Heřmanice čp. 6FRÝDLANT – Liberecký kraj zveřejnil na svých webových stránkách výzvu o poskytnutí dotace  z Programu resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury, Podprogramu  Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji. Žádost je v prvním kole velmi zjednodušená, až po schválení dotace bude žadatel vyzván k předložení dalších potřebných dokumentů.

Žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje se podávají na příslušném formuláři ve dvojím vyhotovení, tj. písemně na adresu Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 a zároveň elektronicky (přes webové stránky Libereckého kraje).

Nejpozdější datum pro příjem (doručení) žádostí o dotace (písemných i elektronických) je stanoveno na 7. července 2014 (do 16 hod.). Realizace projektů je stanovena od 1.1.2014 do 31.července 2015)

Rozhodující pro určení podání žádosti je datum přijetí Krajským úřadem Libereckého kraje.

Poskytnutí příspěvku, jeho čerpání a závěrečné vyúčtování se řídí Statutem Dotačního fondu Libereckého kraje. Výše poskytnuté dotace na jeden projekt je omezena částkou ve výši 150.000,- Kč. Podrobnější informace k dotaci Vám podají administrátoři programu Ing. Barbora Luková na telefonním čísle 485 226 594/ 739 541 563 nebo e-mailu: barbora.lukova@kraj-lbc.cz., příp. Mgr. Lucie Čiháková na telefonním čísle 485 226 676 nebo e-mailu: lucie.cihakova@kraj-lbc.cz.

Podrobné informace o podmínkách podprogramu a podmínkách podání žádostí naleznete na: http://kultura.kraj-lbc.cz/dotacni-programy-resortu-/72-zachrana-a-obnova-pamatek-v-libereckem-kraji

 

dům čp  91, Frýdlant

Povinné přílohy žádosti:

· příloha žádosti o poskytnutí dotace č. 1 – identifikace objektu dotace,

· závazné stanovisko orgánu státní památkové péče (má-li být dotace využita k obnově kulturní památky),

· fotografie objektu, na jehož obnovu je příspěvek žádán (doklad nevyhovujícího technického stavu), nebo fotografie objektu, jehož průzkum nebo dokumentace má být provedena.

· položkový rozpočet projetu

· je-li žadatel plátce DPH, doloží k žádosti o dotaci i čestné prohlášení o uplatňování či neuplatňování DPH na vstupu v souvislosti s realizací projektu, na který je dotace požadována

Základní informace o programu Vám taktéž poskytne pracovnice MěÚ Frýdlant, odboru stavebního úřadu a živ. prostředí, státní památkové péče ing. Věra Sobotová ne telefonním čísle 482 464 057

Cestne prohlaseni o neuplatnovani DPH na vstupu

dotacni fond 201406

příloha

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest