000000000000001

Liberecký kraj obdržel 23. ledna 2015 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na r. 2015, kdy je kraji alokována částka v celkové výši 313 812 000,- Kč. Z této částky je určeno minimálně 31 050 000,- Kč na platy a mzdy pracovníků, kteří pracují v sociálních službách.

Přidělenou dotaci bude Ministerstvo práce a sociálních věcí kraji vyplácet kraji platebním poukazem ve dvou splátkách na účet Libereckého kraje. První splátka bude činit 60% a bude vyplacena do 15. března 2015, druhá splátka ve výši 40% bude vyplacena do 30. června 2015, na účet Libereckého kraje.

Rozhodování o výši finanční podpory jednotlivým sociálním službám přešli od 1. 1. 2015 do kompetence krajů, čímž došlo k částečné decentralizaci dotačního řízení z úrovně ministerské na krajskou.

V souvislosti s tímto přechodem financování sociálních služeb z MPSV na kraje a nabytím účinnosti § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, od 1. 1. 2015, kraj hodnotí žádosti poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu na rok 2015, kteří působí v Libereckém kraji a poskytují služby pro občany kraje. Jedná se o podané žádosti v tzv. Programu podpory A, tzn., že jde o program týkající se poskytovatelů, kteří mají místní či regionální charakter a poskytují sociální služby uživatelům služeb v souladu s místními či regionálními potřebami.

Kromě hodnocení žádostí jednotlivých poskytovatelů, kraj od roku 2015 rozhoduje o poskytnutí dotací subjektům, jejichž sociální služby jsou zařazeny do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2015. Základní síť sociálních služeb na r. 2015 je součástí schválené prováděcí části Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje pro roky 2014-2017, tj. součástí Akčního plánu na rok 2015, který schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 21. 10. 2014 pod č. usnesení 390/14/ZK.

Termín vyhlášení dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2015 byl schválen dne 30. 9. 2014 Radou kraje.

Poskytovatelům byla zpřístupněna internetová aplikace OK služby poskytovatel, kterou pro účely vkládání žádostí a hodnocení žádostí poskytuje krajům Ministerstvo práce a sociálních věcí, od 8. 10. do 10. 11. 2014, resp. do 13. 11. 2014, kdy bylo vkládání žádostí pro poskytovatele sociálních služeb ukončeno.

Poskytovatelé podávali na jednotlivé kraje vždy jen jednu žádost, která obsahovala žádosti o dotace na jednotlivé sociální služby. Liberecký kraj obdržel žádosti celkem od 108 poskytovatelů na 225 služeb v celkovém požadavku (při přepočteném podílu působnosti v Libereckém kraji) 400 194 507,- Kč. Z počtu 225 služeb bylo podáno 131 žádostí na služby sociální péče, 69 žádostí na služby sociální prevence a 25 žádostí na odborné sociální poradenství.

 

Statistické údaje předložených žádostí o finanční podporu na rok 2015

Celkový počet žádostí/ počet poskytovatelů

108

Počet sociálních služeb, na které byla žádána finanční podpora

225

Celková výše požadavku v Kč

400 194 507,- Kč

Kontrola souladu se SPRSS LK – vyřazené služby

16

Počet služeb k dalšímu hodnocení

209

Celková výše požadavku vyhovujících služeb

387 306 794,- Kč

Celkem optimální výše finanční podpory pro podpořené subjekty – návrh kraje – po hodnocení

330 552 607,- Kč

Celkem reálná výše finanční podpory pro LK – na základě Rozhodnutí MPSV (dne 23. ledna 2015)

313 812 000,- Kč

Nejprve byl hodnocen administrativní soulad a soulad se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017.

V rámci hodnocení souladu se SPRSS LK nevyhovělo 16 služeb. Z toho 15 služeb není součástí Základní sítě Libereckého kraje pro rok 2015 a jedna služba ukončila v průběhu procesu hodnocení registraci sociální služby. Tyto služby nebyly způsobilé dalšího hodnocení.

Liberecký kraj hodlá, z finančních prostředků obdržených od MPSV na základě Rozhodnutí ze dne 23. 1. 2015, podpořit celkem 103 subjektů, kteří poskytují 209 služeb.

r. 2014

V r. 2014 poskytovatelé v LK obdrželi částku celkem         315 407 200 Kč.

Pozn.: V současné době dochází k finančnímu vypořádání obdržené neinvestiční dotace na sociální služby v r. 2014. Poskytovatelé sociálních služeb vrátili na účet Libereckého kraje nespotřebovanou dotaci ve výši                                         966 709, 70 Kč.

Celkem tedy byla v r. 2014 v sociálních službách využita částka ve výši

                                                                                              314 440 490,30 Kč

r. 2015

Základní alokace pro letošní rok činí 282 680 000 Kč
prostředky určené na navýšení mezd a platů činí 31 050 000 Kč
Celková alokace pro LK činí 313 812 000 Kč

Z konečných čísel je patrné, že k reálnému navýšení finančních prostředků, z kapitoly státního rozpočtu – z kapitoly 313 MPSV – pro sociální služby v r. 2015, nedošlo.

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Pin It on Pinterest