P1010032FRÝDLANT –Město Frýdlant obdrží na základě vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu finanční částku ve výši 1 460 000,- Kč na dokončený projekt „Územní plán k.ú. Frýdlant a k.ú. Albrechtice“ evidovaného pod  reg. číslem  CZ.1.06/5.3.00/17.08623 (dále jen ÚP). Celkové náklady na zpracování ÚP Frýdlant činí 2 923 800,- Kč vč. DPH.

K naplnění povinnosti stanovené novým stavebním zákonem (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) rozhodlo Zastupitelstvo města Frýdlant, usnesením č. 207/09 ze dne 12. 2. 2009, o pořízení Územního plánu Frýdlant. V červnu 2010 byla po řádném výběrovém řízení uzavřena Smlouva o dílo se zhotovitelem fa. SAUL, s.r.o. Liberec, která obsahovala sedm etap. V důsledku novely stavebního zákona (platné od 1. 1. 2013) se uzavřel dodatek, který upravuje názvy a ceny na pět dílčích etap

Město Frýdlant v lednu 2013 předložilo žádost o finanční podporu z Integrovaného operačního programu v rámci 17. kontinuální výzvy v oblasti intervence na aktivity 6.5.3b) koncipovanou do dvou etap – Zpracování konceptu resp. návrhu ÚP a Úpravy návrhu ÚP pro veřejné projednání, které bylo dokončeno ve stanoveném termínu do 30. 6. 2014.

V současné době bude následovat etapa projednání, tj. oznámení o veřejném projednání upravené dokumentace ÚP Frýdlant (dle § 52 stavebního zákona) a vyhodnocení uplatněných stanovisek, námitek a připomínek.

Textová část a výkresy jsou dostupné na webových stránkách města Frýdlant: http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/podpora-podnikani/uzemni-planovani/novy-uzemni-plan-frydlant.html

Dokumentace ÚP Frýdlant je k dispozici na Městském úřadě Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, 2. patro budovy B. Kontaktní osobou ohledně územního plánování je Simona Stočková, tel. 482 464 023, mail: simona.stockova@mu-frydlant.cz.

Tento projekt je spolufinancován z EU/Evropského fondu regionálního rozvoje/Integrovaného operačního programu www.strukturalni-fondy.cz/iop, státního rozpočtu a rozpočtu Města Frýdlant.

integrovany operacní program EU MMR, obrázek se otevře v novém okně

Foto: pohled na město Frýdlant, archiv Měú
Frýdlant 21/07/2014
Simona Stočková, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, tel. 482 464 023
Milan Kysela, investiční oddělení, tel. 482 464 063

Zdroj: Město Frýdlant

 

Pin It on Pinterest

X
X