Energietal Toggenburg (projekt podpory výroby energie a energetické efektivity v Toggenburgu)

Devítičlenná delegace Libereckého kraje složená ze sedmi členů rady včele s hejtmanem, spolu s jedním zastupitelem LK a prorektorem TU v Liberci Jiřím Kraftem navštívila ve dnech 23. – 26. dubna partnerský švýcarský kanton St. Gallen.

Po příjezdu byli hosté na půdě Odborné vysoké školy St. Gallen přivítáni Willi Haagem, členem kantonální vlády, který je zodpovědný za spolupráci obou regionů, a rektorem školy Sebastianem Wörwagem. Exkurze vysoké školy se zúčastnil rovněž Bruno Dudle, prezident Kooperace St. Gallen – Liberec.

„Organizace Kooperace St. Gallen – Liberec vznikla jako soukromá iniciativa před 24 lety, od té doby umožňuje občanům různých profesí z Liberce a okolí získat prostřednictvím studijních pobytů nebo stáží ve švýcarském kantonu St. Gallen cenné zkušenosti. Za skvělou spolupráci tedy vděčí oba regiony, Liberecký kraj a kanton St. Gallen, představitelům organizace Kooperace St. Gallen – Liberec ČR,“ vysvětlil Willi Haag, když přítomným představoval prezidenta Kooperace. „Zakladatelé Kooperace St. Gallen – Liberec neměli nikdy v úmyslu, aby činnost této organizace trvala věčně,“ upozornil Bruno Dudle. „Organizace svůj úkol splnila, kontakty byly navázány a úspěšně pokračují, a nyní, v roce 2014, bude její činnost oficiálně ukončena. Děkuji za cennou finanční podporu, kterou naše organizace obdržela během své činnosti od kantonální vlády,“ dodal. Willi Haag poté Bruno Dudlemu poděkoval za odvedenou činnost a podotkl, že kontakty tohoto druhu s Libereckým krajem jsou opravdu jedinečné, a to nejen pokud se týká spolupráce kantonu St. Gallen s ostatními zahraničními regiony, ale i pokud posuzujeme zahraniční spolupráci Švýcarska z celkového pohledu.

Na pravidelném pracovním setkání po dvou letech shrnuli účastníci činnosti obou regionů za období 2012/2013 a projednali odborná témata pro spolupráci v dalším období v letech 2014/2015. „Všichni účastníci studijních pobytů obdrželi dotazník, který měl být zpětnou vazbou pro obě strany. Z dotazníků vyplývá, že spolupráce fungovala velmi dobře. Již dávno neplatí, že by předání zkušeností probíhalo jen jednostranné, a to směrem k našim českým partnerům, ale vztah je rovnocenný, a i my se od našich českých partnerů máme možnost učit, načerpat důležité informace,“ zhodnotil Willi Haag výstupy dotazníků za švýcarskou stranu.

Obě strany se shodly, že z dotazníků rovněž vyplývají možné oblasti, které je popřed budovou kantonální vládytřeba ještě zlepšit a věnovat jim pro příští spolupráci náležitou pozornost.

„Během společných projektů musí být zajištěna jejich udržitelnost, to znamená, aby projekty „neumřely“, když dojde k výměně kontaktních osob. Zároveň je třeba skupiny sestavit smysluplně, aby byly součástí delegace osoby, které mají kompetence s příslušnými informacemi pracovat a jejich implementaci v praxi ovlivnit,“ dodal Martin Půta.

Zároveň se všichni účastníci shodli, že je nezbytné být k sobě otevření.

„Někdy nebýváme otevření, protože nechceme protějšek uvést do rozpaků, ale když už máme skvělé kontakty a známe se dlouho, není třeba se obávat upřímnosti,“ míní Willi Haag.

Martin Půta souhlasil a dodal, že na dotaz, jestli si dokážeme představit realizovat s kontaktní osobou společný projekt, odpovědělo kladně téměř 69% dotázaných.

„Je pochopitelné, že pracovat na již společných konkrétních projektech je z důvodu odlišných struktur a legislativy těžké, stejně tak se ukazuje často jako ne vždy možné realizovat poznatky nabyté u zahraničních partnerů v našich poměrech. Ale i přesto považuje 87% dotázaných spolupráci s kantonem St. Gallen za smysluplnou. Ovšem z dotazníku také vyplývá, že již některé nápady na společné projekty přece jen existují. Pokud by vznikly návrhy na konkrétní projekt nebo projekty, které by obohatily obě strany, opět by to naši spolupráci posunulo někam dále,“ zdůraznil hejtman.

Další část jednání byla již věnována plánovaným projektům pro 7. realizační období (2014/2015):

* veřejné zakázky

* projekt přeshraniční doprava v Trojzemí

* kantonální územní plán: rozvoj osídlování – zhušťování směrem dovnitř

* praktika ve zdravotnictví a středních škol

* problematika regionálních výrobků

* turismus – destinační management

* policejní práce v Trojzemí – příhraniční kriminalita

* odpadové hospodářství, ekologická výchova, GIS a financování v oblasti životního prostředí

* kvalita škol a rozvoj škol, speciální pedagogika, školní sport

* spolupráce univerzit St. Gallen a Technické univerzity v Liberci

Všechna témata byla schválena a nyní budou kontaktní osoby, které jsou za vytyčené oblasti spolupráce zodpovědné, témata rozpracovávat. V některých oblastech již spolupráce probíhá. „Osobně jsem dohlédl, abychom ještě před tímto setkáním byli v písemném kontaktu a mnohé si ve spolupráci na téma veřejné zakázky předem vyjasnili,“ vysvětlil Willi Haag, který projevil velký zájem, aby některé zkušenosti nabyté ze studijního pobytu v St. Gallenu mohly být uvedeny v praxi na straně Libereckého kraje.

Marek Pieter, náměstek hejtmana, zodpovědný za rezort ekonomiky, vysvětlil, že informace získané ze studijního pobytu byly již využity.

„Podílíme se například na vzniku zákona o veřejných zakázkách. Již se podařilo zjednodušit řízení a v novém zákoně nebude kritériem pouze cena, ale i kvalita, trvanlivost a náklady na údržbu,“ informoval náměstek hejtmana.

Dalším již konkrétnějším projektem je zpracování studie obou území v oblasti odpadového hospodářství, která by podrobně popsala produkce a toky odpadů i souvisejících komodit, např. druhotných surovin, a to včetně způsobů jejich zpracovávání.

„Za tím účelem je třeba v první řadě sjednotit odpadové názvosloví a odhalit systém evidence dat o odpadech. Naše představa je, že bychom se dohodli na konkrétních výstupech srovnávací studie obou území a švýcarská strana, v ideálním případě někdo, kdo je schopen analyzovat data evidencí, by poskytla data z kantonu St. Gallen. Studie by byla zadaná a zpracována Libereckým krajem,“ vysvětlil Josef Jadrný, náměstek hejtmana zodpovědný za rezort zemědělství a životního prostředí.

V jiných oblastech jde o spolupráci pro oba regiony novou a je jí potřeba dát konkrétní podobu a směr.

Delegace Libereckého kraje dále navštívila Policejní školu východní Švýcarsko, tržní halu, Firmu Balik Lachs (zpracování lososů), Energietal Toggenburg (projekt podpory výroby energie a energetické efektivity v Toggenburgu) a muzeum výroby sýra.

Mgr. Jiří Langer

tiskový mluvčí

Libereckého kraje

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest