IMG_4014

Období školní docházky hraje významnou roli v oblasti formování osobnosti mladých lidí a vše, co se v tomto období nepodaří, se jen velmi obtížně napravuje v dospělosti. Základním principem prevence sociálně patologických jevů u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, rozvoji pozitivního sociálního chování a zvládání zátěžových situací osobnosti.

Primární prevence rizikového chování u žáků je směřována zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků:

a) agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, extremismus, rasismus a xenofobie

b) záškoláctví

c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, gambling

d) rizikové chování v dopravě, prevence úrazů

e) poruchy příjmu potravy

f) negativní působení sekt

g) sexuální rizikové chování

Ve škole je organizována tzv. primární prevence, která zahrnuje konkrétní aktivity s cílem předejít problémům a následkům, jež jsou spojeny se sociálně patologickými jevy. Za tímto účelem škola vypracovala Minimální preventivní program, v rámci kterého se škola snaží nenásilnou formou systematicky působit na žáky po celou dobu školní docházky. Jednotlivé cíle Minimálního preventivního programu jsou žákům předkládány formou speciálně zaměřených programů, v rámci výuky v jednotlivých předmětech (např. prvouka, ČvS, TV) a během třídnických hodin.

Důležitou složkou při prevenci sociálně patologických jevů je i vzájemná spolupráce rodičů a školy. Základním prvkem této spolupráce je vzájemný vztah mezi rodičem a třídním učitelem žáka. Třídní učitelé jsou v pravidelném kontaktu s rodiči a řeší ihned problémy žáka, jak v oblasti chování, tak v oblasti vzdělávání.

Dalším důležitým prvkem v naplňování cílů školy v oblasti prevence je spolupráce s odbornými institucemi, kterými jsou OSPOD Frýdlant, Policie ČR, POSEC Frýdlant, Pedagogicko-psychologická poradna Liberec, Středisko výchovné péče, dětští lékaři a MAJÁK.

S organizací MAJÁK spolupracuje škola úspěšně již několik let. V průběhu školní docházky žáci projdou různými programy, kde žáci společně s lektory diskutují nad jednotlivými tématy (agrese, šikana, sebepoškozování, drogy, alkohol,…). Tyto programy jsou velmi kladně hodnoceny nejen ze strany školy, ale hlavně i ze strany žáků.

V rámci prevence sociálně patologických jevů se pedagogové pravidelně účastní různých seminářů.

Škola společně s DDM pracuje také v oblasti nespecifické primární prevence, kterou se rozumí aktivity umožňující rozvoj harmonické osobnosti, včetně možnosti rozvíjet nadání a zájmy a provozovat pohybové a sportovní aktivity.

Při realizaci Minimálního preventivního programu škola dodržuje a postupuje dle platných zákonných norem jako je např. zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí a interních předpisů školy (školní řád).

Závěrem by bylo vhodné připomenout, že prevence sociálně patologických jevů není pouze záležitostí školy, jak se většina společnosti domnívá. Velmi významnou roli v tomto problému hrají rodiče žáků, kteří by měli se svými dětmi na daná témata hovořit a diskutovat.

Jaroslav Prášil, metodik prevence na ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Zdroj: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant

Pin It on Pinterest

Share This
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close