[singlepic id=3844 w=101 h=133 float=left]RASPENAVSKÝ ZPRAVODAJ – Od 1.12.2009 vstoupila v platnost novela zákona č. 114/1997Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jedna z důležitých změn se týká §8 – povolování kácení dřevin. Zásadní informací je změna §8 odst.3 – od 1.12.2009 není třeba povolení orgánu ochrany přírody ke kácení dřevin o obvodu do 80cm ve výšce 1,30m nad úrovní terénu nebo souvislé plochy křovin do 40m2, pokud nejsou součástí významného krajinného prvku a to bez ohledu na to, zda se jedná o dřeviny ve vlastnictví fyzické či právnické osoby.

Působnost orgánů ochrany přírody k povolování kácení:

Kácení povolují obecní úřady (včetně území CHKO) s výjimkou území národního parku a jeho ochranného pásma (zde má působnost správa národního parku), národních přírodních památek, národních přírodních rezervací a jejich ochranného pásma (zde má působnost správa chráněné krajinné blasti), přírodních památek, přírodních rezervací a jejich ochranného pásma (zde má působnost krajský úřad, nebo správa chráněné krajinné oblasti), pozemků a staveb, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy (zde má působnost Ministerstvo životního prostředí). Z toho vyplývá, že k povolování kácení na pozemcích v katastrálním území Raspenava je příslušný Městský úřad Raspenava, stavební oddělení, úsek životního prostředí.

Další důležitou informací je změna §8 odst. 2 a odst.4, které nyní zní:

§8 odst. 2 – Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních, není li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin. §8 odst. 4 – Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Působnost orgánů ochrany přírody při oznamování kácení:

Oznámení o kácení podle §8 odst.2 a odst.4 se podává na pověřený obecní úřad obce s rozšířenou působností v jeho správním obvodu, nejde-li o zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma a pozemky a stavby, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy. Z výše uvedeného vyplývá, že orgánem ochrany přírody příslušným pro přijetí oznámení kácení pro dřeviny kácené na pozemcích v katastrálním území Raspenava je Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí.

Formuláře žádosti a oznámení jsou ke stažení ve formátu PDF, DOC a ODT na adrese

http://www.raspenava.cz/_cerny.html, nebo v tištěné podobě v kanceláři č. 108 Městského úřadu Raspenava.

Upozorňuji, že pro řádné posouzení zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti dřevin žádaných ke kácení je ideální dobou čas od jarního olistění po první dny s tropickou teplotou. Správní orgán má na vydání rozhodnutí lhůtu 60dní, kterou může ve složitějších případech prodloužit až na 90dní. Pro dodržení lhůt a z výše uvedených důvodů je proto vhodné žádosti o povolení ke kácení dřevin podávat přibližně od dubna do června včetně, v případě nižších letních teplot lze dřeviny posuzovat až do září. U žádostí podaných v podzimním a zimním čase nelze odpovědně posoudit stav dřevin, proto ve vlastním zájmu dodržujte toto doporučení.

Josef Černý, oddělení životního prostředí

ZDROJ: http://www.raspenava.cz/____zpravodaj/RZ%201-2010.pdf

Pin It on Pinterest