OLYMPUS DIGITAL CAMERARada Libereckého kraje  na svém včerejším jednání schválila Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2013.

Podle zprávy na drogové scéně v Libereckém kraji nebyly v roce 2013 zaznamenány žádné výrazné a zásadní změny či zvraty, pokud hodnotíme promořenosti území, typy užívaných návykových látek a způsob jejich užívání. Dlouhodobě počet výkonů protidrogových služeb (počet klientů, kontaktů, vyměněných injekčních stříkaček, provedených testů) meziročně narůstá, ovšem statické údaje vykázané za rok 2013 jsou výrazně vyšší. Tento trend výrazně stoupajících výkonů služeb pokračuje i v roce 2014.

V roce 2013 využilo některé z 8 protidrogových služeb, které tvoří základní a zároveň minimální protidrogovou krajskou síť, celkem 2.003 uživatelů nealkoholových drog a 250 osob závislých na alkoholu (1.626 v r. 2012, 1.533 v r. 2011, 1.426 v r. 2010).

Uvedené služby rovněž pracovaly se 79 patologickými hráči.

Pro úplnost je nutné uvést, že také významná část osob závislých na návykových látkách, včetně alkoholu a tabáku, a patologičtí hráči jsou léčeni ve zdravotnických zařízeních nebo jsou klienty komerčních subjektů,“ upozornil Petr Tulpa.

Mezi problémovými uživateli návykových látek je převládající drogou pervitin v převážné míře aplikovaný injekčně. Velkou měrou jsou zastoupeny marihuana, alkohol a tabák. Dostupnost těchto návykových látek v obecné populaci je velmi vysoká a zcela zjevně souvisí s celospolečenskou tolerancí k jejich užívání, a to včetně užívání dětmi a mladistvými.

Ve větších obcích Libereckého kraje je drogová scéna více otevřená a uživatelé drog jsou více nakloněni využívání nabízených protidrogových služeb. V menších obcích jsou uživatelé více obezřetní a nedůvěřiví. Výjimku tohoto zobecnění představují Romové, ti jsou nedůvěřiví všeobecně. Protidrogových služeb vůbec nevyužívají příslušníci vietnamské komunity. S ohledem na jejich masivní zapojení v oblasti drogové kriminality nelze vyloučit také užívání návykových látek samotnými Vietnamci. Příslušníci jiných menšin jsou klienty protidrogových služeb spíše ojediněle.

Z hlediska zajištění území protidrogovými službami nelze konstatovat, že potřeby kraje v oblasti ošetření škod souvisejících s užíváním návykových látek jsou plně pokryty. Jako stabilní lze hodnotit situaci v Liberci, Jablonci nad Nisou, v regionu Frýdlantsko. Jablonec n. Nisou je obcí, kde má terénní program pro drogově závislé nejvyšší počet klientů. Bohužel zde bylo v r. 2013 bez náhrady zrušeno kontaktní místo, které bylo klienty hojně využíváno. Dlouhodobě přetrvává uzavřenost scény na Turnovsku díky represivní činnosti policie. Velmi složitá situace je na Tanvaldsku. Zde žije početná nezaměstnaná Romská komunita užívající drogy a mnoho dalších UD, převážně užívajících pervitin. Na Českolipsku se po řadě let podařilo protidrogovým pracovníkům proniknout více mezi UD a zapojit je do služeb. Narůstající počet UD byl zaznamenán na Frýdlantsku, a to především osob ve věku 20 let a méně včetně mladistvých.

Alarmující je situace v užívání marihuany dětmi a mladistvými. Bez ohledu na region se stalo téměř „normálním“, a to nejen v souvislosti s nočním životem.

Není neobvyklé, že je užívána před započetím vyučování, po jeho ukončení i o přestávkách,“ poznamenal radní, též bývalý učitel.

Bohužel specifická primární prevence realizovaná na území kraje zcela zásadně neodpovídá potřebám co do kvantity i kvality.  Dlouhodobě je oblast primární prevence podceňována a výrazně podfinancována.

Ve zprávě je popsáno finanční zajištění protidrogové politiky. Služby jsou financovány vícezdrojově, a to ze státního, krajského a obecních rozpočtů. Na regionální úrovni je obcím krajem doporučováno systémové financování dle klíče, který vychází z typu a velikosti obce.  Z rozpočtu kraje jsou služby podporovány částkou 3,2 mil. Kč/rok. Přestože výkony protidrogových služeb meziročně narůstají a zvyšuje se jejich dostupnost, výše krajská dotace od roku 2009 stagnuje. Vývojový trend objemu státních dotací rozdělovaných mezi protidrogové služby v ČR je alarmující. Z celkové částky 103,9 mil. Kč v roce 2009 klesl na 75,8 mil. Kč v roce 2014, což se samozřejmě promítá i do objemu dotací plynoucích do Libereckého kraje. Je otázkou, jak budou služby schopny zajišťovat péči v posledních měsících tohoto roku.

Obce v LK se podílely částkou 2 959 995 Kč.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví není možné dopustit omezování protidrogových služeb zvláště pak s ohledem na skutečnost, že stávající krajská protidrogová síť je minimální.

Pro udržení stávající úrovně služeb lze s ohledem na meziročně klesající objem státních dotací předpokládat zvýšení nároků na krajské a obecní rozpočty.

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

X
X