[singlepic id=3779 w=101 h=133 float=left]FRÝDLANTSKO / RASPENAVSKÝ ZPRAVODAJ – Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. stanovuje s účinností od 1. ledna 2010 budou tyto ceny za dodávky pitné vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací:

41.00 dodávka pitné vody 22,60 Kč/m3 bez DPH, (vodné) 10% DPH, 24,86 Kč/m3 s DPH

90.01 odvádění a čištění odpadních vod 41,20 Kč/m3 bez DPH, (stočné) 10% DPH, 45,32 Kč/m3 s DPH

celkem 63,79 Kč/m3 bez DPH, (vodné + stočné) 10% DPH, 70,17 Kč/m3 s DPH

Frýdlant, 18. prosinec 2009

Ing. Petr OLYŠAR
ředitel, člen představenstva Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.

Jana MACHOVÁ
člen představenstva Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.

……………………………………

Jak byla cena vodného a stočného stanovena?

Cena vody pitné (vodné) a odkanalizované (stočné) je formou věcného usměrňování. Do takto regulované ceny lze zahrnout jen ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk, daň a clo dle zvláštních předpisů. Tímto předpisem je každoročně výměr Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Předepsaná pravidla regulace se použijí pro kalkulaci cen za jednotku objemu, kterou je v tomto případě 1 m3 (tj. 1000 l). Kalkulace vodného a stočného je k dispozici provozním a zákaznickém centru Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. na adrese Zahradní 768, Frýdlant.

K jakému nárůstu ceny došlo u vodného?

Cena vodného bez daně z přidané hodnoty se od 1. ledna nezvyšuje. I přes velice nepříznivou celospolečenskou ekonomickou situaci se podařilo udržet především nákladovost na vodné na stávající úrovni. Pro koncového zákazníka však dochází k nárůstu ceny vodného 1%. Tento nárůst souvisí se zvýšením snížené sazby daně z přidané hodnoty z 9% na 10%.

Proč dochází k výraznému zdražení stočného?

Nárůst stočného o 13% je spojen pouze z nárůstem ceny za čištění odpadních vod na ČOV Frýdlant, která není v majetku a provozování naší společnosti. Výrazný nárůst nákladů na ČOV Frýdlant je ovlivněn ukončením výroby v závodu společnosti Slezan Frýdek-Místek, a. s.

ZDROJ: http://www.raspenava.cz/____zpravodaj/RZ%201-2010.pdf

Pin It on Pinterest