000000000000000000000000000000000000000000000000001

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo na svém zasedání dne 27. ledna 2015 vyhlášení výzev pro podávání žádostí o dotaci  v podprogramu Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji. Celkové alokovaná částka tohoto programu pro tento rok je 4 000 000,- Kč.Žádost je v prvním kole velmi zjednodušená, až po schválení dotace bude žadatel vyzván k předložení dalších potřebných dokumentů.

Žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje se podávají na příslušném formuláři ve dvojím vyhotovení, tj. písemně na adresu Krajského úřadu

Libereckého kraje (odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2) a zároveň elektronicky (odkaz: http://krajsky-urad.kraj-lbc.cz/page4010 pod odkazem „Odesílání žádostí o dotaci ZDE“). Elektronicky je podáván pouze formulář žádosti o dotaci, bez požadovaných příloh.

Nejpozdější datum pro příjem (doručení) žádostí o dotace (písemných i elektronických) je stanoveno na 24. února 2015 (do 14 hod.). Rozhodující pro určení podání žádosti je datum přijetí Krajským úřadem Libereckého kraje. Realizace projektů je stanovena od 1. ledna 2015 – 15. listopadu 2015).

Poskytnutí příspěvku, jeho čerpání a závěrečné vyúčtování se řídí Statutem Dotačního fondu Libereckého kraje. Výše poskytnuté dotace na jeden projekt je omezena částkou ve výši 200.000,- Kč. Podrobnější informace k dotaci Vám podají administrátoři programu:

Ing. Barbora Luková na telefonním čísle 485 226 594/ 739 541 563 nebo e-mailu:barbora.lukova@kraj-lbc.cz.

Mgr. Lucie Čiháková na telefonním čísle 485 226 676 nebo e-mailu: lucie.cihakova@kraj-lbc.cz.

Podrobné informace o podmínkách podprogramu a podmínkách podání žádostí naleznete na:http://kultura.kraj-lbc.cz/dotacni-programy-resortu-/72-zachrana-a-obnova-pamatek-v-libereckem-kraji.

Povinné přílohy žádosti: 

  • závazné stanovisko orgánu státní památkové péče
  • příloha č. 1 – identifikace objektu
  • fotodokumentace objektu (doklad nevyhovujícího technického stavu)
  • položkový rozpočet projektu na rok 2015
  • je-li žadatel plátcem DPH, doloží k žádosti o dotaci i čestné prohlášení o uplatňování či neuplatňování DPH na vstupu v souvislosti s realizací projektu, na který je dotace požadována
  • pokud je žádost o dotaci podávána jinou osobou než vlastníkem kulturní památky, tvoří povinnou přílohu žádosti rovněž souhlas vlastníka kulturní památky s realizací zamýšlených prací (příloha č. 2 žádosti o dotaci)

V případě, že objekt, na jehož obnovu je dotace požadována, neslouží k trvalému či rekreačnímu bydlení, musí být s ohledem na hodnotící kritéria prokazatelně doložená jeho otevírací doba.(např. zveřejněná na objektu, na internetu…). Pravdivost tohoto údaje bude ze strany administrátora dotací namátkově kontrolována.

Podrobnější informace, formulář žádosti, plné moci, odkaz na elektronickou žádost, výzva …atd. jsou naleznete v příloze této zprávy.

Základní informace o programu Vám taktéž poskytne pracovnice MěÚ Frýdlant, odboru stavebního úřadu a živ. prostředí, státní památkové péče ing. Věra Sobotová ne telefonním čísle 482 464 057.

Přílohy


Frýdlant 28/01/2015
Ing.Věra Sobotová, referent OSUZP, státní památková péče, tel.  482 464 057
Foto: vs

Zdroj: Město Frýdlant

 

Pin It on Pinterest