Vážení spoluobčané,
po dlouhé době, vyplněné jednáními a hodnoceními návrhů na vydávání informační tiskoviny pro obyvatele celého Frýdlantského výběžku, se vám dostává do rukou první číslo obnoveného Raspenavského zpravodaje. Přeji mu dlouhou životnost a nám všem (čtenářům), aby byl tiskovinou plnou informací a zajímavého čtení.

Začátek nového roku není tím nejlepším časem k bilancování, přesto si dovolím v krátkosti uvést několik údajů týkajících se roku 2008. Uplynulý rok nebyl z těch nejúspěšnějších, přesto byl pro město rokem „zlomovým“.

V samém závěru roku jsme obdrželi zprávu o schválení žádosti o finanční podporu z evropských prostředků na výstavbu kanalizace. Přiznaná dotace ve výši cca 274 mil. Kč činí 76,5 % z celkových nákladů, které představují částku 358 mil. Kč. Město by tedy mělo z vlastních prostředků na výstavbu kanalizace vynaložit částku cca 84 mil. Kč (23,5 %). Pro představu uvádím, že se jedná o částku rovnající se téměř třem ročním rozpočtům města (tři roky bez veřejného osvětlení, odvozu odpadů, úklidu a údržby města, provozu školy a školky, atd.). V letošním roce se tedy rozhodne, zda dokážeme získat potřebné finanční prostředky a výstavbu kanalizace v Ras-penavě do konce roku 2010 alespoň zahájit. Jinak nám hrozí, že v případě, kdy město kanalizaci mít nebude, budeme muset z městského rozpočtu platit pokuty (to může být i 1 mil. Kč/ 1 rok). Protože o rozsahu odkanalizování města kolují různé zaručené zprávy, dovolím si zde tyto uvést na „správnou míru“. Hlavní kanalizační řád je rozdělen na dvě trasy. První povede od objektu bývalé Tesly (dnes Wúlfing, Brex) v silnici vedoucí na Frýdlant, a měl by být u Domu s pečovatelskou službou odkloněn a napojen na druhou trasu v ul. Luhové (propojení pod řekou Smědou). Uvedený kanalizační řád bude odvádět splašky z celého území ležícího na levém břehu Smědé mimo části území – ul. Liberecká a ul. Lesní, části území – ul. Frýdlantská (od odbočky s ul.

V Údolí) a části území – ul.V Údoli. Druhý kanalizační řád by měl vést v silnici – ul. Luhová – od benzínové pumpy až k Frýdlantskému zámku, kde bude napojena na kanalizační síť. Tento kanalizační řád bude odvádět splašky z celého území ležícího na pravém břehu řeky Smědé mimo objekty umístěné na trase za domem č.p. 6 (směrem na Frýdlant). V Raspe-navě se tedy nepočítá s výstavbou centrální čistírny odpadních vod.

Zpět k bilancování loňského roku. V rámci údržby majetku města bylo pokračováno v rekonstrukci objektu České besedy (výměna oken) za pomoci dotace z grantového fondu Libereckého kraje. Provedena byla výměna oken a hl. dveří v bytovém domě č.p. 115 ul. Moskevská, včetně výměny bytového jádra v 1 bytové jednotce. Podařilo se též zrealizovat bezbariérový přístup do školních dílen a v letošním roce bychom měli realizovat bezbariérový přístup do budovy zdravotního střediska, včetně rekonstrukce WC a výměny části oken.

Nepodařilo se realizovat výměnu oken u objektů základní školy a školní jídelny (včetně družiny a školního klubu) -stavby nesplňují podmínky umožňující žádat o dotaci z evropských fondů. I přes počáteční doporučení projektu jsme nakonec neuspěli s žádostí o finanční dotaci na rekonstrukci sportovního areálu Smědá. Uvedené akce budeme muset realizovat postupně z vlastních prostředků.

V rámci přeshraniční spolupráce jsme v průběhu loňského roku podali spolu s polským partnerem, městem Gryfów Slaski, žádost o dotaci z evropských fondů na výstavbu tělocvičny v Gryfówě Slaskim a víceúčelového hřiště na dvoře Základní školy ve Fučíkově ulici. Žádost byla přijata – čekáme na písemné potvrzení. Vyhověno bylo naší žádosti o dotaci z Evropských fondů na pořádání společných (česko-polských) společenských, kulturních a sportovních akcí v Raspenavě v době od září r.2008 do srpna r.2009. V roce 2008 se uskutečnilo Víkendové setkání hasičů Eureregionu NISA -hasičské soutěže a kulturní pořad pro všechny generace, setkání dětí na akci Vánoční strom –

odpoledne v České besedě, plném zábavy, her a ručních prací. Na akci Kera se sešly děti s tělesným i mentálním postižením a vyráběly skvělé keramické předměty. V předvánočním čase se již tradičně konala přehlídka mladých hudebníků z Raspenavy, Gryfóva Slaskiego a

Bischofswerdy. Bez finanční pomoci se uskutečnily akce jako PINK POHÁR – turnaj v sálové kopané pořádaný našimi hasiči, Dětský pomlázkový karneval -odpoledne plné her a zábavy s možností výroby velikonočních ozdob, Raspenavské slavnosti, které zahrnovaly akce jako: Řezbářská dílna – přehlídka práce řezbářů na dvoře u Raspenavské fary s půvabným kulturním programem na závěr

několikadenní akce, Kulturní odpoledne se skupinou historického šermu a dětmi ze Základní školy, které se uskutečnilo na ploše hasičského cvičiště a Křest Pamětního spisu, vydaného k dokončení stavby katolického kostela v Raspenavě v dvojjazačné mutaci, který se konal v kostele za účasti raspenavských rodáků a hostů doc. PhDr. Rudolfa Anděla (překladatele uvedeného spisu do češtiny) a doc. Miloše Rabana (farář, Římskokatolické farnosti Raspenava). Na akci vystoupil také pěvecký soubor Včelky pod vedením Máji Malé. Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem organizátorům akcí pořádaných nejen v rámci přeshraniční spolupráce.

Nový rok 2009 nezačal nejlépe, Česká republika se hospodářské krizi nevyhnula a tak trochu s obavami očekáváme, jak se tato situace projeví především v příjmové části městského rozpočtu. V loňském roce jsme si vytvořili dostatečnou rezervu, abychom případný propad v příjmech mohli vyrovnat. Teď už zbývá jen zajistit finanční prostředky na realizaci výstavby kanalizace Raspenavě.

Vážení spoluobčané, přeji vám i vašim rodinám v tomto roce mnoho štěstí, trpělivosti a především pevné zdraví.

Pavel Lžičař, starosta města Raspenavy

 

Zdroj: Raspenavský zpravodaj 1/2009
Další informace: www.raspenava.cz

Pin It on Pinterest