fbpx

000000000000000001Frýdlant – V pondělí 23. března 2015 začala úplná uzavírka provozu na silnici II/290. Obyvatele frýdlantského Hágu čeká několik měsíců nepohodlí. Město je vyzývá k opatrnosti a trpělivosti.

V pondělí začala připravovaná uzavírka provozu na silnici II/290 vedoucí z Frýdlantu do Hejnic.  Silnice se stala na několik měsíců staveništěm a do uzavřených úseků je umožněn vjezd staveništní dopravě a dle možností také vozidlům dopravní obsluhy a samozřejmě vozidlům s právem přednosti v jízdě.

Řidiči, kterým je vjezd do uzavřených úseků umožněn, však musí počítat s tím, že se zde budou pohybovat vozidla stavby a průjezd staveništěm nebude pohodlný. Opakovaně prosíme a upozorňujeme všechny řidiče, aby se nesnažili projíždět uzavřené úseky silnice, pokud jim to umístěné značení nedovolí. Pokusy o projetí uzavírkou  komplikují práce na stavbě,  může dojít k  poškození vozidel nebo k udělení pokuty ze strany republikové či obecní policie, pokud se řidič neřídí dopravním značením.

Po dohodě se zhotovitelem stavby a s Policií ČR není možné povolit vjezd do uzavřených úseků silnice dalším vozidlům, neboť by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti. Proto bylo také pravomocně rozhodnuto o úplné uzavírce provozu v souladu s ust. § 24 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozd. předpisů.

Řidiči také musí počítat s tím, že do ul. Luhová v Raspenavě je umožněn vjezd jen cyklistům, motocyklistům a dopravní obsluze. Je také důležitou komunikací, kterou budou projíždět vozidla s právem přednosti v jízdě. Řidiči ostatních vozidel pojedou po vyznačené objízdné trase.

Všichni účastníci silničního provozu ví, že:

» přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je nadřazena místní i obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích (§ 76 odst. 1 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozd. předpisů)

» „dopravní obsluha“ jsou vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, vozidla s označením č. O1, vozidla taxislužby a  vozidla, jejichž řidiči, popř. provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž (§ 15 odst. 3 vyhl. č. 30/2001 Sb.)

» Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen (§ 4 zák. č. 361/2000 Sb.):

a) chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu,

b) řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích upravenými tímto zákonem, pokyny policisty, pokyny osob oprávněných k řízení provozu na pozemních komunikacích podle § 75 odst. 5, 8 a 9 a zastavování vozidel podle § 79 odst. 1 a pokyny osob, o nichž to stanoví zvláštní právní předpis, vydanými k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,

c) řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace.

Shrnutí informací:

Na základě výše uvedeného se tímto Město Frýdlant omlouvá za mylnou informaci ohledně vydávání povolenek (vstupu pro „cizí“) v dané lokalitě Hágu, Frýdlant v průběhu stavby „silnice a komunikace“.  Z důvodu, že se jedná o úplnou uzavírku nelze žádné povolenky vydávat, protože by došlo k rozporu s podmínkami této uzavírky. Ve vstupu na stavbu nebudou samozřejmě omezení trvale hlášení občané a občané vlastnící nemovitosti v dané lokalitě a ostatní dopravní obsluha. Všechny žádáme o opatrnost a trpělivost.

Frýdlant 25/03/2015
ib, kk

Zdroj: Město Frýdlant

 

Pin It on Pinterest

Share This
X
X