logo_mediumZastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 25. 3. 2014 schválilo podmínky i text výzvy nového podprogramu č. 2.6 resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova – Podpora místní Agendy 21.

„Tento podprogram má za cíl podpořit uplatňování principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni s cílem zvyšování kvality života, veřejné správy, rozvoje individuálních a společenských hodnot v oblastech zdraví, životního prostředí, oblasti ekonomické a sociální,“ uvedla krajská radní pro regionální rozvoj a evropské projekty Ivana Hujerová.

Termín realizace aktivit je v období od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015.

„V rozpočtu Libereckého kraje je na tento podprogram vyčleněna částka 400.000 korun,“ doplnila radní.

Termín předkládání žádostí je do 30. 4. 2014 do 14,00 hodin. Případné dotazy zodpoví Mgr. Dagmar Šrytrová, tel. 485 226 678485 226 678, nebo Ing. Ivana Ptáčková, tel. 485 226 577485 226 577.

Další informace k vyhlášené výzvě k předkládání žádostí do podprogramu č. 2.6 jsou k dispozici na: http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/dotace/podprogram-26-podpora-mistni-agendy-21-uplatnovani-principu-udrzitelneho-rozvoje-na-mistni-a-regionalni-urovni

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest