Raspenava je v současné době jednou z mála obcí s nejnižším místním poplatkem za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v republice. Výše tohoto poplatku je 350,- Kč na osobu a rok. V roce 2008 činily výdaje města na likvidaci komunálního odpadu celkem 2 436 486,- Kč. Naproti tomu předpis na místní poplatek za systém shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Raspenavy, který by měl být od občanů vybraný činí pouze 1 055 600,- Kč. Z toho vyplývá, že při počtu obyvatel (2889) doplácí město na každého obyvatele 522,-Kč, celkem 1 508 258,- Kč. V této statistice ale nejsou uvedeni „neplatiči”, kteří dluží celkem 441 627,- Kč.

Pro snížení nákladů je potřeba pozměnit systém svozu komunálních odpadů a snažit se předcházet jejich vzniku a minimalizovat jejich množství tak, jak to každému ukládá zákon o odpadech. V dosavadním systému svozu město přidělilo nádoby tak, že podle normy náleží každému občanovi 25 litrů na týden, tj. jedna standardní popelnice o objemu 110 litrů je určena pro 4,4 člověka. To však nejde přesně dodržet, protože v domě nebydlí části lidí, ale celí lidé. V některých domech bydlí méně než 4 lidé a ne vždy je počet bydlících dělitelný číslem 4,4 a tak došlo k tomu, že celkový objem prostoru pro odložení směsného komunálního odpadu, pro který jsou nádoby určeny, činí 113 630 litrů, což o 38 230 litrů překračuje potřebný objem 75 400 litrů, a to znamená, že v Raspenavě je v současné době o 348 popelnic víc.

Proto jedna z možností, jak zmenšit jejich počet je stanovení svozových míst, tzv. hnízd s docházkovou vzdáleností do 80 m po veřejné komunikaci od domu, kde bude umístěn počet nádob potřebný    pro    celkový    počet

obyvatel v domech v dosahu příslušného hnízda. Tyto nádoby budou trvale v hnízdě a občané budou odpad do nich donášet. Hnízda budou vytvořena pouze tam, kde to bude účelné a v důsledku toho se pro mnohé domácnosti nic nezmění. Tato změna se nedotkne také míst, kam nezajíždí svozová firma a obsluhují je Služby města. Tím, že se zmenší počet nádob, se sníží náklady.

Je potřeba, aby každý využíval všech možností třídění odpadů, ve městě je šest stanovišť na směsné sklo, PET lahve, směsné plasty a papír. Dále je k dispozici sběrný dvůr, kam lze celoročně vždy ve středu od 14 do 17 hodin a v sobotu od 10 do 14 hodin odkládat objemné odpady z domácností a vytříděné nebezpečné odpady. Do nádob (popelnic) patří jenom směsný komunální odpad, tj. zbytkový odpad po vytřídění využitelných surovin a nebezpečných složek odpadu.

Josef Černý, referent SO

Pin It on Pinterest