[singlepic id=4612 w=101 h=133 float=left]FRÝDLANT – tisková zpráva:  Reorganizace uspořádání ZŠ, ZUŠ A MŠ Frýdlant, Okres Liberec. Frýdlant, zasedací místnost, 31/03/10, 13:00.  1. Výtah z výsledků jednání pracovní komise Rady města Frýdlant. Komise prověřila navržené varianty k řešení. Základním principem byla stanovena nedělitelnost organizace výuky v rámci 1. a 2. stupně. Z toho vyplývají pouze varianty:

1. 2 plně organizované školy 1. – 9. ročník,

2. Dělit výuku podle 1. a 2. stupně, především s ohledem na rámcové vzdělávací programy.

Varianta 2 ZŠ ve 2 budovách není z hlediska počtu žáků nyní realizovatelná. Realizovatelná je pouze za předpokladu poklesu žáků na kapacitu školních budov nebo by samospráva města musela stavebně rozšířit kapacitu budovy Husova nebo TGM.

Je možné realizovat variantu sdružení pracoviště Husova a pracoviště Bělíkova do jedné školy a zřídit v jedné budově 1. stupeň a ve druhé 2. stupeň – varianta pro přechodné období.

Komise věří v kvalitu nového uspořádání navrženého ředitelkou školy, a proto nechce prosazovat testování jiného uspořádání na žácích a učitelích. Navíc částečná reorganizace by neumožnila realizovat některá plánovaná pozitiva – např. budování odborných učeben 2. stupně v budově, která je plánována pro 1. stupeň (pracoviště Husova).

Varianta rozdělení stávající školy jako jednoho právního subjektu na několik dalších subjektů je v kompetenci a odpovědnosti zřizovatele. Momentálně a velmi krátkodobě by mohla být efektivní a přinést finance, ale z hlediska dlouhodobého velký subjekt daleko lépe odolává negativním vnějším vlivům – demografie, financování provozu i pracovníků, apod.

Jakou variantu bude prosazovat zřizovatel je na jeho rozhodnutí. Rozhodnutí ze zákona přísluší řediteli školy.

2. Usnesení Rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant z 30.03.2010

1) Rada školy vzala na vědomí zprávu pracovní komise předloženou Radou města Frýdlant.

2) Rada školy nepodpořila navrženou koncepci organizační změny a z toho důvodu žádá paní ředitelku o odklad konečného řešení uspořádání školy na termín nejpozději do 1.9.2011.

3) Rada školy požaduje po paní ředitelce porovnání již navržené varianty s alternativní variantou: 2 plně organizované školy (1 plně organizovaná škola na budově Purkyňova a druhá plně organizovaná škola v budovách Husova a Bělíkova).

4) Obě dvě varianty posoudit v kritériích:

– Aprobovanost učitelů

– Personální zajištění

– Ekonomika provozu

– Přestěhování ZUŠ a družiny

– Využití učebních pomůcek

– Využití učeben

– Možnost využití programu vzdělávání interaktivně

– Využití kapacity budov (nově příchozí žáci, úbytek žáků)

Toto posouzení předložit Radě školy do 31.5.2010.

5) Rada školy navrhuje pro průběžné projednání koncepce pracovní schůzku na 15.4.2010 od 15 hod. v zasedací místnosti MěÚ Frýdlant.

6) Konečné stanovisko ke koncepci změny uspořádání školy sdělí Rada školy na svém zasedání v září 2010.

7) Rada školy doporučuje paní ředitelce zlepšit komunikaci při tvorbě koncepce reorganizace škol s Radou školy a ostatními partnery.

3. Stanovisko členů RM Frýdlant z úterý 30. března 2010

Členové Rady města Frýdlant berou na vědomí usnesení Rady školy ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant.

Rozhodovat o organizačních změnách přísluší ze zákona ředitelce školy Mgr. Věře Dunajčíkové. Protože městu Frýdlant jako zřizovateli ze zákona souhlas nepřísluší, byl radou města záměr organizační změny výuky na základních školách vzat v říjnu 2009 pouze na vědomí. Na základě požadavků rady školy zajistil zřizovatel jmenování odborné pracovní komise. Tato komise předložila svoji průběžnou zprávu radě města k projednání 11. 3. 2010. Ta ji svým usnesením přijala a předala jako podklad pro práci radě školy.

Členové rady města Frýdlant zastávají většinový názor, že rada školy má zákonný nárok podílet se na koncepčních změnách prováděných vedením školy. Z tohoto důvodu, předpokládáme, že by rada školy měla se změnou koncepce vyjádřit souhlas. Jakkoli je to krok deklarativní, vyjadřuje názor samosprávného orgánu školy, ke kterému by vedení školy mělo přihlédnout ve svém rozhodování.

S ohledem na výsledek jednání rady školy členové rady města Frýdlant přijímají toto stanovisko:

Doporučit ředitelce Mgr. Věře Dunajčíkové respektovat usnesení rady školy ze dne 30. března 2010.

S ohledem na nezbytnou nutnost změny organizace výuky na základních školách, koordinovat práci vedení školy s radou školy v navržených termínech a přijmout v nejrychlejším možném termínu takové řešení, které bude mít podporu vedení školy i rady školy a bude být moci realizováno nejpozději od 1. září 2011.

Výsledek jednání rady školy bude radou města projednán na jejím zasedání dne 8. 4. 2010.

Za členy Rady města Frýdlant

Ing. Dan Ramzer, starosta města Frýdlant

Na tiskové konferenci jsou přítomni:

Ing. Dan Ramzer, starosta města Frýdlant

p. Jiří Stodůlka, člen rady školy, předseda finančního výboru ZM Frýdlant a zastupitel

p. Václav Kuncl, zástupce rodičů pracoviště ZŠ Purkyňova

Bc. Martina Černá, vedoucí oddělení školství MěÚ Frýdlant a členka pracovní komise RM

ZDROJE: http://www.mesto-frydlant.cz/cs/archiv/archiv-2010/tiskova-konference-o-reorganizaci-usporadani-zs-zus-a-ms-ve-frydlante.html

Pin It on Pinterest