4229ascz Ke 28. únoru 2014 byla ukončena realizační fáze projektů operace “Pořízení moderní techniky a technologií Hasičského záchranného sboru České republiky pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí” (ve zkratce „Zvýšení kvality”).

Celkem bylo v letech 2012 – 2014 v rámci operace Zvýšení kvality pořízeno 106 ks techniky pro Hasičský záchranný sbor České republiky a Správu Národního parku a chráněné krajinné oblasti. Na projekty operace Zvýšení kvality bylo v Integrovaném operačním programu určeno celkem 700 mil. Kč, z toho 85 % způsobilých nákladů spolufinancovala Evropská unie.
Uvedené projekty spočívaly v pořízení techniky a technologií pro Hasičský záchranný sbor České republiky, s cílem zvýšit akceschopnost, mobilitu a efektivitu jeho působení. Hlavním dopadem realizace projektů je zkvalitnění veřejné služby poskytované Hasičským záchranným sborem České republiky pro občany.
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje byl jedním z míst, kam nová technika taktéž putovala. Většinou jsme o nových posilách informovali samostatnými zprávami a nyní veškerou novou techniku shrnujeme. V rámci projektu Pořízení moderní techniky a technologií HZS ČR pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí jsme získali celkem 4 cisternové automobilové stříkačky (2x CAS 20/4000/240-S2T, 2x CAS 30 9000/540-S3VH na podvozku Tatra), velitelský automobil, technický automobil a automobilový žebřík Metz AZ32 na podvozku Mercedes.

   To však nebyla jediná mobilní požární technika, která k hasičům do Libereckého kraje v posledních dvou letech zavítala. Další vybavení získali prostřednictvím druhé operace, a to Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách (ve zkratce „Živelní pohroma”). Hlavním cílem projektů operace Živelní pohroma bylo zvýšení mobility a akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky, který je jednou ze základních složek integrovaného záchranného systému, v případě mimořádných událostí, konkrétně živelních pohrom (zejména povodní a bleskových povodní), a zlepšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci integrovaného záchranného systému na různé mimořádné události, zejm. živelní pohromy.
V garážích na stanicích Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje tak zaparkoval evakuační autobus, technický kontejner, smykový nakladač Bobcat a jako poslední nákladní automobil Tatra 815-731R32.
Pořízené technické prostředky jsou koncipované pro široké využití v integrovaném záchranném systému a Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje je již nasadil u řady událostí.

Více o projektech najdete na stránkách GŘ HZS ČR pod následujícím odkazem http://www.hzscr.cz/clanek/informace-o-projektech-operace-zvyseni-akceschopnosti-hzs-cr-pro-zachranne-a-likvidacni-prace-pri-zivelnich-pohromach.aspx

  Informace o programech IOP si mohou zájemci přečíst na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/IOP

Zdroj: HZS Libereckého kraje

Pin It on Pinterest