fbpx

Tisková zpráva občanské iniciativy „Zachraňme aleje“

V úterý 29. září proběhlo v Liberci jednání zastupitelstva Libereckého kraje. Na něm občanská iniciativa „Zachraňme aleje“ prezentovala obavy části obyvatel Frýdlantska z plánovaného vykácení cca 950 stromů v alejích kolem silnic.

Zbyněk Vlk na začátku svého vystoupení uvedl: „Iniciativa nehájí extrémní názor, který by se vymezoval proti opravám silnic. Jejím cílem naopak je, aby rekonstrukce byly provedeny vzorovým moderním způsobem, který kromě technické vyspělosti řešení zahrne i úctu k přírodním a kulturním zdrojům Frýdlantska, včetně alejí.“

„Kulturní a přírodní zdroje,“ doplnil Stanislav Budka, „jsou skutečným důvodem pro vyhlášení výzvy, a tudíž likvidace alejí, která by poškodila typický krajinný ráz Frýdlantska, by ve svém důsledku šla právě proti vyhlášené výzvě.“

Iniciativa požaduje, aby projekt spojoval kulturní cíle kulturní krajinou, nikoliv anonymními „rychlostními silnicemi“. Kulturní krajina samozřejmě znamená i udržované aleje, není dobré aleje dlouhodobě zanedbat a pak si stěžovat, že občas spadne suchá větev. Součástí údržby silnic by tedy měla být i údržba alejí, aby byly bezpečné.

Z podkladů zpřístupněných Libereckým krajem a Euroregionem Nisa, vyplývá, že šířka silnic nebyla samostatným bodovacím kritériem. Bodováno bylo pouze zlepšení propustnosti hranice mezi ČR a PL. Záměrem programu je tedy především napravit „původně špatný stav komunikace opatřené omezením rychlosti či jinými důvody, které budou odstraněny“.

Podstatný je však také vliv projektu na životní prostředí. Ten je v kritériích výzvy hodnocen pouze jako pozitivní, nebo neutrální – negativní vliv by znamenal vyřazení projektu. Proto také původně podaná stručná projektová žádost do Programu česko-polské spolupráce neobsahuje ani rozšiřování silnic, ani kácení alejí. V samotné žádosti stojí (strana 5): „Na všech pěti realizovaných úsecích na českém území bude provedena rekonstrukce živičného krytu silnice. Způsob rekonstrukce bude stanoven na základě diagnostiky vozovky. S opravou krytu se provede obnova a oprava nezpevněných krajnic, odstranění náletových porostů, kompletní oprava odvodnění včetně všech propustů.“ Pouze „u silnice III/2909 Raspenava – Krásný Les (délka 2,483 km) dojde k rozšíření komunikace jednostranným vykácením stávající stromové aleje.“

Původní projekt tedy nepočítal s rozšiřováním komunikací (kromě známé raspenavské silnice), a přesto dostal potřebný počet bodů na postup do druhého kola, a to dokonce z prvního místa. Všechny tři projekty, které do druhého kola postoupily, už mají dotaci jistou – pokud se například nezjistí, že jejich realizací dojde k poškození životního prostředí.

Projekt v současném stavu, tedy s rozšiřováním silnic a kácením alejí, neodpovídá původně předloženému projektovému záměru. Neobstojí tedy argument, že teprve široké silnice umožňují získání dotace. Projekt dostane dotaci tehdy, bude-li podán v souladu s původní žádostí. Zásadní změny musí být řádně zdůvodněny a nesmějí znamenat poškození životního prostředí.

Během jednání zastupitelstva hejtman Libereckého kraje, Martin Půta, řekl, že teprve nyní, kdy je hotová projektová dokumentace, je co předložit veřejnosti a co na základě jejích návrhů přepracovávat.

Kryštof Špidla k tomu dodává: „Navzdory nestandardnímu způsobu projednávání veřejného záměru v okamžiku, kdy je projekt prakticky hotov, jsme připraveni jednat se zadavatelem a dosáhnout dohody, jejímž výsledkem bude projekt odpovídající intencím původně podané žádosti.“

Milan Maršálek doplňuje: „K jednání potřebuje pracovní skupina čas, a tudíž nyní nepovažuji za možné, aby paralelně s tím zadavatel zahajoval stavební řízení a řízení o kácení, protože projekt zřejmě dozná výrazných změn. Nelze totiž zajišťovat povolení na stavbu, která bude ve výsledku vypadat úplně jinak.

Členové pracovní skupiny z občanské iniciativy „Zachraňme aleje“ nyní studují zaslané podklady, protože se blíží první setkání pracovní skupiny, které proběhne 9. 10. ve Frýdlantě.

Zbyněk Vlk vyjádřil naději v možnost snadného a vstřícného řešení, protože z poskytnutých podkladů je zřejmé, že cíle iniciativy jsou totožné s původním záměrem kraje, který byl v této podobě vysoce obodován. „Z toho je zřejmé, že náš názor nemůže být vykládán jako extrémní, protože v tom případě bychom za extremisty museli považovat samotný Liberecký kraj, který podal původní žádost. Nyní už také víme, že rozšíření silnic po nás nepožaduje Evropská unie, že nejsme tlačeni nikým zvenku. Dohoda je tedy velmi snadno možná,“ končí optimisticky Zbyněk Vlk.

Iniciativu podpisem pod petici podpořila i významná osobnost tohoto kraje RNDr. Miloslav Nevrlý. Rovněž europoslanec, spisovatel a zdejší rodák Ing. Jaromír Štětina řekl: „Myšlenku záchrany alejí na Frýdlantsku podporuji.“

12079983_686229941478599_6085333428949001807_o

Zdroj obrázku: Obačanská iniciativa Zachraňme aleje

https://www.facebook.com/zachranmealeje?fref=ts

 

Pin It on Pinterest

Share This
X
X