NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM – Tisková zpráva září 2012
CiS ELECTRONIC GmbH se stal prvním klimaticky neutrálním výrobcem kabelové konfekce

CiS ELECTONIC GmbH, Krefeld, www.cis.de,  Vydal, Peter M. Wöllner, září 2012

CiS skupina s hlavním sídlem v Krefeldu a výrobními stanovišti v Čechách podporuje iniciativu senátu „Senat der Wirtschaft“, která se nazývá „Welt-Wald-Klima-Initiative“  www.senat-der-wirtschaft.de, a tím pomáhá prakticky prosadit celosvětové znovuzalesnění dle nejvyšších ekologických a sociálních standardů.

Jako první krok k dosažení úplné neutrality celé CiS skupiny byla všechna německá stanoviště CiS ELECTRONIC GmbH v rámci projektu Panama CO2 neutrální takto realizována. CiSem podporovaný projekt znovuzalesnění dle auditu třetí neutrální strany je platný dle CarbonFix Standart (CFS) stejně jako dle Climate, Community & Biodiversity Standard (CCBS). Tato iniciativa konkrétními projekty znovuzalesnění řeší problematiku dle principu– „close to nature, forest, restoration“, jak dlouhodobě zmírnit klimatický problém a zajistit obecné blaho. Jedná se o investici do ekonomického a ekologického dlouhodobého projektu, který vytváří pracovní místa po celém světě. Detaily k projektu se můžete dočíst na následující adrese: http://www.climateprojects.info/PA-COI. Vedle kompenzace emisí CO2 se intenzivně pracuje na strategii redukce, která bude v následujících letech prosazována i v celé CiS skupině.

„Náš blahobyt a vysoké životní standardy můžeme zajistit jen skrze celosvětovou ochranu klimatu a fungující, eko-sociální politikou trhu. UN-Klima-konference v Durbanu ukázala, že mezinárodní politika těžko dosahuje svých stanovených cílů vůči klimatu. Proto je nezbytně nutné, být samostatně aktivní a již nyní investovat do celosvětové ochrany klimatu. Podniky si musejí uvědomit svou vlastní zodpovědnost a jednat!“ vysvětluje jednatel Peter M. Wöllner

Pomocí tohoto lesního hospodářství je CiS skupině umožněno jednat trvale a neutrálně ke klimatu a takto se i nechat certifikovat.

Zdravé hospodářství potřebuje zdravé klima! Skupina CiS přijímá podnikovou odpovědnost pro naši společnou budoucnost.

……………………..

DE

Pressemitteilung September 2012

CiS ELECTRONIC GmbH ist als erster Kabelkonfektionär klimaneutral

CiS ELECTONIC GmbH, Krefeld

www.cis.de

CiS-Pressestelle, Peter M. Wöllner, September 2012

 

Die CiS-Gruppe mit Hauptsitz in Krefeld und Produktionsstandorten in Tschechien unterstützt die „Welt-Wald-Klima-Initiative“ des „Senat der Wirtschaft“ www.senat-der-wirtschaft.de  und hilft damit, eine weltweite Wiederaufforstung nach höchsten ökologischen und sozialen Standards praktisch umzusetzen.

Als ersten Schritt zur völligen Klimaneutralität der gesamten CiS-Gruppe werden die CO2 Emissionen aller deutschen Standorte der CiS ELECTRONIC GmbH durch ein realisiertes Wiederaufforstungsprojekt  in Panama CO2-neutral gestellt. Das  von CiS unterstütze Aufforstungsprojekt wird gemäß dem CarbonFix Standard (CFS) sowie dem Climate, Community & Biodiversity Standard (CCBS) durch unabhängige autorisierte Dritte validiert. Diese Initiative trägt mit konkreten Wiederaufforstungsprojekten nach dem Prinzip – „close to nature, forest, restoration“ dazu bei, Klimaprobleme langfristig zu lösen und allgemeinen Wohlstand zu sichern. Es ist eine Investition in ein ökonomisch und ökologisch nachhaltiges Projekt, welches weltweit Arbeitsplätze schafft. Details zum Projekt sind unter folgender  Adresse zu finden: http://www.climateprojects.info/PA-COI. Neben der Kompensation von CO2 Emissionen wird intensiv an eine Reduzierungsstrategie gearbeitet, die in den nächsten Jahren in der gesamten CiS Gruppe umgesetzt wird.

„Unseren Wohlstand und hohen Lebensstandard können wir nur durch einen weltweit nachhaltigen Klimaschutz und eine funktionierende, ökosoziale Marktwirtschaft sichern. Die UN-Klimakonferenz in Durban hat gezeigt, dass sich die internationale Politik schwer tut, die gesetzten Klimaziele zu erreichen. Deshalb ist es notwendig, selbst aktiv zu werden und jetzt in den weltweiten Klimaschutz zu investieren. Unternehmen müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein und handeln!“ erklärt Geschäftsführer Peter M. Wöllner.

Mittels dieser Waldbewirtschaftung ist es der CiS-Gruppe so möglich, nachhaltig und zunehmend klimaneutral zu handeln und sich dies auch zertifizieren zu lassen.

Eine gesunde Wirtschaft braucht ein gesundes Klima! Die CiS-Gruppe stellt sich der unternehmerischen Verantwortung für unser aller Zukunft.

 

 

 

Pin It on Pinterest