habartice-1HABARTICE – Obec Habartice vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele (ředitelky) školy Základní školy a Mateřské školy Habartice okres Liberec , příspěvková organizace. Obec Habartice na základě usnesení ZO č. 26/04/2011/ ze dne 21. 4. 2011, v souladu ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a ustanovením § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele (ředitelky) Základní školy a Mateřské školy Habartice okres Liberec , příspěvková organizace.

Požadavky:
– předpoklady pro výkon funkce ředitele školy podle § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, pro příslušný
druh školy
– znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
– občanská a morální bezúhonnost
– dobrý zdravotní stav
– organizační a řídící schopnosti

Náležitosti přihlášky:
– ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce)
– doklad o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
– strukturovaný životopis
– koncepce rozvoje školy v maximálním rozsahu 2 stran strojopisu
– lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele školy (ne starší 2 měsíců)
– výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
– čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění

Termín podání přihlášek: do 24. května 2011 do 14,00 hod.
Přihlášky zasílejte doporučeně nebo předejte osobně na adresu:
Obecní úřad Habartice , 463 73 Habartice 191
v zalepené obálce na podatelnu.

Na obálce uveďte „KONKURZ ZŠ – NEOTVÍRAT“.

Zájemci budou k přímé účasti na výběrovém řízení vyzváni písemně , nejméně 10 dní před konáním .

František Kryšpín ,starosta obce

Zdroj : http://www.obechabartice.cz/

Pin It on Pinterest