CiS SYSTEMS

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM – Výrobce kabelové konfekce CiS SYSTEMS  má prvního evropského energetického manažera „European Energy Manager“

CiS ELECTRONIC GmbH, Krefeld und CiS SYSTEMS s.r.o., Nové Město p.S. – Tisková zpráva 14. 1. 2013 www.cis.de Tiskovou zprávu vydal: Peter M. Wöllner, Leden 2013

CiS skupina s hlavním sídlem v Krefeldu a výrobními stanovišti v Čechách prosazuje energetickou hospodárnost a redukování CO2. Jak již bylo zveřejněno, CiS podporuje Welt-Wald-Klima-Initiative, projekt německého senátu hospodářství „Senat der Wirtschaft“ www.weltwaldklima.de  a svá německá stanoviště má již plně CO2 neutrální.

„Proto, abychom kontinuálně na těchto cílech pracovali, potřebujeme více specifického odborného vědění ve formě“, informuje jednatel Peter M. Wöllner. „Doba ledová“ se již blíží ke svému konci, náklady na energie budou stále stoupat, oteplování planety se zdá bezpodmínečné. Témata životního prostředí, klima a dalšího vzdělávání mi již mnoho let leží na srdci a staly se nedílnou součástí naší strategie. I proto jsem velmi šťasten, že jeden z našich kmenových zaměstnanců přijal nabídku dalšího evropského vzdělávání a úspěšně dokončil vzdělání jako „European Energy Manager“.

Toto vzdělávání zaštiťuje Česko-německá průmyslová a obchodní komora společně s IHK Nürnberg v Praze. Během cca 200 vyučovacích hodin je předáváno teoretické vědění a kalkulace jak redukovat spotřebu energií. V rámci vzdělání studenti vypracovávají zadané úkoly, mají individuální konzultace s přednášejícími, zpracovávají závěrečnou práci, jejíž téma je vztaženo na problematiku úspor energií firmy, u které je zaměstnán.

V rámci vyučovacího obsahu je předáváno: energeticky relevantní zákony a nařízení, nákup energií, uzavírání smluv, obchod s emisemi, hospodářské výpočty a optimalizace, projektový management, energeticko-technické podklady, měřící a regulační technika, zpětné získávání tepla, stlačený vzduch, souvislosti síly a tepla, vytápěcí technika, vzduchotechnika, klimatizace, chladící technika, elektrická zařízení / Smart Grids, osvětlení, potřeba energií na budovu, energie z biomas, zařízení na bioplyn, geotermie.

Příkladem jsou výsledky z více než 2000 energetických konceptů od energetických manažerů. Ty přinesly jejich podnikům úspory o 1.500.000 MWh, v nákladech o 60 mil. eur za rok, CO2 bylo zredukováno o 400.000 tun za rok a investice byly ve výši 200 mil. eur.

Diplom byl prvnímu „Europen Energy Manger“  skupiny CiS panu Čermákovi  slavnostně předán prostorách Česko-německé průmyslové a obchodní komory v Praze.

CiS SYSTEMS

Foto: zleva: CiS SYSTEMS s.r.o.:  Ing. Šárka Spatzierová, vedoucí personálního odd., Mgr. Věroslav Čermák, „European Energy Manager“, Peter M. Wöllner, jednatel, ČNPOK: Bernhard Bauer, jednatel

„Tímto máme jako jeden z prvních podniků v branži solidně vzdělaného odborníka, který nám pomůže naše spotřeby energií inteligentně s orientací na budoucnost redukovat. Toto je dalším přínosem pro naše cíle orientované na životní prostředí a další krok, jak být jako podnik COneutrální. Hlavní prioritou je samozřejmě snižování spotřeby energií“, vysvětluje Wöllner.

CiS, jakožto uznávaný značkový výrobce kabelové konfekce, sází na trvalé koncepty, kvalitu, rychlost a spolehlivost služeb vůči svým zákazníkům. Z pohledu zákazníků se řadíme mezi nejlepší na trhu. Zákazníci především ocení aktivní přínos od CiSu k jejich „total cost of ownership“ a tím zvyšuje jejich konkurenceschopnost. Tuto pozici si chce CiS dále budovat v oblasti strojírenství, automatizace, medicínské techniky, řídící, měřící a regulační techniky, transportní a dopravní techniky, stejně jako nově v energetické technice a u techniky využívané v oblasti životního prostředí.

___________________________________________________

CiS SYSTEMS

Pressemitteilung 14.01.2013:

Kabelkonfektionär CiS ELECTRONIC mit erstem „European Energy Manager“

CiS ELECTRONIC GmbH, Krefeld und CiS SYSTEMS s.r.o., Nové Město p.S.

www.cis.de

CiS-Pressestelle, Peter M. Wöllner, Januar 2013

 

Die CiS Gruppe mit Hauptsitz in Krefeld und Produktionsstandorten in Tschechien setzt auf Energieeffizienz und CO2-Reduzierung. Wie bereits berichtet, unterstützt CiS die Welt-Wald-Klima-Initiative des „Senat der Wirtschaft“ www.weltwaldklima.de und hat die deutschen Standorte bereits CO2-neutral gestellt.

„Um an diesen Zielen kontinuierlich und nachhaltig weiter zu arbeiten, bedarf es mehr spezifisches Fachwissen im Unternehmen“, berichtet Geschäftsführer Peter M. Wöllner. Das „Öl-Age“ neigt sich dem Ende zu, die Energiekosten werden weiter steigen, die Erderwärmung scheint unabdingbar. Die Themen Umwelt, Klima und Weiterbildung liegen mir seit Jahren am Herzen und sind Bestandteil unserer Strategie. Daher bin ich sehr glücklich darüber, dass einer unserer langjährigen Mitarbeiter dieses europäische Weiterbildungsangebot angenommen und die Ausbildung zum „European Energy Manager“ erfolgreich abgeschlossen hat.

Bei dieser von der Deutsch- Tschechischen Industrie- und Handelskammer in Zusammenarbeit mit der IHK Nürnberg in Prag angebotene Ausbildung wurden in ca. 200 Unterrichtsstunden die theoretischen Grundlagen und Kalkulationen zur Energieverbrauchsreduzierung vermittelt. Hierzu zählen das Ausarbeiten der gestellten Aufgaben, individuelle Konsultationen mit den Vortragenden sowie das Erstellen der Abschlussarbeit, deren Thema auf die Problematik von Energieeinsparungen aus dem Unternehmen des Teilnehmers bezogen ist.

Folgender anspruchsvoller Ausbildungsinhalt wurde vermittelt: Energierelevante Gesetze und Verordnungen, Energieeinkauf, Contracting, Emissionshandel, Wirtschaftlichkeitsberechnung und –optimierung,
Projektmanagement, Energiedatenmanagement, Energietechnische Grundlagen, Mess- und Regeltechnik, Prozesswärme / Wärmerückgewinnung, Druckluft, Kraft-Wärme-Kopplung, Heizungstechnik, Lüftungs- und Klimatechnik, Kältetechnik, Elektrische Antriebe / Smart Grids, Beleuchtung, Gebäudeenergiebedarf / Energieeffiziente Gebäude, Solarthermische Anlagen, Photovoltaikanlagen, Energie aus Biomasse, Biogas-Anlage und Geothermie

Vorbildlich sind die Resultate der Energiekonzepte von mehr als 2000 ausgebildeten Energy Managern. Diese erbrachten ihren Unternehmen Einsparungen von 1.500.000 MWh, Kosteneinsparungen von 60 Millionen Euro pro Jahr, eine CO2 Reduktion von 400.000 Tonnen pro Jahr und Investitionen in Höhe von 200 Millionen Euro.

In einem feierlichen Akt in den Räumlichkeiten der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskammer in Prag erhielt der erste „Europen Energy Manger“ der CiS Gruppe, Herr Mgr. Věroslav Čermák, sein Diplom.

CiS SYSTEMS

 

Foto: v.l.n.r.: CiS SYSTEMS s.r.o.:  Ing. Šárka Spatzierová, Personalleiterin, Mgr. Věroslav Čermák, „European Energy Manager“, Peter M. Wöllner, Geschäftsführer, Deutsch- Tschechische Industrie- und Handelskammer, Prag: Bernhard Bauer, Geschäftsführer

„Damit haben wir als eines der ersten Unternehmen in unserer Branche einen solide ausgebildeten Fachmann, welcher uns helfen wird, unseren Energieverbrauch intelligent und zukunftsorientiert zu reduzieren. Dies ist ein weiterer Beitrag zu unserem Umweltengagement und ein weiterer Schritt, das Unternehmen CO2 neutral zu stellen. Die höchste Priorität hat natürlich die Reduzierung des Energieverbrauchs“, erklärt Wöllner.

CiS setzt als anerkannter Markenkonfektionär auf nachhaltige Konzepte, Qualität, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit im Dienste seiner Kunden. Aus der Sicht dieser Kunden zählt CiS heute zu den Besten im Markt. Besonders schätzen die Kunden den aktiven Beitrag von CiS zu ihren „total cost of ownership“ und damit einer zunehmenden Förderung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Diese Spitzenposition wird CiS in den Branchen Maschinenbau, Automatisierung, Medizintechnik, Bankwesen, Steuer-, Mess- und Regeltechnik, Transport-, Verkehrs- und Bahntechnik sowie Energie- und Umwelttechnologien weiter systematisch ausbauen.