Projekt_Rozvoj_e-Governmentu_v_Libereckem_kraji_medium

Dvě hlavní části projektu „Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji“ jsou od jara loňského roku realizovány na Krajském úřadě Libereckého kraje. Jejich cílem je zlepšení dostupnosti služeb veřejné správy všem občanům, snížit administrativní zátěž a zajistit efektivní komunikaci mezi úřadem a občanem i mezi subjekty veřejné správy navzájem.

Prioritou projektu je zefektivnit činnost veřejné správy prostřednictvím elektronizace širokého portfolia služeb, které budou dostupné všem skupinám obyvatel.

Garantem a investorem celého projektu je Liberecký kraj. Dodavatelem řešení první části „Komplexní dodávka technologií a služeb“ je společnost AutoCont CZ a.s., dodavatelem druhé části projektu „Digitalizace knihovního fondu“ společnost Ing. Ivan Sabó (Elsyst Engineering).

První etapa je složena z šesti částí, které pokrývají aktuální potřeby Libereckého kraje v oblasti ICT.
A         Digitalizace a ukládání
B         Integrace vnitřního systému Krajského úřadu
C         Hostovaná elektronická spisová služba
D         Datový sklad
E         Technologické centrum Libereckého kraje
F          Digitální mapa veřejné správy

Etapa projektu „Komplexní dodávka služeb a technologií“ začala 1. 7. 2014 zmapováním požadavků kraje a jednotlivých odborů úřadu. První dokončenou částí bylo předání primární lokality technologického centra kraje dne 7. 11. 2014, následovalo předání záložní lokality technologického centra k 10. 4. 2015, čímž byly položeny pevné základy pro další části projektu.

Následnou realizovanou částí byla oblast „Datový sklad“. Jedná se o vytvoření jednotného datového skladu kraje, který byl dokončen k 9. 1. 2015.

Samostatnou, ne však oddělenou, částí projektu je realizace digitální mapy veřejné správy v Libereckém kraji. V té je řešeno sjednocování dat z různých geografických informačních systémů do jednotného informačního systému provozovaného v technologickém centru kraje. Cílem je usnadnění výkonu veřejné správy a zpřístupnění prostorových dat pro úřady i veřejnost, a to v souladu se strategií Smart administration prosazující efektivní a uživatelsky přívětivou veřejnou správu a rozvoj eGovernmentu v ČR. Důležitým krokem bylo zapojení města Liberec v roli partnera pro řešení a sjednání dohody o budoucí spolupráci v oblasti provozu digitální mapy veřejné správy.

Druhá část projektu „Digitalizace knihovního fondu“ odstartovala na podzim loňského roku. „V rámci realizace projektu jsou průběžně digitalizovány dokumenty knihovního fondu Krajské vědecké knihovny Liberec, Muzea Českého ráje Turnov, Oblastní galerie Liberec, Vlastivědného muzea a galerie Česká Lípa a Severočeského muzea v Liberci,“ uvedl náměstek hejtmana pověřený řízením resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky Marek Pieter. Digitalizace knih je prováděna pod odborným vedením Krajské vědecké knihovny Liberec společností Ing. Ivan Sabó (Elsyst Engineering) v prostorách Univerzitní knihovny Technické univerzity v Liberci.

„Každým dnem přibývá cca 4 tisíce zdigitalizovaných listů různých formátů a díky projektu bude digitalizováno na 1 000 000 listů knih a jiných převážně historických písemností,“ doplnil náměstek hejtmana Marek Pieter, který si digitalizaci knihy vyzkoušel.

Podle pracovníků Univerzitní knihovny jsou mezi digitalizovanými publikacemi velmi zajímavé historické kusy s válečnou a vojenskou tématikou na území Liberce, dokumenty v německém jazyce vztahující se k Libereckému kraji a městu Liberec. Krajská vědecká knihovna má tyto dokumenty z vlastního archivu nebo je získává od dárců v rámci pozůstalosti nebo zrušených obecních knihoven z regionu.

Součástí digitální podoby knih jsou i kvalitní obrázky, texty a kompletní popisná metadata. Všechny tyto části musí projít kontrolou a úspěšnou validací.

Na první výsledky digitalizace se budou první uživatelé moci podívat již v průběhu letošního května na stránkách http://www.kramerius.kvkli.cz.

V rámci zpřístupnění prvních digitalizovaných dokumentů se v Krajské vědecké knihovně v Liberci v pondělí 4. května 2015 uskuteční tisková konference, kde bude přítomen náměstek hejtmana Marek Pieter.

Základní informace o projektu:
Název projektu: Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji
Celkové náklady projektu:                 118 538 219 Kč
Výše dotace EU:                                 100 757 486 Kč
Spoluúčast Libereckého kraje:             17 780 733 Kč
Termín realizace:                               04/2012 – 11/2015
Název operačního programu: Integrovaný operační program
Oblast podpory: 6.2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě

 

Logo EU

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

X
X