namestiFRÝDLANT – Krásné jarní počasí dovolilo včasné zahájení stavebních prací na projektu Regenerace nám. T. G. Masaryka ve Frýdlantě. Co se na náměstí na sklonku měsíce března děje a co vlastně obnáší začátek poslední, 4. etapy? Na to jsme se zeptali pana Olega Fichtnera, který zde vykonává technický dozor.

V současné době se dokončuje kryt zbylé náměstí plochy , vč. křižovatky ul. ČSA a Husova.Směrem do Husovy ulice se nyní dokončuje nový kašnový vodovod , který se vede pod plochou náměstí směrem do Kostelní ulice (s následným prodloužením kolem kostela až ke stávající kašně v Děkanské ulici). Napojení v Husově ulici je na stávající potrubí kašnového vodovodu. Řešení povrchu křižovatky a chodníků bude shodné jako u již hotové křižovatky u OD Sever. V místě stání pro dvě osobní auta bude zřízen prostor pro oficiální na plochu náměstí.

Dokončují se práce na regulační zemní šachtě pro potřebu Frýdlantské vodárenské společnosti. V ní bude možné dle potřeby propojovat nízké a vysoké pásmo vodovodních řadů s možností regulace tlaku vody.V rohu náměstí k ulici Děkanská se nyní osadilo 7 ks základových rámů pro přichycení kovových rámů pro stromové mříže.Do prostoru tohoto základu s balem (předpokládaná výška 2,5-3 m s kulovým tvarem koruny – např. kulový javor nebo platan apod.).se osadí stromPlocha náměstí v místě stromů bude dlážděna kamennými deskami silnými 60 mm tak, jak je to před radnicí. Rovněž se v této ploše pokládají kabely pro 7 ks zemních svítidel, která budou osvětlovat koruny stromů. Současně se nyní zahajuje montáž těchto zemních svítidel u radnice a kolem vlajkoslávy.Do Valdštejnských slavností chce zhotovitel dokončit práce na krytech náměstí, osadit konstrukci vlajkoslávy, osadit dělící sloupky a vysadit stromy, vč. osazení stromových mříží.

Ostatní mobiliář – odpadkové koše, lavičky, kašna, socha, stojany na kola, informační tabule, pítka, vodní hra – budou postupně kompletovány až po slavnostech, tj. v červnu – srpnu 2011. Výroba kašny bude zahájena v dubnu, ale až po projednání a upřesnění všech vazeb na rozvody vody, odkanalizování a osvětlení kašny a kolem kašny.Ve sklepě domu čp. 99 byla dokončena stavební část technologické místnosti pro kašnu, vč. osazení retenční (vyrovnávací, akumulační) nádrže. Ostatní montáže a vybavení v místnosti se budou týkat technologie pro chod kašny, tj. čerpadla, filtry, čištění vody atd.

Do už provedené dlažby se bude postupně zasahovat kvůli montáži mobiliáře tak, jak se to provádělo pro osazení patek se zemními kotvami nyní v březnu.Po ukončení všech zásahů do dláždění se celá plocha krytu zreviduje, dlažba se vyrovná vibrační deskou a doplní se spárování mezi kostkami.Pokračují práce v Kostelní ulici – nyní zbývající kanalizace, bude následovat výměna zbytku vodovodního řadu a nové kabeláže pro veřejné osvětlení. Pochopitelně až po té se zahájí práce na dláždění.

Zdroj : http://www.mesto-frydlant.cz/

Pin It on Pinterest