoj cyklistické dopravy je zodpovědná obec a město.  Nicméně kraj přijímá spoluzodpovědnost za řešení cyklistické dopravy ve městech a obcích a to už jen tím, že přes město prochází krajské komunikace, ale i dotuje veřejnou dopravu, která významným způsobem ovlivňuje dopravu ve městě.
  • Pokud má ovšem kraj podporovat cyklistickou dopravu ve městě, pak potřebuje znát, jak se na tento druh dívá město, jak město vnímá dopravu jako celek a jaké jsou jeho potřeby ve vztahu k cyklistické dopravě. Za tím účelem bylo provedeno dotazníkové šetření. Navazující akční plán v dokumentu je navržen ve výši cca 10 mil. Kč za rok.

 

Liberecký kraj na webových stránkách prezentuje pracovní verzi dokumentu a obce tak budou mít ještě čas zasílat připomínky. Kontaktní osobou je pracovnice odboru dopravy Iveta Moravcová : iveta.moravcova@kraj-lbc.cz .

Odpovědi obcí pomohou LK jednak stanovit důrazy při aktualizaci koncepce, a také nám pomohou upřesnit kritéria při naší dotační politice.

Příloha 1 – Cíle Programu rozvoje Libereckého kraje 2014–2020

A.

Dynamická a konkurenceschopná ekonomika

B.

Kvalitní a zdravé lidské zdroje

C.

Komplexní a kvalitní infrastruktura

D.

Zdravé životní prostředí bez zátěží

E.

Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti

 

A.1

Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky a podpora podnikatelského prostředí

B.1

Podpora celoživotního učení s důrazem na kvalitu života

C.1

Průběžné zkvalitňování dopravní infrastruktury a její optimalizace

D.1

Snižování škodlivých vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel

E.1

Rozvoj všestranné spolupráce, včetně posílení spolupráce meziresortní a přeshraniční

A.2

Podpora vědy, výzkumu a zavádění inovací

B.2

Zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti obyvatel

C.2

Optimalizace dopravních systémů včetně jejich alternativ a zlepšení dopravní obslužnosti

D.2

Předcházení a řešení dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zdraví

E.2

Rozvoj městských oblastí

A.3

Podpora funkcí zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství

B.3

Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče a sociálních služeb, podpora zdravého životního stylu

C.3

Průběžné budování a modernizace technické infrastruktury včetně obnovitelných zdrojů

D.3

Péče o krajinu, trvale udržitelné využívání krajinného a přírodního potenciálu

E.3

Rozvoj venkovských oblastí

A.4

Rozvoj cestovního ruchu jako významného sektoru ekonomiky kraje

B.4

Podpora poskytování kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel

C.4

Zavádění a rozvoj informačních a komunikačních technologií

D.4

Posilování ekologického povědomí obyvatel

E.4

Koncepční řízení rozvoje

B.5

Péče o kulturní dědictví

E.5

Podpora rozvoje občanské společnosti

B.6

Zajištění dostupnosti a kvality bydlení, pracovního a veřejného prostředí

E.6

Zkvalitnění veřejné správy

B.7

Zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest