detrichov

Vláda České republiky na dnešním zasedání schválila částku 547 mil. Kč na opravu posledních čtyř úseků silnic v Libereckém kraji, jejichž financování dosud nebylo pokryto. Materiál, který dnes vláda schválila, byl zpracován na základě žádosti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, který se obrátil na předsedu vlády a ministry financí a pro místní rozvoj s žádostí o pomoc při řešení financování velkých infrastrukturních staveb vážně poškozených v průběhu povodní v srpnu roku 2010.

„Po mnoha jednáních s předsedou vlády Petrem Nečasem a ministry Miroslavem Kalouskem a Kamilem Jankovským dnes vláda schválila prodloužení doby realizace podprogramu  do 31. 12. 2015, a to z důvodu realizace rozsáhlých staveb a dodatečného zařazení nových staveb.  Jedná se konkrétně o silnici III/27252 Vítkov, silnici II/290 Frýdlant – Bílý Potok (II. etapa), silnici II/592 Chrastava (II. etapa) a silnici II/290, kde je nutné opravit opěrné zdi a most. Vláda také schválila výjimku na výši spoluúčasti Libereckého kraje. Místo původních padesáti procent je nyní spoluúčast Libereckého kraje pouze patnáct procent z celkových nákladů. Pro krajský rozpočet to znamená úsporu 200 milionu korun na povinné spoluúčasti kraje, kterou budu navrhovat použít na opravu komunikací v dalších částech Libereckého kraje. Dnešní rozhodnutí vlády je tak dobrou zprávou nejenom pro obyvatele Frýdlantska a Chrastavska, ale pro celý Liberecký kraj. Udělalo mi to opravdu velkou radost, dobrých zpráv není nikdy dost,“ říká hejtman Martin Půta.

Vláda dále vyslovila souhlas s využitím částky 341 mil. Kč pro Liberecký kraj původně určené k odstranění škod a obnovy částí území České republiky poškozených povodněmi v květnu a v červnu 2010 a úspor 206 mil. Kč, celkem tedy 547 milionu korun na tyto čtyři akce.

Do současné doby bylo opraveno 53 mostů a dále byly opraveny nebo je v současné době v rekonstrukci celkem sedm akcí v celkové výši 1.069,7 mil Kč se spoluúčastí Libereckého kraje ve výši 502,2 mil Kč.

silnice II/290 Frýdlant – Bílý Potok (I.etapa)
silnice II/592 Chrastava (I.etapa)
silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice – Dětřichov
silnice III/0353 a III/0357 Víska – Višňová – Poustka
silnice III/27014 Juliovka – Krompach
silnice III/26321 Svor, rekonstrukce silnice – včetně mostu ev.č.26321-3 přes Boberský potok ve Svoru

Nyní se díky prostředkům schváleným vládou ve výši 547 mil Kč. budou opravovat ještě další čtyři silnice, a to konkrétně:

III/27252 Vítkov – Rozsahem projekt řeší zejména obnovu opěrných zdí a mostů po bleskových srpnových povodních 2010 na silnici III/27252.  Povodeň napáchala na silnici škody na 10ti lokalitách. Konkrétně se jedná se o deset úseků o různé délce, kde nejkratší má cca 15m (obnova poničeného propustku) a nejdelší 0,5km – obnova poškozených opěrných zdí mezi silnicí a Vítkovským potokem. Mezi nejzásadnější škody patřilo poškození 10ti opěrných zdí a dvou mostů, kde most 27252-3 je v současné době v havarijním stavu. V místech poškozených opěrných zdí a náspů komunikace byla povodní na 2 místech poničena vozovka natolik, že byla po povodni neprůjezdná. Následně byly tyto úseky provizorně vyspraveny – zátrže v komunikacích byly zasypány a provizorně zaasfaltovány. Dodnes je v těchto místech vozovka zúžena svodidly a je zde dopravní omezení. Součástí obnovy je obnova poškozených opěrných zdí a svahů, obnova poškozených propustků a výstavba nové vozovky v místech zásahů, včetně potřebného odvodnění komunikace a vyvolaných přeložek inženýrských sítí.

Celkový rozpočet projektu je vyčíslen na maximálně 103 mil. Kč včetně DPH.

Předpokládané zahájení realizace stavby:   09/2013

Dokončení realizace stavby:   08/2014

II/290 Frýdlant – Bílý Potok (II. etapa) – Rozsahem se stavba týká rekonstrukce silnice II/290 v Libereckém kraji v délce cca 7,6 km, v úseku od začátku silnice II/290 ve Frýdlantu až po konec Raspenavy. Konkrétně se jedná o II. etapu (část A) obnovy silnice II/290, která byla poničena povodní v srpnu 2010. Ve velké míře na tomto úseku byly poničeny nebo zcela odplaveny zdi (sousedící s řekou Smědá), zídky, části vozovky, krajnice a na mnoha místech bylo podemleto silniční těleso. Staničením je celkový úsek dlouhý 8,390 km (staničení 0,000 km – 8,390 km), ale na úseku byly v rámci I. etapy upřednostněny 2 nejvíce poškozené místa, které byly řešeny přednostně – I. etapa. Tato část navazuje tedy na zmíněné dva úseky řešené v I. etapě, konkrétně se jedná o úsek ve Frýdlantu pod zámkem (staničení 0,730 km- 1,050 km = celková délka 320 m) a část trasy v Raspenavě (5,680 km – 6,157 km = celková délka 474 m). Celková délka II. A etapy je 7,6 km. V rámci této etapy budou obnoveny především poničené opěrné zdi a svahy (10ks) a 2 mosty. Konkrétně se jedná o SO 201, 205, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224. Součástí obnovy je vybudování nové vozovky, včetně potřebného odvodnění a vyvolaných přeložek inženýrských sítí.

Celkový rozpočet projektu je vyčíslen na maximálně 283 mil. Kč včetně DPH.

Předpokládané zahájení realizace stavby:  11/2013

Dokončení realizace stavby:  08/2015

Silnice II/592 Chrastava (II. Etapa) – Do druhé etapy obnovy silnice II/592 jsou zahrnuty zbylé poškozené úseky II/592 a poškozený úsek komunikace (poškozené jsou zejména násypové svahy komunikace sousedící s vodním tokem Jeřice, poškozené zdi a v Nové Vsi došlo ke stržení 1 mostu, který je nahrazen mostem provizorním). Součástí projektu je i obnova silnic III/27253 (propojení obce Nová Ves se silnicí I/13), kde došlo zejména k podemletí krajnic a k poškození propustků.

Objektově je druhá etapa stavby rozdělena do tří dílčích částí:

1) úsek od přejezdu železniční trati k odbočce na nádraží v Chrastavě (rozsah stavebního objektu SO 101.2 – cca km 16,800 – 18,800). Součástí úseku je rekonstrukce mostu ev. č. 592-014, výstavba armovaného svahu, dešťových kanalizací a vyvolaných přeložek souvisejících inženýrských sítí,

2) úsek silnice II/592 od začátku obce Nová Ves s ukončením cca 500m za mostem ev. č. 592-020 (rozsah stavebního objektu SO 101.4 – cca km 22,580 – 25,660). Součástí úseku je rekonstrukce tří mostů, z nichž 1 je nahrazen po povodni mostem provizorním, výstavba armovaných svahů, rekonstrukce a obnova stávajících opěrných a zárubních zdí, výstavba dešťových kanalizací a souvisejících přeložek inženýrských sítí,

3) úsek silnice navazuje na předchozí a končí napojením na stávající silnici I/13 (rozsah stavebního objektu SO 101.5 – cca km 25,660 – 26,870), součástí úseku je také rekonstrukce silnice III/27253 (rozsah stavebního objektu 103.5). Součástí je rekonstrukce mostu ev. č. 592-021, opěrná zeď a související přeložky inženýrských sítí.

Celkový rozpočet projektu je vyčíslen na maximálně 228 mil. Kč včetně DPH

Předpokládané zahájení realizace stavby:   10/2013

Dokončení realizace stavby:   08/2015

Silnice II/290 rekonstrukce opěrné zdi v km 12,5 – 12,6 a mostu 290-011 – Rozsahem se stavba týká rekonstrukce silnice II/290 v Libereckém kraji v délce cca 150m. Konkrétně se jedná o obnovu poničené opěrné zdi povodní 2010, dlouhou cca 120 m a přilehajícího mostu 290-011. Povodní byla zeď poničena natolik, že došlo k vymletí kaverny do zdi. V současné době je provoz na komunikaci zúžen betonovými svodidly. Most 290-011 má od povodní podemleté opěry.

Celkový rozpočet projektu je vyčíslen na maximálně 30 mil. Kč včetně DPH

Předpokládané zahájení realizace stavby: 04/2014

Dokončení realizace stavby: 11/2014

Květa Šírová
oddělení tiskové a vnějších vztahů

Pin It on Pinterest