Zápis z jednání Zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem

…konaného dne 18. prosince 2008 v 18.00 hod. Přítomní zastupitelé: Pavel Novotný, Jiřina Staščáková, Horst Krause, Ing. Petr Pávek, Ivo Svěrčina, Petr Forman,
Nepřítomen: Mauer – omluven, Bursa-omluven, Andršová – omluvena
Přítomno: 10 občanů

Program jednání 
1. Úvod, zahájení, kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ZO
2. Prodej pozemků ve vlastnictví obce
3. Schválení bezúplatného převodu pozemků do majetku obce
4. Žádost o poskytnutí příspěvku OFŽP
5. Schválení příspěvku na činnost DSO Mikroregion Frýdlantsko
6. Úprava rozpočtu
7. Rozpočtové provizorium na rok 2009
8.  Zakoupení bývalé výtopny na nádraží ČD
9. Informace o pokračování stavby RD a čerpání úvěru
10. Informace o plánovaných a prováděných rozvojových projektech obce
11. Informace o plánu investic a nákupu nemovitostí
12. Projednání vývoje personálního stavu ve škole
13. Schválení výše místního poplatku za svoz komunálního odpadu 2009
14.  Různé
a) Projednání změny provozní doby MŠ
b) pronájem prostor v budově knihovny
c) Zveřejnění „nařízení starosty“
d) 3D mapy Mikroregion Frýdlatsko
15.  Závěr

1) Úvod, zahájení
 Místostarosta provedl zahájení, přivítání účastníků a konstatoval usnášeníschopnost ZO. Ověřovatelé zápisu: Forman, Svěrčina
 Hlasování: Pro: 6    Proti: 0      Zdržel se: 0
 Doplnění programu o body 9 -13
 Hlasování : Pro: 6    Proti: 0      Zdržel se: 0
 Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva (P. Novotný):
 pozemky p. Skuček – na minulém zasedání  zamítnut prodej pozemku v kú Dětřichovec p. č. 116/2 a odsouhlaseno uzavření nájemní smlouvy. Tato bude uzavřena v lednu 2009.
2) Prodeje pozemků ve vlastnictví obce
a) Žádost o odkoupení pozemku v majetku obce  p. č. 97 v k.ú. Dětřichovce – p. Mlejnek
 vzhledem ke strategické pozici pozemku, kde může v budoucnosti vyvstat potřeba např. k rozšíření silnice. Hlasování o zveřejnění záměru prodeje
 Hlasování: Pro: 0    Proti: 6      Zdržel se: 0
3) Schválení bezúplatného převodu pozemků do majetku obce
a) schválení bezúplatného převodu pozemků do majetku obce p. č. 90/1, 91/1, 93/1, 91/2, 92/1, 92/4 na základě Darovací smlouvy mezi Libereckým krajem a obcí Jindřichovice pod Smrkem – bývalá kovárna st. statku
 Hlasování: Pro: 6    Proti: 0      Zdržel se: 0
b) schválení žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 115/7 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem v majetku PFČR do majetku obce Jindřichovice – jedná se o pozemek, který v podstatě přerušuje cestu mezi bytovkou a okály. Je nutné ji získat do vlastnictví obce.
 Hlasování: Pro: 6   
 Proti: 0      Zdržel se: 0
4) Žádost o poskytnutí příspěvku OFŽP
a) Žádost o poskytnutí příspěvku OFŽP p. Kopalová – zájemce musí doložit pro-středky skutečně vynaložené na zateplení domu, odloženo za účelem upřesnění, vyřeší P. Novotný. Hlasování pro odložení rozhodnutí.
 Hlasování: Pro: 6    Proti: 0      Zdržel se: 0
b) Žádost o poskytnutí příspěvku OFŽP OS Lunaria – jeden zájemce může v jednom roce podat pouze žádost na jednu akci (vysvětlil P. Pávek), Z. Vlk proto upravil žádost pouze na kompostér (certifikovaná kompostovací toaleta) v celkové hodnotě 60.000 Kč, přidělena dotace
12.000 Kč a půjčka 12.000 Kč splatná v osmi splátkách na čtyři roky – pololetně 1.500 Kč
 Hlasování: Pro: 5    Proti: 0      Zdržel se: 1
5) Schválení příspěvku na činnost DSO Mikroregion Frýdlantsko
 ZO předložen ke schválení příspěvek ve výši 16 Kč na 1 obyvatele  JpSm.
 Hlasování: Pro: 5    Proti: 1      Zdržel se: 0
6) Uprava rozpočtu
a) ZO předložena úprava rozpočtu k 30. 11. 2008. Výdaje 160.159,56 Kč příjmy 160.159,56 Kč. a současně pověřuje místostarostu ke schválení nutných úprav rozpočtu v závěru roku, který na nejbližším zasedání zastupitelstva obce podá ZO informaci o změně (P. Novotný)
 Hlasování : Pro: 6    Proti: 0      Zdržel se:    0
b) Místostarosta navrhl přesun 150.000 Kč s přebytkových kapitol na zřízení nové cesty v majetku obce mezi nízkonákladovými domy a na opravu cesty k rybníku přesun peněz na opravu cest (k rybníku a mezi „slamáky“) ve výši 150.000 Kč z přebytkových kapitol. A. Werznerová vznesla námitku na opravu silnice k rybníku vzhledem k tomu, že bude znovu zničena auty, které jezdí na stavbu. P. Novotný vysvětlil, že oprava nebude provedena jako finální úprava, ale pouze pro zpevnění, aby na ní mohla jezdit auta na stavbu
 Hlasování: Pro: 6    Proti: 0      Zdržel se: 0
7) Rozpočtové provizorium na rok 2009
 Schválení rozpočtového provizoria na rok 2009 dle příjmů a výdajů v roce 2008 do schválení rozpočtu na rok 2009
 Hlasování: Pro: 6    Proti: 0      Zdržel se: 0
8) Zakoupení budovy bývalé výtopny na nádraží ČD
 ZO předloženo ke schválení zakoupení bývalé výtopny na pozemku p. č. 430 a včetně pozemku, dále p. č. 429 a část pozemku p. č.  474 vše v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem – současný majitel ČD SO
 Hlasování: Pro: 6    Proti: 0      Zdržel se: 0
9) Informace o pokračování stavby RD a čerpání úvěru
 ZO podána informace o stavu výstavby sedmi nízkonákladových RD.  U jednoho domu  probíhá kolaudační řízení a u třech bude zahájeno v měsíci lednu 2009. Jedná se o domy, na které jsou uzavřeny smlouvy o budoucích smlouvách kupních. Na zbylé tři domy jsou již zájemci a dostavěny budou do května 2009. U těchto tří domů došlo k navýšení rozpočtu o 3 x 180.000 Kč a toto navýšení bude promítnuto do smluv budoucích kupních. Pokud se týká úvěru, zbývá čerpat 2.308.530,70 Kč. Tyto budou vyčerpány do března 2009. Za tímto účelem bude sepsán dodatek smlouvy k čerpání úvěru, neboť se předpokládalo, že úvěr bude vyčerpán do konce roku 2008. ZO bere na vědomí a souhlasí s prodloužením čerpání úvěru.
 Hlasování: Pro: 6    Proti: 0      Zdržel se: 0
10) Informace o plánovaných případně prováděných rozvojových projektech obce
 Univerzitní centrum – ze strany obce byla doplněna veškerá požadovaná dokumentace, čeká se pouze na výzvu z Bruselu k případnému podpisu smlouvy, termín nelze odhadnout.
 Tardex – na revitalizaci objektu obec zpracovává projekt v hodnotě cca 20 mil. Kč (podání žádosti do konce ledna 2009), v prostoru bývalé pily by měl vzniknout „kulturní dům“ se sálem, restaurací, zázemím pro jednotlivá občanská sdružení, byty, parkoviště….logické centrum obce, která postrádá klasickou náves.
 A. Werznerová namítla, že v blízkosti se rekonstruuje hospoda se sálem ve vlastnictví soukromníků a soukromý majetek lépe prosperuje, zda není účelné znovu s majiteli promluvit o možnosti odkupu obcí, půjčky atd.
 Z. Vlk podotkl, že z některých operačních programů lze nárokovat peníze i na nákup nemovitostí (tj. hospody) do výše 10% celkové částky (což je při 20 milionech 2 mil na koupi).
 P. Pávek reagoval, že hospodu majitelé rekonstruují již několik let, navíc dojíždějí za prací, staví si vlastní bydlení atd., tudíž se otevření restaurace nechýlí ke konci. Obec však s majiteli současnou situaci znovu probere.
 Z. Vlk se zeptal, jestli je možné do projektu zasáhnout – připomínkovat jej ze strany občanů. Podle vedení obce vzhledem k brzkému termínu podání žádosti však zde časový prostor pro připomínkování není. Připouštějí zapojení veřejnosti v následné fázi (po podání žádosti) v rámci průběžných změn při realizaci projektu. ZO bere na vědomí.
11) Informace o plánu investic a nákupu nemovitostí
 Nic konkrétního k nákupu nemovitostí se neplánuje, protože se neví, co bude v roce 2009 nabízeno ke koupi. Obec se obecně snaží získat všechny nabízené dostupné pozemky na území obce do svého vlastnictví. ZO bere na vědomí
12) Projednání vývoje personálního stavu ve škole
 P. Pávek – výběrové řízení na ředitele místní školy bude vyhlášeno během ledna 2009, aby nový ředitel měl časový prostor pro orientaci ve škole a vybudování si vlastního pracovního týmu. Funkci by měl vykonávat od nového školního roku 2009/10. Současná ředitelka školy bude odvolána až při nástupu nového ředitele.
 Z. Svěrčinová se zeptala, jestli ve výběrové komisi může být i zástupce rodičů nominovaný do školské rady. P. Pávek takovou možnost připouští, je to zcela v kompetenci starosty. Doporučuje do výběrové komise i zástupce školského úřadu, se kterým přijde nový ředitel do styku. ZO bere na vědomí.
13) Schválení výše místního poplatku za svoz komunálního odpadu 2009
 poplatky zůstanou ve stejné výši jako loni, tj. 500,- Kč na dospělou osobu /250,- Kč děti do 15ti let
 Hlasování: Pro: 6    Proti: 0      Zdržel se: 0
 Podána informace o záměru obce řešit notorické neplatiče exekucí. Těm, kteří jsou zaměstnanci obce na VPP, strhává obec dlužné částky přímo z platu.
 Pan Kozlovský navrhl umístit kontejnery na separáty i do další časti obce (v okolí Staščáků). P. Novotný zjistí možnost umístění kontejnerů v blízkosti nově budovaných rodinných domů, jejichž majitelé by je mohli také využívat. Toto bude řešeno současně s dostavbou nízkonákladových  domů.
 A. Werznerová navrhla kontejnery umístit za zástěnu.
 Z. Kalousová vznesla stížnost na nepořádek okolo samoobsluhy (v parčíku).
P. Novotný promluví s nájemci samoobsluhy o nápravě
14) Různé
a) Projednání změny provozní doby MŠ –
 ZO předložena žádost ZŠ a MŠ Jindřichovice o úpravu provozní doby mateřské školy od 6.30 do15.30 hodin. Tato úprava reaguje na požadavky pracujících rodičů. ZO bere na vědomí.
b) Pronájem prostor v budově knihovny bylo zveřejněno výběrové řízení na provozovatele kavárny s termínem do 19. 12. 2008, zatím se přihlásili 2 zájemci. Rozhodnuto bude po dokončení rekonstrukce. To by mělo být do konce ledna 2009.
 I. Svěrčina se zeptal, zda je prostor zkolaudován. P. Pávek odpověděl, že je na provozovateli, aby si vyběhal všechna potřebná povolení (např. i hygienu). Z. Vlk upřesnil, že pokud bylo k rekonstrukci nutné stavební povolení (ne jen ohláška), pak je kolaudace nutná. P. Novotný – rekonstrukce byla prováděna na základě ohlášení st. úprav na MěÚ Nové Město pod Smrkem. ZO bere na vědomí.
c) Zveřejnění „nařízení starosty“ – za dobu působení P. Pávka ve funkci vydal tři, první se týkalo pracovního řádu, druhé zřízení místa tajemníka a třetí kompetencí v procesu MA 21. Nařízení nemá formální charakter stanovený zákonem, ale principielně nahrazuje usnesení rady a slouží k řešení vnitřních záležitostí úřadu. ZO bere na vědomí.
d) 3D mapy mikroregion frýdlantsko
 P. Novotný – Mikroregion Frýdlantsko obdrželo nabídku na zpracování 3D mapy na webové stránky. Cena bude závislá na počtu obcí, které se projektu zúčastní. Pravdou je, že podobná mapa je volně stažitelná pro soukromé účely na internetu – Google Earth. Hlasování o připojení obce k projektu.
 Hlasování: Pro: 0    Proti: 6      Zdržel se: 0
Závěr
 Starosta obce se rozloučil s přítomnými a ZO bylo ukončeno.
 ZO ukončeno 18. 12. 2008 ve 20.00 hodin.
 Zapsal: Novotný Pavel

Zdroj: Jindřichovické listy

Pin It on Pinterest