fbpx

požárNa základě aktuálního stavu mimořádných klimatických podmínek navrhl dnes HZS Libereckého kraje stanovení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro celé území Libereckého kraje. Podnět byl zaslán na Krajský úřad LK v souladu s Nařízením Libereckého kraje č. 4/2003 ze dne 4. listopadu 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Statistické údaje jsou velice znepokojivé. Nárůst počtu požárů přírodních porostů za prvních 9 dní měsíce srpna 2015 statisticky přesáhl hodnotu 190% proti úrovni v měsíci červenci tohoto roku a v porovnání se srovnatelnou průměrovou hodnotou letního období loňského roku (VII-VIII.2015) dosahuje již úrovně přesahující 420%. Dodržování preventivních opatření obsažených ve výše uvedeném nařízení kraje je nezbytné k minimalizaci podmínek vzniku požárů, omezení rychlosti jejich rozvoje a zabezpečení efektivity zásahů jednotek požární ochrany v místě zásahu.

Po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se stanoví následující preventivní opatření:
a) zákaz rozdělávání ohňů a zákaz spalování hořlavých látek (odpad, suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti porostů, polí s obilovinami a pícninami a na místech, kde může dojít k rozšíření hoření; ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena
b) zákaz pálení v lesích,
c) zákaz kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň v přírodním prostředí (zejména v lesích a na lukách),
d) zákaz odhazovat hořící nebo doutnající předměty a používat pyrotechnické výrobky v přírodním prostředí (zejména v lesích a na lukách),
e) zákaz jízd parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření,
f) zákaz vjezdu motorových vozidel na lesní a polní cesty, (vyjma vozidel vlastníků lesů, kteří zabezpečují opatření pro dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů stanovené zvláštním právním předpisem a motorových vozidel používaných k přepravě hořlavých stébelnatých látek při žních a sklizni úrody),
g) zákaz používání vody ze zdrojů pro hašení požárů k jiným účelům; ustanovení zvláštního právního předpisu nejsou tímto dotčena,
h) povinnost zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů,
i) zákaz pro vlastníky lesů k povolování výjimek z ustanovení lesního zákona.

Dále se v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů stanoví tato preventivní opatření:
a) při skladování pevných paliv se sklonem k samovznícení musí být palivo průběžně kontrolováno a při zjištění příznaků samovznícení provedena účinná opatření k zamezení vzniku a rozšíření požáru, při skladování píce, úrody apod. se sklonem k samovznícení se postupuje obdobně,
b) motorová vozidla používaná k přepravě hořlavých stébelnatých látek při žních a sklizni úrody musí být při jízdě po poli nebo při práci v místech skladování vybavena lapači jisker nebo jiným obdobným zařízením.
Způsobem uvedeným v § 3 odst. 2 až 4 lze vyhlásit na návrh HZS Libereckého kraje případně i jiná vhodná opatření.

Sankce:
1) Za porušení ustanovení tohoto nařízení může být uložena pokuta podle zákona č.129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

(2) Porušení ustanovení tohoto nařízení fyzickou osobou může být postiženo rovněž podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Foto: HZS LK, ilustrační

Autor: por. Mgr. Zdenka Štrauchová

Zdroj: HZS LK

 

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close