fbpx

001FRÝDLANT – Zbývá již jen 7 dní na uplatnění námitek a připomínek k Návrhu územního plánu Frýdlant. Včera – tedy v úterý 1. října 2014 – proběhlo od 16 hodin v městském kině Frýdlant veřejné projednání Návrhu Územního plánu Frýdlant, na které jsme upozorňovali, nejen na našich webových stránkách. Pro malou účast opakovaně upozorňujeme na některé skutečnosti vyplývající z ustanovení stavebního zákona.

Dokumentace Návrhu územního plánu Frýdlant a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, je přístupná k veřejnému nahlédnutí na:

  • Městským úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního prostředí (v kanceláři č. 23 ve 2. patře budovy „B“), nebo
  • na vývěsní tabuli v 1. patře budovy radnice, před kanceláří č. 19 (kde je umístěn koordinační výkres č. 5 ÚP Frýdlant), a dále

V této souvislosti opakovaně upozorňujeme, že ve smyslu § 52 odst. 2, 3 a 4 stavebního zákona:

  • Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
  • Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby (podle § 52 odst. 2 stavebního zákona) námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladujících dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Posledním dnem podání je 8.10.2014.

 

  • K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
  • Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

Možné znění tiskopisu „Námitky“ a Připomínky“ k návrhu ÚP Frýdlant, jsou ke stažení na webových stránkách města: http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/podpora-podnikani/uzemni-planovani/novy-uzemni-plan-frydlant.html

V souvislosti s možným uplatněním námitky „zástupcem veřejnosti“, dle § 52 odst. 2 stavebního zákona, upozorňujeme na ustanovení § 23 stavebního zákona (zák. č. 186/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

Frýdlant 02/10/2014
Simona Stočková, referent OSUZP, úřad územního plánování 482 464 023

Zdroj: Město Frýdlant

 

Pin It on Pinterest

Share This
X
X