0

Setkání zástupců odboru sociálních věcí Krajského úřadu LK, poskytovatelů sociálních služeb a České asociace streetwork se uskutečnilo 26. ledna v sídle Krajského úřadu LK v Liberci. Jediným, ale velmi důležitým tématem byla kvalita poskytovaných nízkoprahových služeb pro děti a mládež (NZDM) v Libereckém kraji.

Stěžejním bodem setkání bylo vyhodnocení Auditů kvality České asociace streetwork, které byly realizovány na sklonku minulého roku ve všech nízkoprahových zařízení v kraji. Zástupci České asociace streetwork seznámili poskytovatele i zástupce odboru s výsledky auditů, s návrhy možných změn v poskytování a oborových doporučení ke zlepšení poskytovaných sociálních služeb.

V Libereckém kraji je celkem jedenáct NZDM. V roce 2014 využilo služby této sociální služby přibližně tisíc klientů. Všechny zařízení se podrobily Auditům kvality České asociace streetwork.  V Libereckém kraji se můžeme s touto službou potkat v Liberci (zde jsou dva kluby), Jablonci nad Nisou, Tanvaldu, Novém Městě pod Smrkem, Hrádku nad Nisou, Mimoni, České Lípě, Ralsku-Náhlově, Jablonném v Podještědí, Zákupech.

„Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou kluby, které mohou vzniknout kdekoliv, kde je to potřeba a např. obec má o podobnou sociální službu zájem.  V sociálně slabších místech, například v Ralsku, se s dětmi a mladými řeší jiná témata než například v Liberci na sídlišti. Rozdíl v nabídce klubu bude dán i věkovou strukturou dětí, kterým je konkrétní klub určen,“ vysvětlil Jiří Tůma, metodik sociálních služeb.

Audity kvality byly podle něj samotnými poskytovateli vesměs přijaty pozitivně, zejména proto, že měly rozvojový rozměr. Pro poskytovatele je jistě přínosné, když se na jejich službu může podívat někdo z vnějšku, někdo, kdo není zatížený každodenním životem nízkoprahového zařízení.

Příkladem je Závěrečné hodnocení nízkoprahového zařízení – NZDM Voraz z Nového Města pod Smrkem, zřizovatel Maják o.p.s..:

„Na základě dvou dnů strávených jak v klubu Voraz, tak i v Novém Městě pod Smrkem, lze jednoznačně konstatovat, že nízkoprahový klub je v dané lokalitě potřebný a vhodně reaguje jak na poptávku klientů, tak i obce, která přispívá na činnost klubu nezvykle velkou, ale potřebnou částkou, V lokalitě je, vzhledem k sociálnímu rozložení obyvatelstva, tato služba potřebná ještě ve větší míře než jinde.

Celkově lze zařízení hodnotit jako velmi kvalitní. Hlavní předností je velká snaha o rozvoj kvalitního zařízení a ochota a snaha pracovníků se učit a rozvíjet. Za správným směřováním zařízení stojí jak statutární zástupce, který není jen formální osobou, ale velmi dbá na správné směřování služby. Vedoucí zařízení je profesionálka, která vede tým svých podřízených v obdobném duchu. Samotné metodiky i reálná praxe ukazuje profesionální nastavení. Při auditu bylo definováno několik nedostatků, nedodefinovaných oblastí a několik problémových situací. Při celkovém pohledu je však třeba konstatovat, že nejde o zásadní věci.

Všichni účastníci auditu brali celý proces jako možnost kriticky a zároveň objektivně posoudit jejich práci. Byli vděční za podněty, připomínky a výtky. Vše brali vážně, o věcech diskutovali a snažili se hned přemýšlet o zapracování podnětů do metodik i živé praxe.“

„Audity kvality dopadly nadmíru dobře. Je vidět, že v těchto zařízeních pracují lidé, kteří o své práci přemýšlejí a dělají jí dobře. Audity samozřejmě ukázaly i mezery, které jak doufám, můžeme společnými silami ošetřit,“ řekl Petr Tulpa, člen Rady Libereckého kraje, pověřený řízením resortu sociálních věcí.

„Cílem Libereckého kraje je poskytovat v našem kraji kvalitní sociální služby. Za tímto účelem jsme oslovili Českou asociace streetwork, kterou můžeme z dlouhodobého pohledu považovat za garanta kvality na poli služeb sociální prevence,“ doplnila vedoucí odboru sociálních věcí KÚ LK Jolana Šebková.

Česká asociace streetwork o.s. sdružující nízkoprahové sociální služby je profesní organizace zastupující fyzické i právnické osoby působící v oblasti nízkoprahových sociálních služeb. V současné době má asociace téměř sto členských zařízení z celé České republiky. V Libereckém kraji není v sočasné době žádný zástupce. Právě zdárně proběhlé audity kvality otevírají poskytovatelům možnost stát se členy. Členství zařízení v České asociaci streetwork přináší možnost oborového růstu, možnost vzájemných stáží, stáží v obdobných zařízeních v zahraničí, možnosti oborového vzdělávání buď za sníženou cenu nebo zcela zdarma.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) je sociální služba pro děti a mládež ve věku od 6 až do 26 let, což se může v různých lokalitách podle potřeby měnit. NZDM jsou místem, kde se klientům (dětem a mladým dospělým) věnují profesionálové – sociální pracovníci. Cílem těchto zařízení je poskytnout dětem a mladým lidem pomoc a podporu v obtížných životních situacích (šikana ve škole, spory ve vrstevnických skupinách, nezájem rodičů, domácí násilí, drogy, nuda, nemít si s kým promluvit, …), a to i formou prevence prostřednictvím neformálního učení.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký deník

Pin It on Pinterest