fbpx

KRAJ – Policisté a spolupracující subjekty se zaměřovali na zákaz prodeje alkoholu nezletilým v českém pohostinství. Akce probíhala po celé poslední čtvrtletí v uplynulém roce.

Poslední tři měsíce v uplynulém roce probíhala stejně jako na jiných místech naší republiky i v Libereckém kraji největší akce s názvem “ALKOHOL”  zaměřená zejména na zákaz prodeje a podávání alkoholu nezletilým v českém pohostinství. Na akci spolupracovala Policie ČR s Odborem protidrogové politiky Úřadu Vlády ČR, Českou obchodní inspekcí, Ministerstvem obchodu a průmyslu a dalšími subjekty.

Do akce se dále zapojily i Živnostenské úřady, Generální ředitelství cel, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Krajské úřady, Oblastní inspektoráty práce, Krajské hygienické stanice, Zdravotnické záchranné služby a další.

Policisté kontrolovali zejména dodržování zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.

Zákon zakazuje osobě mladší osmnácti let prodat, podat nebo jinak umožnit požití alkoholického nápoje nebo jinou návykovou látku. Přestupek je možné vyřešit na místě uložením blokové pokuty ve výši do 5 000 Kč, nebo přestupek oznámit správnímu orgánu pro podezření ze správního deliktu. V takovém případě může být přestupci, fyzické osobě, ve správním řízení uložena sankce až do 50 000 korun nebo zákaz činnosti, právnické osobě až do 500 000 korun.

Do akcí bylo na území Libereckého kraje nasazeno více jak dvě stovky policistů a během několika zrealizovaných akcí zkontrolovali téměř 130 restaurací, klubů, zábavních podniků apod. a přes 950 osob. Celkem v 37 případech zjistili, že osoby do 18 let požily alkoholický nápoj. 

Alkohol u osob do 18 let za měsíce říjen, listopad a prosinec 2015:

osoby do 15 let 1
chlapci 0
dívky 1
osoby od 15 do 18 let 36
chlapci  21
dívky 15

U žádné z kontrolovaných osob policisté nezjistili, že by byly pod vlivem drog či že by omamné a psychotropní látky měly tyto osoby u sebe.

V rámci bezpečnostních opatření ALKOHOL řešili  policisté v celém kraji za tři měsíce více jak 120 přestupků různého charakteru, přičemž 17 jich vyřešili na místě uložením blokových pokut a ve 104 případech přestupky oznámili příslušnému správnímu orgánu k projednání. V 36 případech souvisely tyto přestupky s alkoholem, v jednom případě s tabákem.

Nutno podotknout, že tyto kontroly nebyly dělány plošně, ale ve vytipovaných provozovnách, ve kterých jjiž policisté v minulosti zjistili porušení zákona ve vztahu k nalévání alkoholu mladistvým. Zároveň policisté prováděli kontrolu pouze u těch osob, u kterých měli podezření, že by mohly být pod vlivem alkoholu či psychotropních látek a byly mladší 18 let.

Kromě již zmíněných spolupracujících subjektů byla dále domluvená spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje a dětskými odděleními nemocnic v Jablonci nad Nisou, Liberci a Jilemnici. Lékaři a zdravotníci byli připraveni být povoláni v případech, že by mladiství byly ovlivněni alkoholem či psychotropními látkami v takové míře, kdy by byli nebezpeční sami sobě.

Celní úřad pro Liberecký kraj provedl v rámci této součinnostní akce za tři měsíce celkem 26 kontrol se zaměřením na dodržování zákona o povinném značení lihu č. 307/2013 Sb. a 27 kontrol zaměřených na značení tabákových výrobků podle zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních. “V rámci kontrolní činnosti jsme u dvou subjektů zjistili porušení zákona. V jedné restauraci skladovali tabákové výrobky neznačené platnou tabákovou nálepkou. Jednalo se o 140 ks cigaret. A v jednom z barů skladovali 16 litrů neznačeného lihu. Tyto tabákové výrobky i lihoviny jsme zajistili.” uvedl tiskový mluvčí Martin Stočes.

Česká obchodní inspekce pro Liberecký kraj v rámci kontrol nezjistila žádná závažná porušení právních předpisů.“Jednalo se o porušení běžného charakteru, se kterými  se inspektoři při obdobných kontrolách setkávají. Zjištění se týkala zejména podání objednaného alkoholického nápoje v nesprávném množství, neseznámení spotřebitele s cenou prodávaných nápojů, nevydání dokladu o zakoupení výrobku s předepsanými náležitostmi a používání úředně neověřených měřidel. V jednom případě zjistili inspektoři u podnikatele nedodržení míry nalití, jiný podnikatel účtoval částku za alkoholický nápoj vyšší, i když na nápojovém lístku byla u tohoto nápoje uvedena cena nižší. A v jiném případě v době kontroly nebyl veškerý nabízený a prodávaný sortiment alkoholických nápojů opatřen cenou platnou v okamžiku nabídky. Za méně závažná pochybení uložili inspektoři pokuty formou příkazu na místě, závažnější pochybení budou řešena dále v pravomoci řediteleky inspektorátu”uvedla ředitelka inspektorátu ČOI pro Liberecký kraj  Ing. Renata Linhartová, MBA.

Oblastní inspektorát práce – Oddělení inspekce nelegálního zaměstnávání se během akce zabývala kontrolou výkonu nelegální práce, plnění informačních a evidenčních povinností zaměstnavatele v souvislosti se zaměstnáváním cizinců ze zahraničí, splnění povinnosti mít pracovněprávní doklad na pracovišti, kontrolou náležitostí a obsahu pracovních smluv, dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti, apod. “Celkem jsme se účastnili 12 kontrol, kdy v 8 případech jsme zjistili porušení. U 4 kontrolovaných osob bude konstatováno porušení umožnění výkonu nelegální práce”konstatovala vedoucí Oddělení inspekce nelegálního zaměstnávání pro Liberecký kraj Mgr. Diana Reiserová. Zároveň uvítala tuto spolupráci, neboť díky ní  všichni zástupci zúčastněných subjetků poznali, jak vypadá práce v terénu jiných státních orgánů, co napomohlo i k navázání vzájemných kontaktů a nastartování bližší spolpráce při kontrolní činnosti.

Hasičký záchranný sbor Libereckého kraje se účastnil v rámci akce celkem 71 kontrol, při nichž zjistili téměř 200 nedostatků. “Nejčastěji se jednalo o nedostatky v označení čísla tísňového volání, označení rozvodných zařízení elektrické energie, hlavních vypínačů el. proudu, uzávěrů vody a plynu, označení nouzových (únikových) východů, evakuačních výtahů, dále nedostatky v umístění a přístupnosti přenosných hasicích přístrojů a nedostatky v provozuschopnosti pěnových hasicích přístrojů nebo hydrantu” sdělil koordinátor – metodik z oddělení stavební prevence kpt. Ing. Tomáš Erban.

Obecní živnostenské úřady v kraji, které se akce zúčastniliy, se zaměřovaly na kontrolu dodržování živnostenského zákona a zvláštních právních předpisů vztahujících se k živnostenskému podnikání, zejména na kontrolu označení provozoven příslušnými údaji, zda podnikatelé mají platná živnostenská oprávnění pro provozovanou živnost tj. hostinskou činnost a koncesi na prodej lihovin či zda mají k dispozici doklady o likvidaci odpadů. “V některých provozovnách byly zjištěny nedostatky typu nedostatečného označení provozovny či nebyli provozovatelé zařízení schopni na žádost vystavit doklad o prodeji zboží řádně opatřený všemi náležitostmi” podotkl vedoucí oddělení krajského živnostenského úřadu Ing. Jaroslav Horáček. Některým podnikatelům byla přímo na místě udělena pokuta, jiní byli předvoláni na příslušný úřad k prodjednání zjištěných nedostatků. V případě závažného porušení předpisů mají živnostenské úřady pravomoc pozastavit podnikatelům provozování živnosti nebo zrušit živnostenské oprávnění. V některých případech naopak zjistili kontroloři pozitivní výsledek, že podnikatelé odstranili nedostatky z let minulých.

Za krajský úřad Libereckého kraje se do akce dále zapojila koordinátorka pro drogovou problematiku Ing. Jitka Sochová, dále oddělení sociálně právní ochrany dětí Mgr. Markéta Brebtová a také odbor zdravotnictví. Spolupracujícím subjektem byla i Krajská hygienická stanice pro Liberecký kraj zastoupená MUDr. Ivanou Kučerovou a také dále Městské policie.

V roce 2014 jsme v Libereckém kraji měli evidováno 64 přestupků souvisejících s podáváním alkoholu mladistvým (osobám mezi 15-18 rokem) v restauračních zařízeních a 2 trestné činy “Podávání alkoholu dítěti”, kde hrozí trestní sazba tomu, kdo ve větší míře nebo opakovaně prodá, podá nebo poskytne dítěti alkohol, až jednoletý trest odnětí svobody.

Součástí této velké akce bylo i působení na mládež a zvyšování jejich právního vědomí formou přednáškové činnosti na tematiku alkohol. Policisté a policistky z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Lilbereckého kraje realizovali v rámci týdnů, kdy docházelo ke kontrolám provozoven, i několik přednášek na základních školách (zejména 8. a 9. třídy) a středních školách na různých místech kraje.

Jako zajímavé postřehy z akcí lze uvést například kontrolu v Jilemnici na Semilsku, kdy se začátek kontroly v provozovně opozdil téměř o hodinu, neboť již před vytipovanou provozovnou měli policisté první případy mladistvých pod vlivem alkoholu. Druhý zajímavý případ se odehrál také na Semilsku, a to hned při v říjnu při první fázi akce. Skupinka dětí se přijela z Bakova nad Jizerou pobavit do jedné z restaurací v Turnově. Tam si je nakonec vyzvedávali jejich rodiče a domů tak cestavoli s nimi.

Na závěr lze říci, že akce byla  velmi přínosná, policisté nezjistili žádné trestné činy související s podáváním alkoholu mladistvým, ani související s omamnými a psychotropními látkami. Nebyl zjištěn žádný případ, kdy by bylo u osoby mladší 18 let zjištěno požití velkého množství alkoholu nebo užití velkého množství drogy. Spolupracující subjekty tak navázali bližší spolupráci a měli možnost poznat práci druhých subjektů přímo v terénu.
17.1.2016
por. Bc. Vladimíra Šrýtrová
KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

Zdroj: Policie ČR

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close