fbpx

000000000000000001Frýdlant – V pondělí 23. března 2015 začala úplná uzavírka provozu na silnici II/290. Obyvatele frýdlantského Hágu čeká několik měsíců nepohodlí. Město je vyzývá k opatrnosti a trpělivosti.

V pondělí začala připravovaná uzavírka provozu na silnici II/290 vedoucí z Frýdlantu do Hejnic.  Silnice se stala na několik měsíců staveništěm a do uzavřených úseků je umožněn vjezd staveništní dopravě a dle možností také vozidlům dopravní obsluhy a samozřejmě vozidlům s právem přednosti v jízdě.

Řidiči, kterým je vjezd do uzavřených úseků umožněn, však musí počítat s tím, že se zde budou pohybovat vozidla stavby a průjezd staveništěm nebude pohodlný. Opakovaně prosíme a upozorňujeme všechny řidiče, aby se nesnažili projíždět uzavřené úseky silnice, pokud jim to umístěné značení nedovolí. Pokusy o projetí uzavírkou  komplikují práce na stavbě,  může dojít k  poškození vozidel nebo k udělení pokuty ze strany republikové či obecní policie, pokud se řidič neřídí dopravním značením.

Po dohodě se zhotovitelem stavby a s Policií ČR není možné povolit vjezd do uzavřených úseků silnice dalším vozidlům, neboť by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti. Proto bylo také pravomocně rozhodnuto o úplné uzavírce provozu v souladu s ust. § 24 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozd. předpisů.

Řidiči také musí počítat s tím, že do ul. Luhová v Raspenavě je umožněn vjezd jen cyklistům, motocyklistům a dopravní obsluze. Je také důležitou komunikací, kterou budou projíždět vozidla s právem přednosti v jízdě. Řidiči ostatních vozidel pojedou po vyznačené objízdné trase.

Všichni účastníci silničního provozu ví, že:

» přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je nadřazena místní i obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích (§ 76 odst. 1 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozd. předpisů)

» „dopravní obsluha“ jsou vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, vozidla s označením č. O1, vozidla taxislužby a  vozidla, jejichž řidiči, popř. provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž (§ 15 odst. 3 vyhl. č. 30/2001 Sb.)

» Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen (§ 4 zák. č. 361/2000 Sb.):

a) chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu,

b) řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích upravenými tímto zákonem, pokyny policisty, pokyny osob oprávněných k řízení provozu na pozemních komunikacích podle § 75 odst. 5, 8 a 9 a zastavování vozidel podle § 79 odst. 1 a pokyny osob, o nichž to stanoví zvláštní právní předpis, vydanými k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,

c) řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace.

Shrnutí informací:

Na základě výše uvedeného se tímto Město Frýdlant omlouvá za mylnou informaci ohledně vydávání povolenek (vstupu pro „cizí“) v dané lokalitě Hágu, Frýdlant v průběhu stavby „silnice a komunikace“.  Z důvodu, že se jedná o úplnou uzavírku nelze žádné povolenky vydávat, protože by došlo k rozporu s podmínkami této uzavírky. Ve vstupu na stavbu nebudou samozřejmě omezení trvale hlášení občané a občané vlastnící nemovitosti v dané lokalitě a ostatní dopravní obsluha. Všechny žádáme o opatrnost a trpělivost.

Frýdlant 25/03/2015
ib, kk

Zdroj: Město Frýdlant

 

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close