DSCN3252 Děti s vývojovou dysfázií mají různé projevy, nikdy nemůžeme říci o jejich shodnosti. Jinými slovy: každé dítě se rodí s rozdílnou genetickou vybaveností, která mění projevy vývojové dysfázie. Vývojová dysfázie je specifická porucha řeči a čím dříve se začne s dítětem pracovat, tím lépe pro rozvoj řeči a dalších jeho potřebných schopností a dovedností důležitých pro učení ve škole. Jak pracuji s dětmi s vývojovou dysfázií?, zcela obdobně, jako s jinými dětmi. Ke každému dítěti přistupuji individuálně, tudíž  není možné přístup zobecnit.  Co považuji v mém přístupu za shodné?, je například shovívavost a respekt, a to ke každému dítěti, které ke mně přichází. Co podotknout? Důležité je, aby rodina navštívila včas speciálního pedagoga (v SPC, v PPP, v soukromých logopedických klinikách či v neziskových organizacích), pokud na třech letech jejich dítě nemluví, nebo-li mluví jinak, než děti v jeho blízkém okolí. Dysfázie se projevuje naprosto jinak než dyslálie, proto není možné si tyto pojmy plést. Dysfázie se netýká pouze neschopnosti vyslovovat jednotlivé hlásky, ale týká se celkové opožděnosti řeči, tedy dyslálie je jeden z jejích projevů. Můžeme říci: je to porucha “vypravování”. Dítě není schopno mluvit ve větách či řeč na nás působí žvanivě bez správného pořadí slov ve větě. Věřím, že rodiče dokážou odborníka vyhledat včas, protože jedině tím můžeme pozitivně ovlivnit život svého dítěte. Vždyť každý z nás mnohdy řešíme i v dospělosti péči o nás získanou v našem dětství.

Pin It on Pinterest

X
X