Vyhlaseni_vysledku_2._rocniku_souteze_Dobra_pulka_uzavrelo_projekt_SLAD_medium

Již podruhé Krajský úřad Libereckého kraje vyhlásil výsledky soutěže „DOBRÁ PŮLKA“. Zároveň tím uzavřel projekt Slaďování pracovního a rodinného pracovního života zaměstnanců Krajského úřadu Libereckého kraje. Prostřednictvím soutěže se snažil zviditelnit ty organizace veřejného sektoru, které si, stejně jako on, váží svých zaměstnanců a vytvářejí vstřícné pracovní prostředí.

Tématem soutěže byly příklady dobré praxe v uplatňování rovných příležitostí ve veřejné správě. Zapojily se nejen obce a jejich úřady, ale také příspěvkové organizace. Vyhlášení výsledků se uskutečnilo 28. května 2014 v sídle Libereckého kraje. Slavnostní událost znamenala pomyslnou tečku za projektem zkráceně nazývaným SLAĎ, který Liberecký kraj realizoval od dubna 2012. Díky němu vznikla při Střední škole a Mateřské škole Liberec Na Bojišti nejen mateřská škola určená především dětem zaměstnanců Krajského úřadu LK, ale i plán podpory rovných příležitostí a široká nabídka vzdělávacích příležitostí pro maminky na rodičovské dovolené. „Je dobře, že se zde dnes můžeme sejít a ocenit příklady dobré praxe v rovných příležitostech, a současně se sami pochlubit tím, kam jsme za dva roky dospěli. Chceme ocenit úspěchy druhých a být příkladem pro ostatní. Věřím, že tento přístup bude i nadále platit ve všech oblastech, které krajský úřad vykonává,“ uvedla v úvodu vyhlášení výsledků Ivana Hujerová, členka Rady Libereckého kraje. Následně pak společně s Alenou Losovou, členkou Rady Libereckého kraje, a René Havlíkem, ředitelem krajského úřadu, předala ocenění třem organizacím.

Městu Frýdlant za společensky odpovědné chování, posilování vztahu zaměstnanců úřadu k městu, uplatňování ekologických principů při působení na zaměstnané i veřejnost, zabezpečení bezbariérovosti objektů úřadu a za uplatňování flexibilních forem organizace práce, přičemž argumentem na jejich podporu je zvýšení produktivity práce a individuální spokojenosti. Ocenění převzal starosta města Dan Ramzer a tajemnice městského úřadu Veronika Bubeníčková.

Městu Ralsko, které se soutěže úspěšně účastnilo v předchozím roce, za opatření k rovnému odměňování zaměstnaných, za progresivní přístup při nastavování personálních procesů a za opatření v sociálním fondu. Ocenění převzali starosta města Miroslav Králík, tajemník úřadu Oldřich Němec a referentka Barbora Nováková, která v následné prezentaci představila nejen kroky úřadu směřující k rovným příležitostem, ale i specifickou situaci města při péči o rozvoj jeho území a péči o občany.

Střední zdravotnické škole Turnov, která motivuje a vede žáky a žákyně k dobrovolnictví, a také za užívání genderově citlivého jazyka. Škola dlouhodobě spolupracuje s blízkým Domovem důchodců Pohoda, kde cíleně rozvíjí u žáků a žákyň vztah k jiné generaci a schopnost vnímat její potřeby. Nutno dodat, že se nejedná o součást výuky, ale o skutečnou dobrovolnickou aktivitu. „Jedná se o ocenění především našich žáků, nejen školy samotné,“ prohlásila při přebírání ceny ředitelka školy Lenka Nováková.

Poté následovalo vyhodnocení projektu SLAĎ, které uvedl ředitel úřadu René Havlík: „Projekt po dvou letech končí, můžeme tak bilancovat, co se nám podařilo – nastavit některá vstřícná opatření vůči maminkám na rodičovské dovolené, dát jim možnost vzdělávání a zřídit mateřskou školu. Za sebe mohu pouze dodat, že se nám investice do všech těchto věcí vrátí a vrátí se i našim klientům, protože budeme mít zaměstnance kvalifikovanější a spokojenější.“ Projekt realizoval kraj za podpory Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky ve spolupráci s dvěma partnery, občanským sdružením Centrum Kašpar a Střední školou a Mateřskou školou Na Bojišti Liberec. Jejich zástupci Jana Benešová za Centrum Kašpar a Zdeněk Krabs, ředitel Střední školy a Mateřské školy Liberec Na Bojišti, ve svých vystoupeních shrnuli průběh projektu z jejich pohledu. Jana Benešová poukázala na expertní práci Centra Kašpar, které zejména při úvodní fázi projektu pomáhalo nastavit pojetí rovných příležitostí. Zdeněk Krabs pak představil průběh budování mateřské školy a současný stav, kdy škola využívá svého odborného, automobilního a elektrotechnického zaměření i ke vzdělávání dětí z mateřské školy. Pohledy partnerů pak doplnila Ivana Jarošová, jedna z účastnic projektu, v roli maminky na rodičovské dovolené.

V průběhu projektu SLAĎ vznikly strategie a metodiky zabývající se prosazováním rovných příležitostí, mentoringem. Uskutečnilo se 76 různě zaměřených odborných, dovednostních a počítačových kurzů, kterých se zúčastnilo 39 z celkem 60 matek na rodičovské dovolené, které v době projektu na úřadě působily. V neposlední řadě jako jedno z opatření prorodinné politiky vznikla mateřská škola s kapacitou 28 dětí, do níž jsou přednostně přijímány děti zaměstnanců krajského úřadu. Jedná se však stále o veřejnou mateřskou školu, jsou do ní tedy přijímány i děti, jejichž rodiče nepůsobí na krajském úřadu, a samotný vznik školky tak pomáhá řešit nedostačující kapacity v celé lokalitě Liberce.

Přestože projekt končí, krajský úřad bude i nadále pokračovat v uplatňování rovných příležitostí a prohlubování nástrojů, k nimž v průběhu projektu přistoupil.

Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest