fbpx

[singlepic id=3844 w=101 h=133 float=left]RASPENAVSKÝ ZPRAVODAJ – Od 1.12.2009 vstoupila v platnost novela zákona č. 114/1997Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jedna z důležitých změn se týká §8 – povolování kácení dřevin. Zásadní informací je změna §8 odst.3 – od 1.12.2009 není třeba povolení orgánu ochrany přírody ke kácení dřevin o obvodu do 80cm ve výšce 1,30m nad úrovní terénu nebo souvislé plochy křovin do 40m2, pokud nejsou součástí významného krajinného prvku a to bez ohledu na to, zda se jedná o dřeviny ve vlastnictví fyzické či právnické osoby.

Působnost orgánů ochrany přírody k povolování kácení:

Kácení povolují obecní úřady (včetně území CHKO) s výjimkou území národního parku a jeho ochranného pásma (zde má působnost správa národního parku), národních přírodních památek, národních přírodních rezervací a jejich ochranného pásma (zde má působnost správa chráněné krajinné blasti), přírodních památek, přírodních rezervací a jejich ochranného pásma (zde má působnost krajský úřad, nebo správa chráněné krajinné oblasti), pozemků a staveb, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy (zde má působnost Ministerstvo životního prostředí). Z toho vyplývá, že k povolování kácení na pozemcích v katastrálním území Raspenava je příslušný Městský úřad Raspenava, stavební oddělení, úsek životního prostředí.

Další důležitou informací je změna §8 odst. 2 a odst.4, které nyní zní:

§8 odst. 2 – Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních, není li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin. §8 odst. 4 – Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Působnost orgánů ochrany přírody při oznamování kácení:

Oznámení o kácení podle §8 odst.2 a odst.4 se podává na pověřený obecní úřad obce s rozšířenou působností v jeho správním obvodu, nejde-li o zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma a pozemky a stavby, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy. Z výše uvedeného vyplývá, že orgánem ochrany přírody příslušným pro přijetí oznámení kácení pro dřeviny kácené na pozemcích v katastrálním území Raspenava je Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí.

Formuláře žádosti a oznámení jsou ke stažení ve formátu PDF, DOC a ODT na adrese

http://www.raspenava.cz/_cerny.html, nebo v tištěné podobě v kanceláři č. 108 Městského úřadu Raspenava.

Upozorňuji, že pro řádné posouzení zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti dřevin žádaných ke kácení je ideální dobou čas od jarního olistění po první dny s tropickou teplotou. Správní orgán má na vydání rozhodnutí lhůtu 60dní, kterou může ve složitějších případech prodloužit až na 90dní. Pro dodržení lhůt a z výše uvedených důvodů je proto vhodné žádosti o povolení ke kácení dřevin podávat přibližně od dubna do června včetně, v případě nižších letních teplot lze dřeviny posuzovat až do září. U žádostí podaných v podzimním a zimním čase nelze odpovědně posoudit stav dřevin, proto ve vlastním zájmu dodržujte toto doporučení.

Josef Černý, oddělení životního prostředí

ZDROJ: http://www.raspenava.cz/____zpravodaj/RZ%201-2010.pdf

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close