fbpx

001

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo na rok 2015 další ročník Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Přihlášky o dotaci z tohoto Programu budeme přijímat na odboru stavebního úřadu a životního prostředí, státní památková péče,  Městského úřadu Frýdlant do 3. března 2015. V letošním roce je pro ORP Frýdlant alokována částka v celkové výši 376 tis. Kč. 

Rozdělování příspěvků se realizuje ve dvou základních kolech (popř. doplňkovém),

kdy uzávěrka příjmu žádostí 1. kola je 2. března 2015 (druhé kolo bude vyhlášeno v závislosti na počtu přijatých žádosti v 1. kole a na počtu rozdělených finančních prostředků). Další podrobnosti o tomto programu, včetně odkazu na žádost o zařazení do programu najdete v následujícím textu a v přílohách.

Cílem programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností je efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních památek České republiky a přispívat tak k zachování vybraného segmentu památkového fondu České republiky v souladu s účelem zákona č. 20/1987 Sb. Program je vyhlášen i na základě zákona o státním rozpočtu České republiky pro příslušný kalendářní rok.

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek nacházejícího se na území Frýdlantska, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Příspěvek v Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou kulturní památku (s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP) ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva kultury v oblasti památkové péče. Toto neplatí pouze v případě, kdy kulturní památku s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP vlastní více vlastníků. O případných výjimkách rozhoduje Ministerstvo kultury. Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů.

Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu. Posouzení špatného technického stavu a míry zavinění majitelem je věcí komise zřízené obcí s rozšířenou působností (Frýdlant) pro rozdělení finančních prostředků.

Finanční prostředky z Programu dále nelze použít k:

• modernizace objektů, zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, splašková kanalizace, plynofikace, vzduchotechnika, sanitární technika, výplně otvorů z plastu, nebo typu EURO (okna, dveře, výkladce), protipožární okna, dveře a stěny;

• hromosvody (pokud nejsou součástí obnov střešní krytiny), izolační střešní folie apod.;

• nástavby a přístavby objektů, půdní vestavby, provizorní úpravy objektů (např. provizorní zakrytí střech);

• protiradonová opatření;

• čištění a úklid budov;

• pronájem lešení;

• stavebně-historické a restaurátorské průzkumy, záměry, zprávy, projektové dokumentace;

• náklady na stavební/autorský dozor;

• úpravy veřejných prostranství (cesty, ulice, chodníky), terénní úpravy, sadové a parkové úpravy zeleně;

• kopie sochařských děl a výdusky;

• archeologie;

• veškeré vedlejší rozpočtové náklady (vyjma zařízení staveniště do 3,5 %);

• položka v rozpočtu – rezerva;

• režijní náklady, cestovné, dopravné, revize, náklady za ubytování, koordinační činnost, zábory veřejného prostranství.

Bulovka fara

Kdo může o příspěvek požádat?

Žadatelem může být libovolná fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem kulturní památky (nejlépe na základě výpisu z katastru nemovitostí). Majitel musí počítat s minimálně 10 procentní finanční spoluúčastí z celkových nákladů na opravy. Žádosti se v rámci kalendářního roku budou zasílat na Ministerstvo kultury ČR prostřednictvím Městského úřadu ve Frýdlantu ve třech termínech stanovených v pravidlech tohoto dotačního titulu. Pro rok 2015 byl zatím stanoven první termín odeslání žádostí na Ministerstvo kultury ČR, a to 31. březen 2015. Před tímto termínem musí žádosti vždy posoudit k tomu jmenovaná komise. Žádosti žadatelé musí Městskému úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, dodat v dostatečném časovém předstihu. Žádosti pro 1 kolo je nutné dodat do 02.03.2015.

Ústředním koordinátorem Programu je oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území v odboru památkové péče Ministerstva kultury, tel.: 257 085 111, fax: 257 328 310.

Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách města nebo si je možno si ho vyzvednout na Městském úřadu ve Frýdlantu (odbor stavební úřadu a životního prostředí, státní památková péče).

Co je třeba přiložit k vyplněnému formuláři naleznete ikona souboruzde.

Přílohy:

Frýdlant 19/01/2015
Ing.Věra Sobotová, referent OSUZP, státní památková péče, tel.  482 464 057
Foto: vs

 

Pin It on Pinterest

Share This
X
X