fbpx

0

Celkem dvanácti vybraným příslušníkům Integrovaného záchranného systému (IZS) předal hejtman Libereckého kraje Martin Půta Záslužné medaile I. a II. stupně. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil ve čtvrtek 29. ledna v liberecké kavárně Pošta.

 „Záslužné medaile jsou předávány každoročně příslušníkům složek Integrovaného záchranného systému a jednotlivcům za záchranu lidského života nebo za dlouholetou aktivní a obětavou práci ve prospěch složek IZS a ochrany obyvatelstva v Libereckém kraji,“ uvedl hejtman.

Záslužná medaile I. stupně za záchranu lidského života byla udělena Jiřímu Šámalovi z Hejnic a Jiřímu Vaníčkovi, který byl vyznamenán za celoživotní práci při zajišťování bezpečnosti, krizového řízení a spolupráci s Integrovaným záchranným systémem. Ocenění hejtman předal společně s jeho statutární náměstkyní Hanou Maierovou.

V unikátních historických prostorách kavárny Pošta poté hejtman Martin Půta předával Záslužné medaile II. stupně. Za dlouholeté zásluhy v boji proti trestné činnosti na území Libereckého kraje byl oceněn kapitán Ing. Bc. Stanislav Briestenský. Za významnou lektorskou a odbornou činnost především ve složkách Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje další medaili udělil nadporučíku Bc. Martinu Marklovi. Tato ocenění hejtman předával s ředitelem krajského ředitelství Policie ČR Vladislavem Husákem.

Z rukou hejtmana a plk. Ing. Jaroslava Víznera převzali ocenění dva příslušníci Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Byli to Bc. Richard Michna, za významnou odbornou lektorskou a konzultační činnost v oblasti chemické a technické služby Integrovaného záchranného systému v rámci Libereckého kraje, a major Ing. Pavel Viták byl oceněn za přínos v přípravě a výcviku jednotek požární ochrany a spolupráci se složkami IZS.

Záslužné medaile obdrželi také čtyři příslušníci Armády České republiky. Hejtman je předával společně s plukovníkem Ing. Josefem Kulovaným. Major Ing. Ľubomír Detko ji získal za dlouhodobou aktivní spolupráci s jednotkami požární ochrany. Dalšími oceněnými byli rotmistr Aleš Lebeda a rotmistr Fabián Maťo. Medaili dostali za dlouholetou spolupráci se složkami IZS a propagaci armády na veřejnosti. A rotmistru Ondřeji Petrákovi bylo vyznamenání předáno za dlouholetou spolupráci se složkami IZS, lektorskou práci a propagaci armády na veřejnosti.

Za dlouhodobé vynikající pracovní výsledky při zajišťování dotační politiky kraje ve prospěch požární ochrany a IZS hejtman ocenil rovněž Mgr. Františka Molnára. Záslužnou medaili II. stupně předal s tajemníkem Bezpečnostní rady LK Mgr. Rudolfem Broulíkem.

Dvanáctým vyznamenaným se stal MUDr. Jiří Wachsmuth, kterému hejtman a ředitel Zdravotnické záchranné služby LK MUDr. Vladimír Hadač předali ocenění za dlouhodobý osobní podíl na rozvoji Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje a za aktivní přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Nisa.

Medailonky oceněných:

Jiří Šámal – Záslužná medaile I. stupně
Pan Jiří Šámal mladší z Hejnic jel dne 25. října 2013 kolem 17 hodiny společně s panem Richardem Kohoutkem v automobilu, když v Hejnicích u hasičské zbrojnice dostal pan Kohoutek infarkt. Po telefonické domluvě s dispečinkem Zdravotnické záchranné služby začal pan Jiří Šámal provádět masáž srdce, a to nejprve ve vozidle a později i mimo něj. Masáž srdce prováděl pan Šámal přibližně 7 minut, aniž by ho někdo vystřídal. Přestože ho přihlížející zrazovali, že to již nemá cenu, pan Šámal pokračoval v masáži srdce dále, a to až do příletu vrtulníku a příjezdu sanitky. Podle slov lékařů, kteří ocenili kvalitně provedenou masáž srdce, se tím podařilo panu Kohoutkovi zachránit život.

Ing. Jiří Vaníček – Záslužná medaile I. stupně
Pan Jiří Vaníček je jeden z nejzkušenějších odborníků v oblasti krizového řízení v rámci Libereckého kraje. Po skončení úspěšné kariéry v Armádě ČR, kde dosáhl hodnosti plukovníka, se zapojil do civilního života v oblasti krizového řízení. Svou dlouholetou praxí a příkladnými výsledky v oboru získal a uplatňoval bohaté praktické zkušenosti a teoretické znalosti ve prospěch rozvoje spolupráce základních i ostatních složek IZS Libereckého kraje, včetně dobrovolných jednotek požární ochrany. Pan Jiří Vaníček je uznávanou autoritou v oboru a svým osobním příkladem získává respekt a uznání nejen široké odborné veřejnosti, ale také zástupců orgánů územní samosprávy.

Kapitán Ing. Bc. Stanislav Briestenský – Záslužná medaile II. stupně
Pan kapitán Stanislav Briestenský celou svou profesní kariéru zasvětil boji proti trestné činnosti na teritoriu Libereckého kraje. Po dobu 23 let se aktivně a zodpovědně podílel nejprve jako řadový policista a posléze jako policista v řídící pozici na odhalování zejména závažné násilné, mravnostní a majetkové trestné činnosti. Jako příklad lze uvést jeho osobní podíl na objasnění vraždy dvou novorozenců, ke které došlo v obci Ploužnice nebo podíl na objasnění mediálně sledovaného případu –  tzv. mačetového útoku ze srpna 2011 v Novém Boru. Své odborné znalosti jak praktické, tak i teoretické, dokázal vždy aplikovat ve výkonu služby a následně je předávat svým mladším kolegům a podřízeným. Kapitán Stanislav Briestenský po 23 letech odchází od Policie České republiky, kdy se po obecních volbách v říjnu 2014 stal zastupitelem obce Habartice a následně i starostou této obce.

Nadporučík Bc. Martin Markl – Záslužná medaile II. stupně
Pan nadporučík Martin Markl se v pozici vedoucího dopravního inspektorátu Územního odboru Česká Lípa pravidelně osobně zúčastňuje výjezdů na místa závažných dopravních nehod se smrtelnými následky, těžkými zraněními, nehodami s vysokými materiálními škodami či vážnými ekologickými následky. Při těchto výjezdech nasbíral řadu velmi cenných zkušeností a osobních poznatků z oblasti činnosti složek integrovaného záchranného systému, a jejich práce přímo na místě neštěstí. Tyto poznatky a praktické zkušenosti nadporučík Markl zpracoval do metodiky odborných činnosti, kterou prezentuje prostřednictvím přednáškové činnosti.

Kapitán Bc. Richard Michna – Záslužná medaile II. stupně
Pan kapitán Richard Michna je dlouholetým příslušníkem oddělení Integrovaného záchranného systému a služeb Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Dlouhodobě a aktivně se věnuje metodické a řídící práci na poli speciálních služeb zřizovaných u jednotek Požární ochrany a Hasičského záchranného sboru ČR. Dále působí jako konzultant pro radiační události a události s výskytem nebezpečných látek pro potřeby ochrany příslušníků Policie ČR a stanovování správných postupů vedení zásahu. Dlouhodobě se také podílí na konzultační činnosti s Krajskou hygienickou stanicí Liberec. Do své praxe promítá cenné zkušenosti z působení u chemického vojska Armády ČR, včetně jeho účasti v zahraniční misi. Pan Richard Michna je rovněž velitelem dobrovolné jednotky Požární ochrany Statutárního města Liberec  místní části Vesec. V neposlední řadě nelze nezmínit i jeho působení ve Vodní a potápěčské záchranné službě Liberec, kde je aktivním potápěčem a návodčím. I v této činnosti působí ve prospěch Integrovaného záchranného systému.

Major Ing. Pavel Viták – Záslužná medaile II. stupně
Pan major Viták zastává funkci vedoucího pracoviště Integrovaného záchranného systému služeb při Územním odboru Semily, kde získané odborné znalosti a zkušenosti dlouhodobě a iniciativně předává jak profesionálním hasičům, tak i členům jednotek Sdružení dobrovolných hasičů obcí. Po celou dobu výkonu této funkce zajišťuje a podporuje zvýšení standardu a úrovně dobrovolných jednotek požární ochrany. Toho dosahuje zejména přípravou rozsáhlých taktických cvičení na pomezí tří okresů v oblasti Turnovska a také jako rozhodčí v profesních soutěžích ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Je nutné také zmínit jeho přínos při realizaci součinnostního výcviku a taktických cvičení se Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, s Policií ČR a s Horskou službou ČR. Jedním z posledních výrazných činů pana Pavla Vitáka byla spolutvorba a koordinace tzv. trauma plánu pro oblast Riegrovy stezky a Via Ferraty na pomezí okresů Jablonec nad Nisou a Semily.

Major Ing. Ľubomír Detko – Záslužná medaile II. stupně
Pan major Detko se jako vojenský profesionál v roce 2010 aktivně a iniciativně podílel na likvidaci následků povodní v oblasti Hrádecka. Od té doby aktivně spolupracuje s místním sborem dobrovolných hasičů, kde organizuje společný výcvik jednotky požární ochrany obce s armádními specialisty v prostorách vojenského zařízení Chotyně. Pan Ľubomír Detko zorganizoval například úspěšný nácvik likvidace velkého požáru v prostorách Armády České republiky pro hasičské sbory Libereckého kraje a svou aktivní prací přispívá k organizaci soutěží mladých hasičů pro hasičské sbory „Trojmezí“.

Rotmistr Aleš Lebeda – Záslužná medaile II. stupně
Pan rotmistr Aleš Lebeda je dlouholetým vojenským profesionálem. Svým profesionálním jednáním a chováním propaguje Armádu České republiky na veřejnosti. V rámci vojenské služby se podílel v předchozích letech na odstraňování následků katastrofálních povodní, např. v Litoměřicích. Účastní se součinnostních cvičení složek Integrovaného záchranného systému. Pan Aleš Lebeda je výtečně připravený vojenský profesionál. Jeho kvalifikace a vysoká odborná připravenost v provádění chemického a radiačního průzkumu ho předurčuje do jednotek a odřadů vytvářených 31. plukem radiační, chemické a biologické ochrany k případnému nasazení ve prospěch Integrovaného záchranného systému České republiky.

Rotmistr Fabián Maťo – Záslužná medaile II. stupně
Pan rotmistr Fabián Maťo je dlouholetým vojenským profesionálem Armády České republiky. V rámci služby se podílel v předchozích letech na odstraňování následků katastrofálních povodní v České republice, a to v letech 2002 a 2013. Účastnil se součinnostních cvičení složek IZS. Pan Fabián Maťo je výtečně připravený vojenský profesionál, jehož kvalifikace v plánování, přípravě a provádění komplexní dekontaminace osob, techniky, objektů a terénu ho předurčuje do jednotek a odřadů vytvářených 31. plukem radiační, chemické a biologické ochrany k případnému zasazení ve prospěch IZS ČR. Svým profesionálním jednáním, chováním a vystupováním propaguje Armádu České republiky na veřejnosti.

Rotmistr Ondřej Petrák – Záslužná medaile II. stupně
Pan rotmistr Ondřej Petrák je dlouholetým vojenským profesionálem Armády České republiky. Je zkušeným velitelem a školitelem mladších kolegů. V rámci služby se podílel v předchozích letech na odstraňování následků katastrofálních povodní v České republice v letech 2002, 2010 a 2013. Účastnil se součinnostních cvičení složek IZS. Je to výtečně připravený vojenský příslušník Armády ČR, jehož kvalifikace v plánování, přípravě a provádění komplexní dekontaminace osob, techniky, objektů a terénu ho předurčuje do jednotek a odřadů vytvářených 31. plukem radiační, chemické a biologické ochrany k případnému zasazení ve prospěch IZS ČR. Pan Ondřej Petrák se zúčastnil cvičení IZS METRO 2014 v Praze, do kterého se velice fundovaně a odborně zapojil, což ocenili především zasahující příslušníci jednotek Hasičského záchranného sboru. Svým profesionálním jednáním a chováním propaguje Armádu České republiky na veřejnosti.

Mgr. František Molnár – Záslužná medaile II. stupně
Pan František Molnár pracuje v oblasti krizového řízení více než 15 let. Za tuto dobu zastával v oblasti krizového řízení i několik vedoucích funkcí na úrovni okresu i kraje. V současné době je jeho hlavním pracovním zaměřením v této oblasti administrace a další související činnosti s poskytováním dotací jednotkám požární ochrany obcí a Sborům dobrovolných hasičů obcí. Pan František Molnár se kromě toho od počátku spolupodílel na zrodu Krizového fondu Libereckého kraje a Požárního fondu kraje, kde zpracoval a navrhl jednotlivé statuty fondů a zásady pro poskytování dotací. Velkou měrou se také podílel v roce 2014 na přípravě a zavedení nové koncepce grantové politiky v oblasti krizového řízení Libereckého kraje.

MUDr. Jiří Wachsmuth– Záslužná medaile II. stupně
Pan doktor Jiří Wachsmuth je jeden z nejzkušenějších lékařů – záchranářů v Libereckém kraji. U Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje pracuje již od jejího vzniku.  Dlouhodobě svou činností a osobní angažovaností přispívá k rozvoji Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje i přes to, že si již může užívat zaslouženého důchodu. V současné době pan Wachsmuth kromě činnosti lékaře – záchranáře řídí u záchranné služby úsek krizového řízení a integrovaného záchranného systému, kterému dává nový směr a novou náplň. Spolupracuje také velice aktivně s ostatními složkami IZS v kraji. Pan doktor Wachsmuth je známý ale i na mezinárodním poli. Podílí se na rozvoji přeshraniční spolupráce záchranných služeb v rámci Euroregionu Nisa, a to jak se Saskými kolegy, tak i kolegy z Dolnoslezského vojvodství.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close