IMG_4014

Období školní docházky hraje významnou roli v oblasti formování osobnosti mladých lidí a vše, co se v tomto období nepodaří, se jen velmi obtížně napravuje v dospělosti. Základním principem prevence sociálně patologických jevů u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, rozvoji pozitivního sociálního chování a zvládání zátěžových situací osobnosti.

Primární prevence rizikového chování u žáků je směřována zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků:

a) agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, extremismus, rasismus a xenofobie

b) záškoláctví

c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, gambling

d) rizikové chování v dopravě, prevence úrazů

e) poruchy příjmu potravy

f) negativní působení sekt

g) sexuální rizikové chování

Ve škole je organizována tzv. primární prevence, která zahrnuje konkrétní aktivity s cílem předejít problémům a následkům, jež jsou spojeny se sociálně patologickými jevy. Za tímto účelem škola vypracovala Minimální preventivní program, v rámci kterého se škola snaží nenásilnou formou systematicky působit na žáky po celou dobu školní docházky. Jednotlivé cíle Minimálního preventivního programu jsou žákům předkládány formou speciálně zaměřených programů, v rámci výuky v jednotlivých předmětech (např. prvouka, ČvS, TV) a během třídnických hodin.

Důležitou složkou při prevenci sociálně patologických jevů je i vzájemná spolupráce rodičů a školy. Základním prvkem této spolupráce je vzájemný vztah mezi rodičem a třídním učitelem žáka. Třídní učitelé jsou v pravidelném kontaktu s rodiči a řeší ihned problémy žáka, jak v oblasti chování, tak v oblasti vzdělávání.

Dalším důležitým prvkem v naplňování cílů školy v oblasti prevence je spolupráce s odbornými institucemi, kterými jsou OSPOD Frýdlant, Policie ČR, POSEC Frýdlant, Pedagogicko-psychologická poradna Liberec, Středisko výchovné péče, dětští lékaři a MAJÁK.

S organizací MAJÁK spolupracuje škola úspěšně již několik let. V průběhu školní docházky žáci projdou různými programy, kde žáci společně s lektory diskutují nad jednotlivými tématy (agrese, šikana, sebepoškozování, drogy, alkohol,…). Tyto programy jsou velmi kladně hodnoceny nejen ze strany školy, ale hlavně i ze strany žáků.

V rámci prevence sociálně patologických jevů se pedagogové pravidelně účastní různých seminářů.

Škola společně s DDM pracuje také v oblasti nespecifické primární prevence, kterou se rozumí aktivity umožňující rozvoj harmonické osobnosti, včetně možnosti rozvíjet nadání a zájmy a provozovat pohybové a sportovní aktivity.

Při realizaci Minimálního preventivního programu škola dodržuje a postupuje dle platných zákonných norem jako je např. zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí a interních předpisů školy (školní řád).

Závěrem by bylo vhodné připomenout, že prevence sociálně patologických jevů není pouze záležitostí školy, jak se většina společnosti domnívá. Velmi významnou roli v tomto problému hrají rodiče žáků, kteří by měli se svými dětmi na daná témata hovořit a diskutovat.

Jaroslav Prášil, metodik prevence na ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Zdroj: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant

Pin It on Pinterest