[singlepic id=3832 w=101 h=1330 float=left]NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM – Město Nové Město pod Smrkem, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem. Tajemník městského úřadu Nové Město pod Smrkem vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru vedoucího úředníka jmenováním do funkce

vedoucí sociálního odboru

Podmínky výběrového řízení:

Místo výkonu práce: budovy městského úřadu a území správního obvodu města Nové Město pod Smrkem. Předpoklady pro výkon funkce: vedoucím úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a v ČR má trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem – lustračním zákonem.

Požadavky: vzdělání VŠ, řidičský průkaz skupiny B. Výhodou: vzdělání sociální, nebo právní, zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociální péče, praxe v řídící činnosti pro vedení malého kolektivu.

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana. Dále musí obsahovat datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady: životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Platové zařazení: dle platného katalogu.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem do funkce v květnu 2010. Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je dne 16. března 2010

Způsob podání přihlášky: osobně na podatelně městského úřadu, nebo odeslat na adresu: Městský úřad, k rukám tajemníka, Palackého 280, PSČ 463 65 Nové Město pod Smrkem.

Případné dotazy: tel. 482360323, tajemník úřadu.

Nové Město pod Smrkem dne: 01.03.2010

Pin It on Pinterest