Ve_Vitkove_se_stavi_medium

Začátkem května nastartovaly na silnici III/272 52 v Chrastavě, v místní části města Vítkov, stavební stroje.

„Zahájili jsme další stavební akci k odstranění škod po povodni v roce 2010,“ prozradil Ondřej Zeler z Krajské správy silnic Libereckého kraje, zástupce investora díla.

V srpnu 2010 napáchala blesková povodeň v Libereckém kraji na silnicích II. a III. třídy škody za bezmála 2 miliardy Kč.  Mezi významně poškozenou lokalitu se řadí i silnice na Vítkově. Z tohoto důvodu byla ihned po povodni Krajskou správou silnic Libereckého kraje zadána projektová dokumentace za účelem nápravy škod po povodni. Bohužel, bývalé vedení Libereckého kraje nepřihlásilo tuto akci do programu Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu krajského majetku poškozeného povodní, avšak novému vedení kraje se dodatečně podařilo stavbu silnici III/272 52 do tohoto programu přihlásit.

V rámci akce dojde k obnově 10 poničených opěrných zdí a 3 mostů. Součástí zakázky jsou vyvolané přeložky inženýrských sítí a oprava asfaltových povrchů.

„Díky přidělené dotaci ve výši 85 % uznatelných nákladů bude silnice konečně opravena,“ zdůraznil Vladimír Mastník, radní zodpovědný za rezort dopravy.

V minulých dnech bylo zahájeno frézování asfaltových vrstev vozovky a započalo se se zemními pracemi. Materiál získaný z frézování se použil na vyspravení objízdných tras, které budou sloužit v průběhu stavby místním obyvatelům.

Na základě výběrového řízení získalo zakázku sdružení firem SMP CZ a FIRESTA. Vítězná cena stavebních prací na obnovu povodňových škod je 96 785 931 Kč s DPH.

„Pokud se nevyskytnou nepředvídatelné okolnosti, bude akce dokončena do konce roku 2014. Chtěl bych požádat obyvatele Vítkova o trpělivost při výstavbě,“ řekl radní.

V letošním roce se uskuteční na území města Chrastava další významné investiční akce financované Libereckým krajem.

Již nyní se rekonstruuje silnice II/592 v úseku Chrastava – Nová Ves – Mníšek, která je rovněž spolufinancovaná z programu Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu krajského majetku poškozeného povodní v roce 2010.

Dále Liberecký kraj připravuje zahájení fyzické realizace akce “Přeložka komunikace II/592 Chrastava – III. etapa”. Přeložka silnice bude financována z Regionálního operačního programu, stavba by měla být zahájena v letních měsících tohoto roku a dokončena do poloviny roku 2015. „Předmětem stavby III. etapy je finální přeložení průjezdního úseku silnice II/592 z centra Chrastavy do nové polohy podél řeky Jeřice. Trasa začíná v křižovatce ulic Pobřežní a Vítkovská. Začátek úseku je v km 0,648. Komunikace je navržená jako obousměrná dvoupruhová s chodníky. Celková délka přeložky je cca 474 m,“ uvedl ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje Jan Růžička s tím, že celkové náklady na předmětnou akci dosahují cca 37 mil. Kč včetně DPH a měly by být ze 100 % hrazeny z poskytnuté dotace.

V neposlední řadě bude v letošním roce v Chrastavě opravena havarijní opěrná zeď na silnici III/271 51, která byla také poničena povodní v roce 2013. Předmětem díla jsou stavební práce v celkovém finančním objemu 4,2 mil. Kč spočívající v demolici poškozené stávající opěrné zdi po povodních v červnu 2013 a následná výstavba nové opěrné zdi na této silnici. V současné době není v tomto úseku opěrná zeď, a proto je zde vozovka zúžena do jednoho jízdního pruhu pomocí betonových svodidel. To poněkud komplikuje dopravu ve směru na Václavice a Vítkov.

Na opravu této opěrné zdi se nám podařilo získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 85 % uznatelných nákladů,“ doplnil Vladimír Mastník.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest