logo_OPLZZMěsto Frýdlant předložilo v prosinci 2013 žádost o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1 – Podpora sociální integrace a sociálních služeb, prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti, která byla v závěru roku schválena v maximální výši finanční podpory – 1.874 617,60 Kč.

Předkládaný projekt reaguje na novelu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která ukládá orgánům vykonávajícím sociálně-právní ochranu, povinnost zavést a řídit se standardy kvality sociálně-právní ochrany (specifikovány v prováděcí vyhlášce č.  473/2012 Sb.). K tomu, aby byly standardy řádně implementovány je na oddělení sociálně-právní ochrany dětí v rámci Městského úřadu Frýdlant nezbytné přijmout 2 nové sociální pracovníky a zajistit nezbytné pracovní a materiální podmínky pro náležité plnění agendy sociálně-právní ochrany dětí. Projekt dále řeší profesní vzdělávání stávajících a nových pracovníků, posílení spolupráce se školskými zařízeními na území ORP Frýdlant zejména v oblasti informovanosti a prevence. Dopady projektu mají vliv na celé území ORP Frýdlant, resp. na cílovou skupinu dětí do 18 let, kterých bylo ke konci roku 2012 hlášeno k trvalému pobytu v ORP Frýdlant celkem 4830.

Příjemcem finanční podpory je Město Frýdlant a projekt s názvem „Plnění standardizace orgánů sociálně-právní ochrany, ORP Frýdlant“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.03/C2.00108 bude realizován v době 2/2014 do 30. 6. 2015.

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest